Профспілка працівників освіти і науки України

Головна > Новини/Соціально-економічний захист/Оплата праці/Консультація > Доплати за науковий ступінь, вчене звання керівнику гуртка МАН – суміснику з університету

Доплати за науковий ступінь, вчене звання керівнику гуртка МАН – суміснику з університету


7 лютого 2019

Відповідно до пункту 1.1 Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 9.02.2006 № 90, мала академія наук учнівської молоді (МАН) – профільний позашкільний навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-експериментальний напрям. Зазначеним Положенням передбачено функціонування у малій академії гуртків, груп та інших творчих об’єднань за різними напрямами, керівництво якими здійснюють їхні керівники.

Згідно з пунктом 4.5 цього Положення  норма годин на одну тарифну ставку керівника гуртка МАН становить 18 навчальних годин на тиждень.

Стосовно такого напряму діяльності МАН як теоретична та експериментальна фізика, то пунктом 3.14 Положення  передбачено, що у академії може створюватися фізико-математичний відділ, який об’єднує гуртки, групи, секції математики, економіки, астрономії, фізики тощо.

Згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, посади керівників гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи є педагогічними.

Відповідно до абзаців «в» та «г» підпункту 3 пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 доплата за вчене звання доцента встановлюється у граничному розмірі 25 %, за науковий ступінь кандидата наук – 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням або науковим ступенем.

У спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 14.02.2006 № 1/9-102 та № 02-5/68 зазначається, що розміри зазначених доплат встановлюються залежно від тижневого (річного) навантаження чи обсягу виконуваної роботи.

Зазначені доплати встановлюються працівникам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Пунктом 4 наказу МОН № 557 передбачено, що відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу. Проте чинними нормативно-правовими актами не встановлено конкретних норм щодо порядку визначення такої відповідності, що ускладнює прийняття керівником рішення зокрема стосовно науково-педагогічних працівників, які працюють у закладах позашкільної освіти.

Вимога щодо наявності наукового ступеня або вченого звання при заміщенні посад, передбачена частиною 9 статті 55 Закону України «Про вищу освіту», стосується науково-педагогічних працівників.

Для роботи на посадах педагогічних працівників, до яких належить зокрема посада керівника гуртка, не вимагається наявності наукового ступеня або вченого звання.

Однак, можливість та правомірність встановлення відповідності профілю діяльності педагогічного працівника науковому ступеню або вченому званню і, як наслідок, встановлення відповідних доплат, випливає з норм Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010 № 930. Зокрема пунктами 3.28 та 4.7 Положення передбачені певні переваги щодо атестації педагогічних працівників, яким присуджено наукові ступені та вчені звання. У додатку, яким затверджено форму атестаційного листа, передбачено графу щодо наявності у педагогічних працівників наукового ступеня, вченого звання.

Отже, право на прийняття остаточного рішення про відповідність наукового ступеня та вченого звання профілю діяльності педагогічного працівника надано керівнику закладу. Така процедура має здійснюватися також за погодженням з виборним профспілковим органом, до повноважень якого відповідно до статті 247 Кодексу законів про працю України належить вирішення разом з власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, зокрема умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Поставити будь-яким органом чи особою під сумнів правильність встановлення відповідності роботи педагогічного працівника науковому ступнею або вченому званню, означає порушити право керівника на визначення такої відповідності, надане пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 та пунктом 4 наказу МОН № 557.

Тому науково-педагогічному працівнику університету, який має науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента та працює за сумісництвом на посаді керівника гуртка в МАН з навчальним навантаженням 12 годин на тиждень, може встановлюватися доплата в розмірі 15% ставки заробітної плати за науковий ступінь кандидата наук та 25% – за вчене звання доцента,  сума яких визначається пропорційно обсягу навчального навантаження за посадою керівника гуртка.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Повернутися