Парламент ухвалив новий Закон «Про вищу освіту»

Парламент ухвалив новий Закон «Про вищу освіту»1 липня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про вищу освіту» №1187-2 у другому читанні і в цілому. Документ підтримали 276 народних депутатів України.

Остання його редакція пройшла широке громадське обговорення і узгоджена з зацікавленими суспільними групами – науковцями, громадськими організаціями, роботодавцями, студентами. Комітетом з питань науки і освіти опрацьовано 959 поправок до законопроекту.

Новим законом впроваджується системна реформа з європейськими нормами і стандартами в сфері вищої освіти України.

Документ ґрунтується на таких засадничих принципах європейської вищої освіти, як демонополізація управління, автономія університетів, академічна свобода викладача і студента, розвиток науки в університетах тощо.

Створюються всі можливості для творчості і наукової діяльності. Для цього з 900 до 600 годин на рік буде зменшено навчальне навантаження на викладачів університетів, що дозволить їм виділяти більше часу на наукові дослідження. Зменшується й навчальне навантаження для студентів, що вивільнить час для їх самостійної роботи. Університети отримають право інтелектуальної власності на результати власної наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Комітет з питань науки і освіти підтримав ряд пропозицій Профспілки працівників освіти і науки України до законопроекту, які подавалися у процесі роботи.

Зокрема, було погоджено, що документи про вищу освіту державного зразка для осіб, які навчаються за державним замовленням, виготовляються та видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту включається у вартість навчання.

У статті 34 узгоджено пропозиції Профспілки, що керівник вищого навчального закладу :

– відраховує та поновлює на навчання здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями (якщо особа є членом профспілки) з підстав, установлених цим Законом;

– сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників вищого навчального закладу і студентів, громадських організацій, які діють у вищому навчальному закладі;

спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників вищого навчального закладу і студентів подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх.

У статті 36 враховано, що до складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Визначено, що виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

У статті 39 щодо органів громадського самоврядування вищих навчальних закладів зазначено, що у вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Щодо громадського контролю у сфері вищої освіти (стаття 78), то Комітет підтримав пропозицію Профспілки, що такий громадський контроль є правом суспільства та окремих громадян, працівників, осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень.

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Схожі публікації


Догори