Набрав чинності Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Набрав чинності Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»Набрав чинності Закон України від 22.06.2012р. № 5026-VI «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» (опубліковано в Офіційному віснику України від 13.08.2012 р., № 59, стаття 2366). Закон України «Про організації роботодавців» від 24.05.2001р. № 2436-ІІІ, який діяв до цього, втратив чинність.

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади створення і діяльності організацій роботодавців, їх об'єднань, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

Закон надає визначення понять роботодавець, організація роботодавців, об'єднання організацій роботодавців. Так, відповідно до цього Закону, роботодавцем є юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа-підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Організацією роботодавців є неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців. Об'єднання організацій роботодавців це неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання.

Організації роботодавців та їх об'єднання створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, а об'єднання організацій роботодавців, крім цього, можуть мати статус всеукраїнських.

Дія цього Закону поширюється на роботодавців, організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, а також на їх відносини з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, їх організаціями, об'єднаннями.

Організації роботодавців, їх об'єднання беруть участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод, укладають їх, здійснюють контроль та забезпечують їх виконання, беруть участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу на національному, галузевому і територіальному рівнях.

Організації роботодавців, їх об'єднання у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві беруть участь: у розробленні державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти; розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних професій, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів; у тематичному, вихідному контролі знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційній атестації; у формуванні системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; в організації та проведенні досліджень щодо поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікаціях; у формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб.

Організації роботодавців, їх об'єднання для вирішення актуальних проблем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників мають право: створювати галузеві та міжгалузеві ради, навчальні заклади, науково-дослідні установи, центри незалежних експертиз; брати участь у роботі спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання кваліфікацій, органів стандартизованого оцінювання та підтвердження професійних кваліфікацій; вносити пропозиції щодо змін до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» та Переліку напрямів та пеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; розробляти та направляти до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки критерії ефективності системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та робітничих кадрів; брати участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень навчальних закладів, наукових проектах і програмах; розширювати форми організації навчання працівників на виробництві з впровадженням сучасних інноваційних методик.

Організації роботодавців, їх об'єднання визнають профспілки, їх організації, об'єднання повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав і інтересів, сприяють їх діяльності; взаємодіють з профспілками, їх об'єднаннями на принципах соціального діалогу.

Організаціям роботодавців, їх об'єднанням забороняється втручатися у діяльність професійних спілок, їх об'єднань, перешкоджати у будь-якій формі та будь-якими засобами працівникам об'єднуватися у професійні спілки, їх об'єднання.

У зв’язку з прийняттям цього Закону внесено відповідні зміни до Законів України «Про громадські об’єднання», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» , «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» тощо.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори