Використання видатків освітньої субвенції

Використання видатків освітньої субвенціїНа запити організаційних ланок Профспілки щодо використання видатків освітньої субвенції Міністерство фінансів України надає роз’яснення у листі від 20.04.2015 №31-07010-07-2/13450, в якому, зокрема, повідомляється наступне.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6.

Відповідно до пункту 8 Порядку місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків навчальних закладів, визначених у статті 1032 Бюджетного кодексу України, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах казначейства.

Крім того, пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 державним адміністраціям доручено:

– розробити та затвердити протягом місяця план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 % доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

– забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

– забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

– забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості з таких виплат;

– упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з утворенням (реорганізацією) навчальних закладів, фінансування яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.


Таким чином місцеві органи влади мають здійснити комплекс заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6, з метою дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування потреби у коштах на утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Міністерство фінансів України листом від 1.04.2015 №31-07010-07-5/11519 звернулося до обласних державних адміністрацій щодо необхідності здійснення аналізу стану забезпеченості усіх місцевих бюджетів областей видатками на обов'язкові виплати (оплату праці, стипендії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо) і надання Міністерству освіти і науки України як головному розпоряднику коштів пропозицій щодо перерозподілу обсягів освітньої субвенції між місцевими бюджетами областей, не збільшуючи при цьому загальних їх обсягів. При надходженні відповідних пропозицій від Міністерства освіти і науки України вони будуть опрацьовані у встановленому порядку.

Щодо виплати надбавок педагогічним працівникам, то постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 88 внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373, якими передбачено встановлення надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів у розмірі до 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Тобто, у межах фонду оплати праці керівник установи освіти може виплачувати надбавку у максимальному розмірі.

Таким чином, доплати не відміняються, а можуть встановлюватися у будь-якому розмірі у межах встановленого граничного розміру.

У листі МФУ також зазначається, що практично усі надбавки чи доплати згідно з чинними нормативно-правовими актами встановлюються у граничному розмірі.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 встановлені надбавки:

– у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі;

доплати:
– у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

– у розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

У граничному розмірі також встановлюються надбавки (доплати) за вчене звання професора – до 33 % посадового окладу, доцента, старшого наукового співробітника – до 25 % посадового окладу, за науковий ступінь доктора наук – до 25 % посадового окладу, кандидата наук – до 15 % посадового окладу.

Пунктом 4 цієї постанови надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків, установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них.

При цьому слід зазначити, що в зазначеному листі Мінфіну не охоплено всіх умов оплати праці працівників навчальних закладів та установ освіти, яких необхідно дотримуватися безумовно.

Зокрема, це постанови Кабінету Міністрів України:

• від 5.06.2000 № 898 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону України «Про Державний бюджет України на 2000 рік», відповідно до якої провадиться надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

• від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», відповідно до якої провадиться виплата надбавок за вислугу років педагогічним працівникам та надається допомога на оздоровлення;

• від 19.08.2002 № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», статтею 25 Закону України «Про загальну середню освіту», статтями 18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», статтею 30 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до якої педагогічним працівникам запроваджено в повному обсязі виплати, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим і десятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту»;

• від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», відповідно до якої провадяться доплати за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, за завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, бібліотеками;
• від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», відповідно до якої підвищуються посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників та провадиться додаткова оплата за окремі види педагогічної діяльності;

• від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 89», відповідно до якої встановлюються надбавки за особливі умови роботи бібліотекарям;

• наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», відповідно до якої обчислюється заробітна плата працівників навчальних закладів та установ освіти»;

• наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», відповідно до якого встановлюються розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників освіти і науки та передбачаються інші умови оплати праці;

• Галузева Угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, зареєстрована Міністерством праці та соціальної політики України 06.07.2011 за № 37, якою,зокрема, врегульовуються окремі умови оплати праці працівників.

За рахунок додатково передбачених місцевими радами у місцевих бюджетах коштів працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, дитячих будинків можуть також виплачуватися надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі; премії, матеріальна допомога тощо.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори