Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И


Про внесення змін до законодавчих актів
з питань загальної середньої та дошкільної освіти
щодо організації навчально-виховного процесу    Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

    I. Внести зміни до таких законів України:

    1. У Законі України «Про загальну середню освіту"(651-14) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):

    1) у статті 9:

    частину першу викласти в такій редакції:

    "1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь — початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, II ступінь — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь — старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту, як правило, з профільним спрямуванням навчання), та особливостей
учнівського контингенту існують різні типи загальноосвітніх навчальних закладів. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом або самостійно.

    До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

    школа I-III ступенів;

    спеціалізована школа (школа-інтернат) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

    гімназія (гімназія-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;

    колегіум (колегіум-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю;

    ліцей (ліцей-інтернат) — навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);

    школа-інтернат I-III ступенів — навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги;

    спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

    санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;

    школа соціальної реабілітації — навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат);

    вечірня (змінна) школа II-III ступенів — навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;

    навчально-реабілітаційний центр — навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку“;

    у частині третій:

    абзац перший після слова "(заочною)» доповнити словом «дистанційною», а після слів «окремих предметів» — словами «спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами»;

    доповнити абзацом четвертим такого змісту:

    «Загальноосвітні навчальні заклади для задоволення допрофесійних, професійних запитів та культурно-освітніх потреб
громадян можуть входити до складу освітніх округів, спілок, інших об'єднань, у тому числі за участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти різних типів і рівнів акредитації, закладів культури, фізичної культури та спорту, підприємств і громадських організацій. Положення про освітній округ затверджується Кабінетом Міністрів України“;

    2) у частині першій статті 12:

    в абзаці першому цифри "12“ замінити цифрами "11“;

    в абзаці четвертому цифру "3“ замінити цифрою "2";

    3) у частині другій статті 15:

    в абзаці другому слова «Воно становить таку кількість навчальних годин на рік» виключити;

    абзаци третій — восьмий виключити;

    4) у статті 16:

    частину другу виключити;

    в абзаці першому частини п'ятої слова «у п'ятих — дванадцятих класах» замінити словами «у п'ятих — одинадцятих класах».

    2. У Законі України «Про дошкільну освіту» (2628-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):

    1) абзац третій частини другої статті 3 доповнити словами «та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку“;

    2) абзац третій частини п'ятої статті 9 доповнити словами "(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)".

    II. Прикінцеві положення

    1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

    2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

    привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

    забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


    Президент України           В. ЯНУКОВИЧ

    м. Київ, 6 липня 2010 року
    N 2442-VI
0
2 серпня 2010
9 780

Схожі публікації


Догори