Йдемо у відпустки. Запитуєте – відповідаємо

Йдемо у відпустки. Запитуєте – відповідаємоНадаємо роз’яснення на запити з місць щодо відпусток працівників навчальних закладів та установ освіти.

1. Якої тривалості надається щорічна відпустка інструктору з фізкультури дошкільного навчального закладу, який працює на 0,5 одиниці посади в групах дітей загального призначення та 0,5 одиниці посади в групах компенсуючого типу?

Тривалість щорічних відпусток педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Відповідно до примітки 1 розділу «Дошкільні навчальні заклади» зазначеного Порядку щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається інструкторам з фізкультури дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

В інших випадках тривалість щорічної відпустки музичних керівників становить 42 календарних дні.

Тож якщо в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу однакова кількість груп загального розвитку та компенсуючого типу, то тривалість щорічної основної відпустки інструктора з фізкультури, яких працює в цих групах, має складати 56 календарних днів.

2. У дошкільному навчальному закладі комбінованого типу 4 групи загального призначення та 4 групи для дітей з вадами зору, з якими працюють 2 музичні керівники, кожна з яких веде по 2 групи загального та комбінованого типів. Чи може їм надаватися відпустка тривалістю 56 календарних днів?

Тривалість відпустки педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Згідно із приміткою 1 розділу «Дошкільні навчальні заклади» Порядку щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів надається музичним керівникам дошкільних закладів загального типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.

Тож зважаючи, що в дошкільному навчальному закладі комбінованого типу функціонує 4 групи загального типу та 4 групи компенсуючого типу, що складає по 50 відсотків, то щорічна відпустка музичним керівникам, які працюють з дітьми 2-х груп загального типу та 2-х груп компенсуючого типу надається тривалістю 56 календарних днів.

3. Якої тривалості має бути надана щорічна відпустка керівнику гуртка дошкільного навчального закладу?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Разом з тим за деякими категоріями працівників певних галузей передбачена щорічна відпустка більшої тривалості. Частиною шостою цієї статті зокрема установлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346.

В розділі II. Позашкільні навчальні заклади Додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, яким затверджено тривалість щорічної основної відпустки керівникам гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи передбачено тривалість щорічної відпустки 42 календарних дні. При цьому приміткою 3 до цього розділу передбачено, що щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти.

Посада керівника гуртка належить до номенклатури посад позашкільних навчальних закладів, що підтверджується п.10 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. На даний час цей пункт Інструкції застосовується з урахуванням додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557, яким затверджено Схему тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників позашкільних закладів усіх типів і найменувань, шкіл естетичного виховання ( п. 7 наказу № 557). Згідно із приміткою 7 до п. 10 Інструкції № 102 умови визначення тарифних розрядів керівникам гуртків, поширюються на всі типи установ освіти.

Тож оскільки оплата праці керівника гуртка дошкільного навчального закладу провадиться відповідно до умов оплати праці працівників навчальних закладів, щорічна основна відпустка працівникам, які посідають цю посаду, має надаватися тривалістю 42 календарних дні.

4. Якої тривалості має надаватися додаткова відпустка керівнику гуртка позашкільного навчального закладу, яка після закінчення педагогічного національного університету за фахом "Вчитель української мови та літератури" навчається ще в магістратурі іншого педагогічного університету на заочній формі на соціально-гуманітарному факультеті "Управління освітніми закладами"?
Чи впливає на тривалість додаткової навчальної відпустки та обставина, що працівниця навчається на другій спеціальності?


Питання надання додаткових відпусток, пов’язаних із навчанням у вищих начальних закладах, регулюється статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до цих статей працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва на третьому і наступних курсах вищих навчальних закладах незалежно від рівня їх акредитації, надаються додаткові відпустки на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів тривалістю 40 календарних днів та на період складання державних іспитів - 30 календарних днів.

Підставами для надання працівнику додаткової відпустки у зв’язку з навчанням є наступні документи: довідка-виклик вищого навчального закладу та заява працівника на ім'я керівника установи про надання йому додаткової відпустки у зв'язку з навчанням.

На підставі цих документів видається наказ про надання працівнику додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням.

Планування навчального процесу належить виключно до компетенції навчального закладу. Тому працівнику має надаватися відпустка саме на той період, який визначено навчальним закладом у довідці-виклику. При цьому керівник установи не має права відмовити працівнику в наданні навчальної відпустки (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402).

Додаткових умов щодо залежності тривалості відпустки від отримуваної спеціальності норми цих законів не містять.

5. Яка тривалість щорічної відпустки заступника декана, який не виконує педагогічної роботи у вищому навчальному закладі ІІІ рівня акредитації?

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346.

Розділом ІV цього Порядку визначено, що тривалість щорічної основної відпустки декана факультету, що не виконує педагогічної роботи в цьому вищому навчальному закладі, складає 28 календарних днів.
Разом з тим зазначеним нормативно-правовим актом не встановлена тривалість щорічної основної відпустки заступника декана факультету.

Враховуючи, що назва посади «заступник декана» є похідною назвою від базової (п.13 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336), тривалість щорічної основної відпустки працівника, який посідає цю посаду, може складати 28 календарних днів, за умови, що він протягом навчального року не виконував педагогічної роботи.

6. Якої тривалості має надаватися щорічна основна відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» відпустка помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів надається тривалістю 28 календарних днів.


7. Чи може надаватися помічнику вихователя додаткова відпустка за ненормований робочий час в кількості до 7 календарних днів згідно колдоговору?

Частиною другою статті 8 Закону України «Про відпустки» установлено, що щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Додатком 1 до Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011 -2015 роки затверджено Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватись додаткова відпустка (додаток № 1). До цього переліку включено посаду помічника вихователя.

Пунктом 5.3.10 Галузевої Угоди рекомендовано забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем.

Рекомендаціями щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 р. № 7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці», передбачено, що конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним договором за кожним видом робіт, професій та посад чи трудовим договором, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу (пункт 3).

8. Чи може надаватися викладачам навчальних закладів щорічна основна відпустка пропорційно відпрацьованому часу?

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною першою цієї статті передбачено, що щорічна основна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Згідно з статтею 10 Закону щорічна основна відпустка надається працівникові з таким розрахунком, щоб вона була використана, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

Тривалість відпустки, визначена пропорційно до відпрацьованого часу, надається працівникам лише у випадках, коли така відпустка використовується до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи. При цьому є низка підстав, що передбачені частиною сьомою статті 10 закону, коли щорічні відпустки надаються повної тривалості у перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.

9. Який порядок надання відпустки педагогічним працівникам для санаторно-курортного лікування ?

Порядок надання відпусток педагогічним працівникам врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

Відповідно до п.2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

В колективному договорі можуть бути конкретизовані окремі положення щодо надання такої відпустки. За умови передбачення в колдоговорі положення щодо обов’язковості її надання адміністрація зобов’язана забезпечити виконання зазначеної домовленості сторін колдоговору.

Якщо ж в колективному договорі зазначено, що відпустка у зв’язку з санаторно-курортним лікуванням може надаватися, то питання її надання в конкретному випадку вирішується за погодженням керівника навчального закладу та працівника залежно від обставин, що склалися в закладі.

10. Чи має виплачуватись допомога на оздоровлення вчителю, який працює на умовах неповного робочого дня під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3 років?

Статтею 57 Закону України «Про освіту» гарантовано виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

У листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 11.06.2001 № 1-9/223 та № 02-8/267 роз’яснюється, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. При цьому виплата допомоги провадиться цим працівникам тільки за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіком їх надання.

Умова про виплату допомоги на оздоровлення лише за місцем основної роботи застосовується до тих педагогічних працівників, які працюють у двох або більше навчальних закладах, з тим, щоб забезпечити рівні можливості на її отримання в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) всім педагогам незалежно від кількості установ, де вони працюють.

Стосовно педагогічних працівників з числа жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, то згідно зі ст. 179 КЗпП України за їх бажанням вони можуть в цей період працювати на умовах неповного робочого часу.

Законодавство не містить обмежень, де саме жінка має право працювати на умовах неповного робочого часу, а саме в тій установі, з якою вона перебуває у трудових відносинах, чи в іншій.

Статтею 56 КЗпП України установлено, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Тому допомога на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» має виплачуватись всім педагогічним працівникам, у тому числі тим, які працюють на умовах неповного робочого дня в період перебування у відпустці по догляду за дитиною, незалежно від місця роботи в розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати).

11. Яка тривалість щорічної основної відпустки майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, який має педагогічне навантаження?

Статтею 47 Закону України «Про професійно-технічну освіту» передбачено, що держава забезпечує педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, тривалість щорічної основної відпустки майстра виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу становить 42 календарних дні.

Тривалість щорічної основної відпустки викладачів професійно-технічних навчальних закладів згідно із цим Порядком складає 56 календарних днів.

Виконання працівниками навчальних закладів викладацької роботи передбачено п.91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. Згідно із цим пунктом керівні працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік). Іншим працівникам закладів освіти дозволено вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

Оскільки посаду майстра виробничого навчання не віднесено до керівних працівників, то такий працівник може вести викладацьку роботу в обсязі не більше 480 годин на рік з оплатою за тарифікацією.

Згідно із статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

Тому за викладацьку роботу, тобто роботу, виконану майстром виробничого навчання за посадою викладача, відпустка надається тривалістю 56 календарних днів із збереженням заробітної плати, цією за викладацькою посадою.

До середньої заробітної плати для оплати часу відпустки за викладацьку роботу включається також заробітна плата, отримана з погодинного розрахунку, визначеного на умовах п. 73 Інструкції № 102. Якщо оплата викладацької роботи провадилась, виходячи із розмірів Ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затверджених в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», то такий заробіток до оплати часу відпустки не враховується.

Зважаючи, що тривалість відпустки за посадою майстра виробничого навчання коротша від її тривалості за посадою викладача на 14 календарних днів, то під час його роботи після закінчення 42-денної відпустки, впродовж цих 14 днів він вважається у щорічній відпустці за посадою викладача.

Законодавство також передбачає можливість отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Зокрема ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

12. Чи надається оплачувана щорічна основна відпустка спеціалісту районного відділу освіти за викладацьку роботу, проведену в загальноосвітній школі в обсязі 240 годин з погодинною оплатою праці?

Згідно із статтею 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати.

Статтею 74 Кодексу законів про працю України громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, гарантовано надання щорічних відпусток із збереженням на їх період місця роботи і заробітної плати.

Тому за роботу, виконану спеціалістом районного відділу освіти за посадою вчителя в школі в обсязі 240 годин, відпустка надається тривалістю 56 календарних днів із збереженням заробітної плати, отриманої за її виконання.

Якщо оплата викладацької роботи провадилась, виходячи із розмірів Ставок погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, затверджених в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», то оплати відпустки не провадиться, оскільки в розмір годинної ставки вже включено компенсацію за відпустку.

Законодавство також передбачає можливість отримати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки. Зокрема ст. 24 Закону «Про відпустки» передбачено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

13. Яка тривалість щорічної відпустки працівника дошкільного навчального закладу який працює на 0,25 одиниці посади вихователя, на 0,25 - машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і на 0,15 - помічника вихователя? Чи всі дні оплачуються?

Частиною першою статті 6 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною шостою цієї статті зокрема установлено, що педагогічним працівникам щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з розділом I додатку до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, вихователям дошкільних навчальних закладів щорічна основна відпустка встановлена тривалістю 42 календарних дні.
Відповідно до частини четвертої статі 30 Закону України «Про дошкільну освіту» тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» машиністам із прання та ремонту спецодягу (білизни) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні.

Якщо працівник одночасно обіймає декілька посад в дошкільному закладі, то відпустка надається тієї тривалості, яка передбачена за кожною із них. При цьому її загальна тривалість не повинна збільшуватися шляхом приєднання відпусток за кожною із посад.

Зважаючи, що відпустка за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) становить 24 календарних дні і є меншою, ніж відпустка за посадами помічника вихователя та вихователя, то після закінчення цієї відпустки працівник має приступити до виконання обов’язків машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і продовжуватиме перебувати у відпустці за посадами помічника вихователя та вихователя, тобто роботу за цими посадами не виконуватиме.

Після закінчення відпустки помічника вихователя тривалістю 28 календарних днів працівник має приступити також до виконання обов’язків за посадою помічника вихователя і продовжуватиме перебувати у щорічній відпустці за посадою вихователя.

За бажанням працівника він може використати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні та отримати компенсацію за 4 календарних дні невикористаної відпустки за посадою помічника вихователя та за 18 календарних днів – за посадою вихователя.

Також за його бажанням та за наявності виробничої можливості працівник, на час перебування у відпустці за посадою вихователя тривалістю 42 календарних дні може взяти відпустку без збереження заробітної плати на 18 календарних днів за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) та на 14 календарних днів за посадою помічника вихователя.

Оплата за дні відпустки за кожною із цих посад здійснюється, виходячи із нарахованої за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, заробітної плати за цими посадами.

14. На підставі якого наказу, а саме Міністерства освіти і науки чи управління освіти і науки надається відпустка директору державного професійно-технічного навчального закладу ?

Чинні нормативно-правові акти не містять прямої норми щодо того, на підставі наказу якого рівня органу управління освіти має надаватися відпустка директорові державного професійно-технічного навчального закладу. Тому при вирішенні означеного питання доцільно керуватися наступним.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» графіки відпусток працівників затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводяться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Відповідно до п. 3 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 346, керівникам установ щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.

Згідно з п. 32 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, а у разі делегування місцевим органам виконавчої влади окремих функцій з управління підпорядкованими МОН державними професійно-технічними навчальними закладами - місцеві органи виконавчої влади.

Пунктом 10 Типового положення про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 № 1326, надано право начальнику управління погоджувати призначення на посади та звільнення з посад керівників навчальних закладів.

Тому застосування норми ст.10 Закону України «Про відпустки» щодо затвердження графіків відпусток, узгодження їх конкретних термінів, письмового повідомлення працівників про дату початку відпустки, ведення їх обліку власником має здійснюватися з урахуванням цієї статті, а саме забезпечуватися керівником навчального закладу, який є, крім того, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним за їх законне витрачання. Щорічна основна відпустка директору професійно-технічного навчального закладу має надаватися відповідно до графіка відпусток на підставі наказу навчального закладу, погодженого з відповідним управлінням освіти і науки (форма № П-3, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5.12.2008 № 489).

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори