Постанова IX пленуму ЦК профспілки "Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки"

ЦК ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

П Л Е Н У М

П О С Т А Н О В А

9 грудня 2009 року м. Київ № ПЛ-ІХ-1

Про стан виконання Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки

Заслухавши і обговоривши інформації Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України про стан виконання положень Галузевої угоди на 2007-2009 роки, учасники ІХ пленуму відмічають, що регулювання соціально-трудових, професійних прав та інтересів працівників освіти та студентів через розвиток соціального партнерства є найбільш дієвим механізмом забезпечення координації дій органів державної влади різних рівнів, органів місцевого самоврядування, Профспілки та безпосередньо навчальних закладів.
Діюча в галузі система соціального партнерства включає в себе Галузеву угоду, 25 територіальних угод, угоди на рівні більшості міст, районів та 24 945 колективних договорів, якими охоплено 1 млн. 484,6 тисячі осіб (87,4 відсотка від облікової кількості штатних працівників).
В ході реалізації Галузевої угоди профспілковою стороною вживалися заходи для вирішення спірних питань шляхом взаємних переговорів з представниками всіх гілок влади.
Незаперечними здобутками реалізації положень угоди є забезпечення ряду виплат, передбачених статтею 57 закону "Про освіту”, на підставі законодавчого визнання їх державним боргом.
Впродовж чинності угоди досягнуто певних успіхів з питань умов та оплати праці, забезпечено громадський контроль за дотриманням чинного трудового законодавства, зокрема з питань охорони праці, створенням безперечних умов праці та належного виробничого побуту.
Спільними зусиллями сторін угоди забезпечено збереження, розвиток та функціонування створених у галузі санаторіїв-профілакторіїв, культурно-освітніх, оздоровчих закладів, спортивних споруд.
Реалізується програма оздоровлення дітей працівників освіти у літній період.
Вжиті спільні заходи дозволили забезпечити в більшості територій виконання положень ст.44 закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
В основному, виконуються положення Галузевої угоди щодо погодження з профспілковою стороною нормативних актів із сфери трудових, соціально-економічних відносин. Результатом узгоджених дій соціальних партнерів є низка спільно розроблених нормативно-правових актів та інструктивних листів. Оперативність доведення зазначених матеріалів на місця досягається використанням електронної пошти та Інтернет сторінки.
Разом з тим переважна більшість положень Галузевої угоди зберігає свою актуальність.
Частина зобов'язань угоди вимагає активізації зусиль соціальних партнерів для забезпечення їх виконання. Йдеться, зокрема, про необхідність домогтися встановлення рівня посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати; забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості безоплатним житлом з опаленням і освітленням на основі нормативного врегулювання механізмів надання зазначеної гарантії; підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогічних працівників; урахування заробітку за сумісництвом при призначенні наукової пенсії тощо.
Дієвих заходів потребує вирішення проблеми атестації робочих місць за умовами праці.
Необхідно активізувати організаційні зусилля для удосконалення колективно-договірного процесу.

Пленум Центрального комітету Профспілки постановляє:

1. Взяти до відома інформації Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки про стан виконання положень Галузевої угоди на 2007-2009 роки.

2. Зважаючи на актуальність більшості положень угоди, відсутність нової Генеральної угоди, особливості поточного моменту в державі та профспілковому русі, а також враховуючи пропозиції спільної комісії Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням Галузевої угоди, вважати за доцільне продовжити термін дії Галузевої угоди на 2010 рік, про що повідомити заклади та установи освіти і науки відповідним спільним листом.

3. Організаційним ланкам Профспілки:
3.1. Продовжити роботу для розвитку соціального партнерства в галузі освіти і науки на загальнодержавному, регіональному, територіальному рівнях та безпосередньо в первинних організаціях, підвищення його ефективності.
3.2. Проаналізувати причини невиконанням раніше прийнятих відповідних рішень виборних органів Галузевої профспілки щодо забезпечення укладання колективних договорів в усіх освітніх закладах, визначення переліків первинних профспілкових організацій, в яких відсутні колдоговори, створення експертних груп та комісій для об'єктивної оцінки стану виконання домовленостей соціальних партнерів та вжити заходів для їх усунення.
3.3. Забезпечити взаємозв'язок угод різних рівнів та колективних договорів, формувати структуру, зміст угод та колдоговорів на базі норм законодавства, Галузевої угоди.
3.4. Посилити персональну відповідальність голів виборних профспілкових органів за подання на повідомну реєстрацію всіх укладених колективних договорів та встановлення їх норм не нижче рівня, передбаченого Галузевою угодою.
3.5. Розширювати обмін інформацією щодо практики роботи соціальних партнерів з питань укладання угод, колдоговорів та забезпечення їх дієвості.

4. Обласним, Кримському республіканському, Київському та Севастопольському міським комітетам (радам), територіальним органам Профспілки:
4.1. Вжити заходів для забезпечення термінового вилучення з текстів чинних угод на регіональному, територіальному рівнях положень, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, включаючи Галузеву угоду.
4.2. Посилити контроль за дотриманням чинного законодавства при формуванні зобов'язань сторін в проектах угод, колективних договорів.

5. Президії ЦК Профспілки:
5.1. Запровадити статистичну звітність з питань ведення колдоговірної кампанії, посилити контроль за виконанням на місцях положень Галузевої угоди.
5.2. Забезпечити моніторинг колдоговірної роботи у регіонах з наступним обговоренням питань на своїх засіданнях та висвітленням в профспілкових засобах масової інформації. Матеріали з досвіду роботи розміщувати на сайті Профспілки.

6. Бюро президії ЦК Профспілки:
6.1. Забезпечити вироблення методики аналізу положень колективних договорів, угод, оцінки їх ефективності для врахування під час підведення підсумків Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію Профспілки працівників освіти і науки України.
6.2. Звернутися з пропозиціями:
6.2.1. До Міністерства освіти і науки України щодо:
- забезпечення процедури звітування про хід виконання Галузевої угоди на спільних засіданнях міністерства та ЦК профспілки за участю керівників органів управління освіти і науки республіканського та обласного рівнів, а також голів рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;
- розробки порядку здійснення доплат за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у загальноосвітніх навчальних закладах;
- скасування обмеження права педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа на забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням величиною середньомісячного сукупного доходу шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»;
6.2.2. До Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо:
- необхідності внесення змін до закону «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині надання керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, а також органів управління освітою і наукою можливості для виконання викладацької роботи в установлених обсягах в основний робочий час;
- вивчення можливості для законодавчого врегулювання питання рівноцінної заміни гарантій, передбачених частиною 4 статті 57 Закону України «Про освіту», шляхом запровадження відповідних грошових виплат до заробітної плати та пенсії;
- доцільності підготовки та внесення законопроекту про визнання державним боргом виплат, недоотриманих працівниками закладів, установ освіти і науки внаслідок запровадження фіксованого розміру показника для визначення розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки.
6.2.3. До Федерації профспілок України щодо забезпечення методичного супроводу юридичною службою процесу підготовки судових позовів стосовно врахування в заробітній платі за наукову та науково-педагогічну роботу сум, отриманих за основним місцем роботи у одному і тому ж вищому навчальному закладі III-IV рівнів акредитації чи науковій установі при призначенні і перерахунку пенсії відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».


Голова Профспілки Л.С.Сачков

Схожі публікації


Догори