Затверджено Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 410/2011
Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


1. Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 7 червня 2000 року № 773 "Про Міністерство освіти і науки України";
Указ Президента України від 26 квітня 2002 року № 404 "Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України";
пункт 23 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

8 квітня 2011 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року
№ 410/2011


П О Л О Ж Е Н Н Я
про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНмолодьспорт України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
МОНмолодьспорт України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.
2. МОНмолодьспорт України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями МОНмолодьспорту України є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.
4. МОНмолодьспорт України відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє і подає в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади;
3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
4) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку з питань освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту;
5) забезпечує розвиток освітнього, наукового, інноваційного, інформаційного потенціалу України, інтелектуальної власної, видів спорту та фізичного виховання різних груп населення;
6) забезпечує інтеграцію вітчизняної освіти і науки, сфер інформатизації, інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності, фізичної культури і спорту із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;
7) здійснює нормативно-правове забезпечення у сферах, що належать до компетенції МОНмолодьспорту України;
8) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти впродовж життя, наукових ступенів та вчених звань;
9) розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти;
10) затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;
11) розробляє норми, стандарти і технічні регламенти у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структуру інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
12) організовує розроблення та впровадження програмно-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
13) забезпечує формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі спеціальних, загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів соціальної реабілітації, шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти для задоволення освітніх потреб населення, експериментальних навчальних закладів з урахуванням потреб особистості й регіональної специфіки;
14) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формує програми розвитку позашкільної освіти, спрямовані на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснює навчально-методичне керівництво із зазначених питань;
15) створює належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, яка навчається, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
16) встановлює порядок атестації спортивних тренерів та суддів;
17) розробляє та затверджує умови прийому на навчання до навчальних закладів;
18) здійснює нормативно-правове та методичне забезпечення функціонування навчальних закладів;
19) затверджує порядки проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм, експертизи проектів технологічних та наукових парків, державної експертизи договорів з трансферу технологій;
20) визначає порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової й науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва, та порядок проведення акредитації технологічних брокерів;
21) визначає стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення;
22) затверджує порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками й навчальними посібниками;
23) здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування;
24) формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації зазначених категорій;
25) забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів та вчених звань;
26) формує мережу спеціалізованих вчених і експертних рад, затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує ці рішення у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
27) координує діяльність органів виконавчої влади та здійснює керівництво роботою з присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих навчальних закладів у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
28) присвоює вчені звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, видає відповідні атестати, затверджує перелік документів, необхідних для розгляду питань щодо позбавлення (відновлення) учених звань професора і доцента;
29) призначає в установленому порядку на посади директорів державних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
30) організовує вибори (конкурс), призначає та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
31) погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної форми власності;
32) затверджує статути підпорядкованих йому вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів;
33) погоджує статути вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, вищих і професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності, вищих і професійно-технічних навчальних закладів;
34) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;
35) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, інших учасників навчально-виховного процесу та вживає заходів до поліпшення матеріальних і житлових умов студентів, учнів, слухачів, вихованців, працівників освіти, науки і спорту, організації їх медичного та побутового обслуговування;
36) приймає в установленому порядку рішення про відкриття у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України) аспірантури, ад'юнктури, докторантури;
37) організовує навчання державних службовців з питань, що віднесені до його компетенції;
38) забезпечує організацію та проведення експертизи навчальних програм, підручників і навчальних посібників для навчальних закладів, у тому числі щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
39) забезпечує випуск підручників, посібників, методичної літератури;
40) встановлює порядок замовлення, видачі й обліку документів про освіту державного зразка;
41) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
42) координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукової складової інших державних цільових програм і контролює їх виконання;
43) розглядає в установленому порядку пропозиції щодо надання статусу національного і дослідницького вищим навчальним закладам четвертого рівня акредитації, а також статусу наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам за поданням органів, до сфери управління яких належать такі заклади і установи;
44) подає на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, та подає в установленому порядку пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;
45) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;
46) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;
47) формує щороку пропозицію щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;
48) контролює виконання заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;
49) забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій і прав на об’єкти інтелектуальної власності, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;
50) затверджує мінімальні нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;
51) надає в установленому порядку державну підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури та спорту;
52) приймає рішення про:
надання спортивній федерації статусу національної або відмову в наданні такого статусу;
затвердження складу національних збірних команд України;
присвоєння спортивних звань;
53) визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;
54) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;
55) затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України;
56) забезпечує ведення та функціонування державних електронних баз даних, реєстрів, у тому числі навчальних закладів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;
57) проводить роботу, пов'язану з установленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій, вчених ступенів і звань;
58) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю МОНмолодьспорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;
59) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту України;
60) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
61) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що віднесені до його компетенції;
62) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
5. МОНмолодьспорт України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Міністерства, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міністерства;
3) контролює діяльність підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
6) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Міністерства;
7) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. МОНмолодьспорт України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;
2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
3) проводити з'їзди, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
7. МОНмолодьспорт України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.
8. МОНмолодьспорт України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази МОНмолодьспорту України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти МОНмолодьспорту України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази МОНмолодьспорту України, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.
9. МОНмолодьспорт України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.
Міністр має першого заступника та заступника Міністра – керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посади Президентом України.
У разі необхідності для забезпечення здійснення Міністерством окремих завдань за рішенням Президента України у Міністерстві вводиться посада заступника Міністра.
10. Міністр:
1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
3) спрямовує та координує діяльність Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України, у тому числі:
формує державну політику у відповідній сфері та контролює її реалізацію Державною службою інтелектуальної власності України, Державною службою молоді і спорту України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою інтелектуальної власності України, Державною службою молоді та спорту України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
визначає пріоритетні напрями роботи Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;
вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади голів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України і за пропозицією їх голів – щодо кандидатур на посади їх заступників;
погоджує структуру апаратів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, Державної інспекції навчальних закладів України;
видає обов'язкові до виконання Державною службою інтелектуальної власності України, Державною службою молоді та спорту України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;
погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів апаратів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України повністю чи в окремій частині;
порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності голів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України та їх заступників;
ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;
ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів служб та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;
приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України;
заслуховує звіти про виконання покладених на Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державну інспекцію навчальних закладів України завдань та планів їх роботи;
визначає структурний підрозділ апарату Міністерства, що відповідає за взаємодію з Державною службою інтелектуальної власності України, Державною службою молоді та спорту України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України;
визначає посадових осіб Міністерства, які включаються до складу колегій Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України;
визначає порядок обміну інформацією між Міністерством та Державною службою інтелектуальної власності України, Державною службою молоді та спорту України, Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державною інспекцією навчальних закладів України, періодичність її подання;
вирішує інші питання, пов'язані зі спрямуванням і координацією діяльності цих центральних органів виконавчої влади;
4) визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;
5) організовує та контролює виконання в апараті Міністерства Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
6) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;
7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;
8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міністерство та Державна служба інтелектуальної власності України, Державна служба молоді та спорту України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державна інспекція навчальних закладів України, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
9) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;
10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку їх керівників та заступників керівників, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Міністерства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;
12) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;
14) погоджує в установленому порядку призначення на посаду керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників навчальних закладів, що належать до сфери управління Державної служби інтелектуальної власності України, Державної служби молоді та спорту України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, Державної інспекції навчальних закладів України;
15) дає обов'язкові до виконання працівниками апарату Міністерства доручення;
16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОНмолодьспорт України;
17) представляє Міністерство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
18) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
19) підписує накази Міністерства;
20) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її засіданнях;
21) затверджує кількісний та персональний склад колегії Міністерства, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них;
22) здійснює інші передбачені законом повноваження.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Міністерства можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Міністерства, а також у встановленому порядку інші особи.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністерства.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міністерстві можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.
12. Гранична чисельність державних службовців та працівників МОНмолодьспорту України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату МОНмолодьспорту України затверджується Міністром.
Штатний розпис та кошторис МОНмолодьспорту України затверджуються заступником Міністра – керівником апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.
МОНмолодьспорт України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Схожі публікації


Догори