Постанова президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № П-11-2

П Р Е З И Д І Я
 
П О С Т А Н О В А
 
30.10.2007                                                             м.Київ                                                        № П-11-2
 
Про роботу Сумської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів Сумської області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів
 
Заслухавши інформації голови Сумської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України М.І. Малимоненка та начальника управління соціально-економічного захисту виконавчого апарату ЦК Профспілки А.І.Клименко  про роботу Сумської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів Сумської області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:
 
1. Інформацію “Про роботу Сумської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів Сумської області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів” взяти до відома.
2. Відзначити практику роботи:
2.1 Сумського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України з питань організаційного, методичного забезпечення та навчання профспілкового активу вищих навчальних закладів в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів відповідно до положень законодавства про освіту;
2.2 профкомів та адміністрації Сумського державного університету, Глухівського державного педагогічного університету, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Путивльського педагогічного коледжу, Конотопського індустріально-педагогічного технікуму щодо створення умов для роботи виборних профспілкових органів, нормативного забезпечення стимулювання науково-педагогічної праці, матеріального заохочення працівників, створення умов для підвищення якісного складу науково-педагогічних працівників, встановлення максимальних розмірів доплат за вчені звання та наукові ступені.
 
3. Сумському обласному комітету Профспілки посилити контроль за роботою профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів з метою реалізації положень законодавства про освіту щодо трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників та студентів.
4. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київському міському комітету Профспілки, профкомам вищих навчальних закладів вжити заходів для підвищення ефективності роботи щодо:
4.1 забезпечення реалізації положень ст. 61 та ст.. 57 Закону України «Про освіту», в тому числі щодо виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічної грошової винагороди за сумлінну  працю, зразкове виконання службових обов’язків науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих навчальних закладів I-IV  рівнів акредитації;
4.2 дотримання нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, що утримуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 17 серпня 2002 р. N 1134;
4.3  розширення їхньої участі в бюджетному процесі при складанні та затвердженні вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації кошторисів, планів асигнувань, помісячних планів використання бюджетних коштів, в тому числі через їх погодження;
4.4 реалізації права працівників вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації на  15 –ти відсоткове підвищення посадових окладів;
4.5 надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально - побутових пільг працівникам, в тому числі з якими укладено контракт;
4.6 надання матеріальної допомоги працівникам, в тому числі педагогічним та науково-педагогічним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298.
5. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київському міському комітету Профспілки:
5.1  розглянути питання можливості створення структурного підрозділу з питань соціально-економічного захисту працівників вищої школи та студентів або окремого фахівця з цих питань;
5.2 сприяти участі членів виборних органів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів у роботі робочих, колегіальних, дорадчих органів вищих навчальних закладів.
7. Доручити Бюро президії ЦК Профспілки  звернутися:
7.1 до Верховної Ради України з пропозиціями щодо:
7.1.1 передбачення у Державному бюджеті України на 2008 рік видатків у обсягах відповідно до ст. 61 Закону України “Про освіту”, необхідних для реалізації гарантій, встановлених ст. 57 Закону України “Про освіту”;
7.1.2 внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” в частині  коригування розмірів оплати за надання освітніх послуг вищими начальними закладами, нормування обсягів навчального навантаження за посадами науково-педагогічних працівників, зарахування до педагогічного стажу науково-педагогічним працівникам часу наукової роботи;
 
7.1.3 внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» в частині індексації суми заборгованості з набавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення;
7.1.4 виділення у Державному бюджеті України на 2008 рік окремим рядком видатків на реалізацію положень ст. 19 Закону України “Про охорону праці”.
7.2 До Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо:
7.2.1 передбачення у проекті Державного бюджету України на 2008 рік видатків, у обсязі відповідно до ст. 61 Закону України “Про освіту” для забезпечення гарантій щодо оплати праці, визначених ст. 57 Закону  України “Про освіту”, стипендіального забезпечення студентів, зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів;
7.2.2  реалізації ст.. 12. Закону України «Про освіту» в частині визначення мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення;
7.2.3 клопотання перед Кабінетом Міністрів України про приведення у відповідність з вимогами ст. ст. 57 Законів України «Про освіту» та  «Про вищу освіту» нормативно-правових актів з питання підвищення посадових окладів науково-педагогічним та педагогічним працівникам за вчені звання та наукові ступені;
7.2.4 удосконалення положень нормативно-правових актів з питань нормування та оплати праці  працівників вищих навчальних закладів, у тому числі у зв’язку із приєднанням України до країн-учасниць Болонського процесу;
7.2.5 удосконалення порядку обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»;
7.2.6  розробки  типових тарифно-кваліфікаційні характеристик за посадами науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів;
7.2.7 приведення у відповідність із вимогами ст.. 48 Закону України «Про вищу освіту» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників стосовно посад голови предметної (циклової комісії), директора бібліотеки, наукового працівника бібліотеки;
7.2.8 прискорення прийняття Державної програми «Студентський та учнівський гуртожиток», удосконалення порядку оплати за проживання у студентських гуртожитках.
8. Структурним підрозділам апарату ЦК Профспілки забезпечити роз’яснення положень чинного законодавства щодо трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів та навчання профспілкового активу з цих питань.
 
Голова Профспілки                                                         Л.С.Сачков
Інформація
про роботу Сумської обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів Сумської області щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників, студентів
 
В ході підготовки питання для розгляду президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України  в період з 8 до 11 жовтня  2007 року   робочою групою ЦК Профспілки вивчалася робота обласного комітету Профспілки, профкомів 9 первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів I-IV  рівнів акредитації.
Сумська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України об’єднує 4 первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,  3 первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, а також 4 первинні студентські профспілкові організації.
На обліку в  обласній організації станом на 1 вересня 2007 року перебувало 3362 члени Профспілки з числа працівників вищих навчальних закладів та 11968 осіб з числа студентів, що складає відповідно 91 та 79 відсотків від загальної чисельності цих осіб. В цілому профспілковим членством на 1 січня 2007 року було охоплено майже 94 відсотки від загальної кількості працюючих та осіб, які навчаються в навчальних закладах, установах та організаціях освіти області. За період з 2001 року по 2007 рік обласна профспілкова організація  поповнилася 643 членами з числа працівників вищих навчальних закладів та майже 2400 - з числа студентів.
Оперативні статистичні дані, на підставі яких можна оцінити стан кадрового потенціалу та умови праці працівників вищих навчальних закладів області, характеризуються наступним. 
Із 3704 працівників чотирьох вищих навчальних закладах III-IV  рівнів акредитації 1345 осіб (понад 36 %) посідають посади науково-педагогічних працівників. Вчене звання професора має 61 працівник ( або 4,5 %),  доцента - 477 (або 35,5 %). Для порівняння, на початок 2006/2007 навчального року у всіх вищих навчальних закладах області зі званням професора обіймали посади науково-педагогічних працівників 141 особа або 5,6 % від загальної їх чисельності, а в цілому по Україні - 11524 особи, або 8,5 %. Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання доцента, по області складає 29% ,  по Україні – 31% ( 42090 осіб). Науковий ступінь доктора та кандидата наук мають відповідно 55 та 595 науково-педагогічних працівників або відповідно 4% та 44%. По області ці показники складають 5%  та 37%, а в цілому по Україні відповідно 8,5% та 43,1%.
У вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації працює 386 педагогічних працівників, у тому числі - 135 у закладах III-IV рівнів акредитації. 363 особи (або 94 %) мають вищу освіту, 165  (або 43 %) - вищу кваліфікаційну категорію.
Із загальної чисельності науково-педагогічних та педагогічних працівників 264 особи  пенсійного віку, що складає 15 відсотків.  Як відомо в Україні цей показник сягає 14 відсотків. Серед викладацького складу 50 осіб (або 2,9 відсотка) мають статус молодого спеціаліста.
В Сумському державному університеті (далі СумДУ) працює 1571 працівник та навчається 16849 студентів. Із загальної чисельності працюючих 642 особи посідають посади науково-педагогічних працівників, що складає 40,9 відсотка, з яких 45 професорів, 250 доцентів, 42 доктори наук, 342 кандидати наук. Посади педагогічних обіймає 31 працівник. В цьому навчальному закладі діють три первинні профспілкові організації, одна із яких - «Воля» у складі з 9 осіб, не входить до складу галузевої Профспілки. Первинна профспілкова організація (голова Боровик В.О.) налічує 1523 члени або 97%, первинна профспілкова організація студентів ( голова Яковлєва Г.В.) - 3953  особи з числа студентів та 60 аспірантів і докторантів (або 60 % від чисельності студентів денної форми навчання).
В Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка (далі СумДПУ) працюють 995 працівників, з них 445 (або 44 %) науково-педагогічних,  в тому числі 9 професорів та 157 доцентів. Педагогічні посади обіймають 55 працівників. Первинна профспілкова організація працівників освіти і науки (голова Каравай І.М.) охоплює 748 працюючих (або 75 %), первинна профспілкова організація студентів ( голова Лебединська О.О.) 4228 студентів ( або 91 % від чисельності студентів денної форми навчання). Частина працюючих та студентів  (біля 3 відсотків) також об’єднані у профспілку «Воля».
У Глухівському державному педагогічному університеті (далі ГДПУ) працюють 504 працівники, з них 196 науково-педагогічних, 14 педагогічних працівників. Вчене звання професора мають 6 осіб, доцента та старшого наукового співробітника 62 особи. Науковий ступінь доктора наук мають 2 працівники, кандидата наук 76 осіб.  Із числа працюючих 502 члени первинної профспілкової організації (голова Осадчий С.В.). У навчальному закладі за денною формою навчається 2196 студентів, з них 1796 або 82 % членів профспілки (в.о. голови   Корнєва І.М.). Однак членами профспілки допоки не стали студенти, які навчаються на платній основі.
В Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (далі СОІППО) працює 158 працівників, 124 із них об’єднані у первинну профспілкову організацію (голова Ромбовська Л.В.). Із загальної чисельності працюючих 52 особи обіймають посади науково-педагогічних працівників, з них 1 має звання професора, 8 доцентів, 1 доктор наук, 13 кандидатів наук, 35 педагогічних працівників, всі з вищою освітою, 17 мають вищу кваліфікаційну категорію.
У Путивльському педагогічному коледжі працюють 150 працівників, з них 75 педагогічних, мають вищу освіту 74 особи, вищу кваліфікаційну категорію 42 особи. Членами первинної організації (голова Чулкова Т.В.) є 145 працівників та 416 студентів із загальної їх чисельності 560 осіб. В закладі працює 12 молодих спеціалістів.
У Лебединському педагогічному училищі працюють 182 працівники, з них 105 посідають педагогічні посади, всі мають вищу освіту, 75 - вищу кваліфікаційну
категорію, 28 з них мають педагогічне звання «Старший викладач», 25 – «Викладач-методист». 183 членів профспілки об’єднані у первинну профспілкову організацію (голова Сердюк В.Г.), 78 з яких є непрацюючими пенсіонерами. Педагогів пенсійного віку - 25 осіб, 5 молодих спеціалістів. Членами студентської  первинної організації (голова  Чередниченко Н.М.) є всі 466 осіб, які навчаються за державним замовленням.
В Індустріально-педагогічному технікумі Конотопського інституту Сумського державного університету працює 144 працівники, з них педагогічних 71 особа, 59 осіб з вищою освітою, 22 мають вищу кваліфікаційну категорію. Первинна профспілкова організація (голова Малащук Г.А.) об’єднує 143 працівники та 486 студентів із загальної їх чисельності студентів 709 осіб.  В навчальному закладі працюють 6 молодих спеціалістів та 9 осіб з числа педагогічних працівників пенсійного віку.
Первинні профспілкові ланки обласної організації Профспілки безумовно беруть участь у вирішенні трудових, соціально–економічних питань працівників та студентів питань. Керівництво вищих навчальних закладів сприяє створенню належних умов для їх діяльності. Для роботи профкомів згідно із колективними договорами надані приміщення з обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням. Забезпечуються гарантії профспілковим лідерам для здійснення їхніх повноважень. Виборним працівникам, не звільненим від основної роботи, встановлюється зменшений обсяг навчального навантаження (СумДУ,СумДПУ). Виплата заробітної плати за науково-педагогічними посадами здійснюється таких випадках у повному обсязі. Інформаційне забезпечення, гласність виконуваної роботи забезпечується профспілковими організаціями через власні сайти, електронну пошту (СумДУ), а також з використанням оргтехніки, мережі Інтернет, електронних адрес вищих навчальних закладів, як це рекомендовано Галузевою угодою.
Робота профкомів налаштована на реалізацію прийнятих річних планів. До планів зокрема включаються питання контролю за додержанням законодавства про працю, створенням належних умов роботи та навчання, підготовкою приміщень до осінньо-зимового періоду, виконанням колдоговорів тощо. На створення сприятливого психологічного мікроклімату в колективах спрямовані планові заходи щодо відзначення свят, ювілеїв, проведення фестивалів, спартакіад, оздоровлення працівників та їх дітей тощо. Забезпечується така діяльність через профбюро, профгрупи, комісії з організаційних, правових, житлово-побутових питань, питань культурно-масової роботи, охорони праці, роботи з ветеранами та пенсіонерами. Профспілкові куточки, що створені у всіх первинних організаціях, дають змогу працівникам та студентам ознайомитись з усіма освітянськими та профспілковими новинами, вносити свої пропозиції та зауваження з питань, що їх цікавлять. Профкомами передплачуються «Бібліотечка голови профкому», газети «Профспілкові вісті», «Освіта України». Користуються популярністю серед працівників та студентів газети навчальних закладів «Резонанс» (СумДУ), «Гуадеамус» (СумДПУ), «Освітянські обрії» (ГДПУ), «Аспекти» (Лебединське педучилище), в яких також віддзеркалюються аспекти профспілкового життя.
Для захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів керівниками виборних профспілкових органів застосовуються різні форми впливу. Голови профкомів є членами вчених рад, входять до складу атестаційних, конкурсних комісій. Виключенням є СумДПУ, де голову профкому виключено із складу вченої ради, конкурсної комісії. Участь керівників профспілкових організацій у засіданнях ректоратів, роботі вчених рад, конкурсних комісій сприяє оперативному інформуванню членів профспілки про поточну ситуацію, впливає на прийняття рішень на користь працівників.
Профспілкові комітети спільно з адміністрацією навчальних закладів подають на затвердження трудовими колективами правила внутрішнього розпорядку. В всіх навчальних закладів з профкомами узгоджуються посадові обов’язки працівників. Однак слід відмітити, що для науково-педагогічних працівників вони складаються на розсуд сторін соціального партнерства, бо до цього часу відсутні типові тарифно-кваліфікаційні характеристики за цими посадами. Їх відсутність унеможливлює створення законодавчо встановлених умов праці цієї категорії працівників.
Профкоми здійснюють контроль за дотриманням у вищих навальних закладах вимог законодавства в частині ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз'яснення їх прав і обов'язків, надання робочого місця, забезпечення необхідними для роботи засобами, інформування про умови праці, наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Вибіркове вивчення засвідчило, що про умови праці працівники повідомляються під розписку.
Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу у вищі навчальні заклади, як правило, на конкурсній основі виключно на умовах контракту. Термін роботи за контрактом викладацького складу вищих навчальних області становить від 1 до 5 років,  що характерно для всієї України. В той же час законами «Про освіту», «Про вищу освіту» установлений термін обрання лише за посадами ректора, декана факультету. Необхідно відзначити, що мають місце поодинокі випадки, коли з науково-педагогічними працівниками укладені безстрокові трудові договори. Це стосується тих працівників, з якими вони укладалися до запровадження в дію законів «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Включення до складу конкурсних комісій виборних працівників первинних профорганізацій розширює можливості для більш оптимального підбору кваліфікованих кадрів, представлення інтересів претендентів та ці посади, мотивації профспілкового членства. Копія контракту надається профкомам для здійснення контролю за його виконанням.
Водночас потребує активізації робота щодо забезпечення додаткових порівняно з чинним законодавством трудових пільг для працівників, з якими укладено контракт, що передбачено зокрема Галузевою угодою. Відсутні випадки переукладення безстрокового  трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку педагогічних  працівників з ініціативи керівників навчальних закладів. Цьому сприяє спрямована на дотримання Галузевої угоди робота профкомів. Строкові договори та контракти переукладаються з мотивів досягнення пенсійного віку лише з особами з числа наукових та науково-педагогічних, які скористалися правом виходу на наукову пенсію, після її призначення.
Переведення викладачів на іншу роботу  в тому ж навчальному закладі, в тому числі тимчасово для участі у роботі приймальних комісій, здійснюється лише за їх згодою. Працівникам, задіяним у роботі цих комісій, частина невикористаної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Заслуговує на увагу робота профкомів, спрямована на дотримання законодавства стосовно повідомлення працівників про зміни істотних умов праці,  у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у встановлені законодавством терміни. Гарним уроком цьому стали обставини трирічної давності, коли з працівниками вищих навчальних закладів м. Суми змінювалися трудові відносини у зв’язку рішеннями про ліквідацію навчальних закладів.
Профкомами детально вивчаються обставини звільнення працівників з ініціативи адміністрації при наданні ними згоди на такі дії. Однак можна навести прикрий приклад, коли адміністрацією СумДПУ працівника було звільнено з роботи без згоди профкому. Після втручання судових органів він поновлюється на роботі, бо профком згоди на таке звільнення не дав. В полі зору профкомів знаходяться питання недопущення звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників впродовж навчального року у зв’язку із скороченням обсягу роботи. Профкомами контролюється стан ведення трудових книжок, записи про прийняття на роботу, заохочення працівників тощо.
Інтереси працівників ураховуються при затвердженні графіків відпусток, розкладу занять шляхом погодження цих документів з профкомами. Реалізація прав працівників навчальних закладів на відпочинок здійснюється з дотриманням положень, передбачених законодавством. Встановлюються додаткові види оплачуваних відпусток у випадках одруження, при народженні дітей, у зв’язку із смертю близьких родичів тощо.
Вивчення засвідчило, що в переважній більшості навчальних закладів посадові оклади працівникам встановлюються за погодженням з профкомами. Особливої ваги це набуває, коли чинним законодавством передбачено діапазон тарифних розрядів. Таким чином використовується можливість встановити більш високий тарифний розряд в його межах. Варто відзначити, що питання дотримання державою законодавчо встановлених гарантій в рівнях оплати праці науково-педагогічних, педагогічних працівників, спеціалістів освіти, як і фінансування галузі в повному обсязі, розглядалися на засіданнях профкомів первинних профспілкових організацій. В полі зору профкомів знаходиться також питання щодо запровадження у повному обсязі оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки. За рішенням профкомів направлялися звернення до Президента України, вищих законодавчих, виконавчих органів державної влади, ЦК Профспілки. Завдяки спільним діям організаційних ланок Профспілки, як відомо, з червня поточного року введено в дію другий етап ЄТС. Наслідком цього та триразового підвищення мінімальної заробітної плати  є зростання лише впродовж поточного року розмірів посадових окладів науково-педагогічних працівників від 35 до 43 відсотків. Однак, як і у вищих навчальних закладах України, вони не відповідають вимогам законодавства про освіту. В той час як середня заробітна плата працівників промисловості за серпень 2007 року становила 1605 грн., для прикладу, середній розмір посадових окладів науково-педагогічних працівників СумДПУ складає на 1 жовтня близько 1240 грн., або 38 % від рівня, гарантованого  ст.ст. 57 Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників цього закладу складає близько 780 грн., або 48,5 відсотка від законодавчо гарантованого. По Україні середні посадові оклади педпрацівників на 1 жовтня становлять 796 грн., або  49,6 відсотка від законодавчо гарантованих.
Профкомами окремих вищих навчальних закладів вживалися заходи для забезпечення реалізації положень нормативно-правових актів міністерства освіти, Галузевої Угоди щодо підвищення рівня посадових окладів працівникам навчальних закладів, акредитованих за IV  рівнем. Однак попри їх намагання 15 –ти відсоткове підвищення посадових окладів працівникам цих закладів не забезпечено. В той же час використовується можливість для встановлення за рахунок спеціального фонду надбавок за складність і напруженість у роботі. Зокрема штатним розписом СумДПУ розміри таких виплат особам, які мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора наук, почесне звання «заслуженого» у окремих випадках складають понад 50 відсотків посадового окладу. Завідувачам кафедр СумДУ така надбавка виплачується у розмірі 15%. Запроваджені також надбавки за виконання обов’язків голови та секретаря спеціалізованої вченої ради. Позитивною також є робота профспілкового комітету ОІППО, значній частині викладачів якого виплачується надбавка за складність і напруженість в роботі в розмірі 50% посадового окладу. Доречно відзначити, що впродовж останніх років значно підвищився і якісний склад науково-педагогічних працівників цього закладу. Збільшилась чисельність осіб, які мають вчені звання та наукові ступені. Це відбулося, в тому числі, за рахунок поповнення його колишніми працівниками СумДПУ та завдяки належній оцінці науково-педагогічної праці з боку керівництва та профкому навчального закладу.
Заслуговує на увагу діяльність профкомів СумДУ та ГДПУ, за сприяння яких використовуються максимальні можливості для встановлення доплат науково-педагогічним працівникам за вчені звання професора, доцента та наукові ступені доктора, кандидата наук. Виключенням є СумДПУ. Попри намагання членів профкому, особистої участі голови первинної профспілкової організації не вдалося домогтися оплати праці за вчені звання на рівні, що склався в навчальних закладах області. На момент роботи групи доплата доцентам цього навчального закладу виплачувалась в розмірі 10 % посадового окладу. Такі обставини спричинили відтік науково-педагогічних кадрів – лише впродовж двох останніх років навчальний заклад залишили 27 кваліфікованих працівників, що негативно може позначитися на якості підготовки фахівців. На погляд членів робочої групи, це зумовлено як суб’єктивними, так і об’єктивними причинами. Отримані дані засвідчують, що доля видатків на оплату праці в їх загальних обсягах відрізняється в кожному із ВНЗ. Так в СумДУ на одного працюючого з числа науково-педагогічних працівників з фонду оплати праці припадає на місяць близько 4932 грн.  (або 2015 грн. на 1 працівника), в ГДПУ-  3592 грн. ( або 1397 грн. на 1 працівника), в СумДПУ - 4019 грн. (або1797 грн. на 1 працівника), в СОІППО – 5961 грн. (або1961 грн. на 1 працівника),  в Індустріально-педагогічному технікумі – 1994 грн.  (983 грн. на 1 працівника) на місяць.
Така статистика засвідчує про нерівномірне забезпечення видатками на оплату праці працівників. Це, зокрема, зумовлено також відсутністю науково-обгрунтованих нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення.  Такий стан вимагає активізації діяльності профспілкових організацій під час бюджетного процесу, підготовки кошторисів навчальних закладів з метою відстоювання необхідних обсягів фонду оплати праці, зокрема й для встановлення підвищених посадових окладів за наукові ступені та вчені звання, що гарантовано ст.. 57 Законів «Про освіту» та «Про вищу освіту».
З даних вищих навчальних закладів витікає, що кількість студентів на 1 штатну одиницю науково-педагогічних працівників, які утримуються за рахунок спеціального фонду,  перевищує кількість студентів для визначення чисельності, яка утримується за рахунок загального фонду. Зокрема, в СумДПУ за державним замовленням приходиться у середньому 8 студентів на 1 штатну одиницю науково-педагогічного працівника, а за контрактом – 12,6 студентів, в  ГДПУ відповідно 10,25 студента та 12 студентів. Такі дані підтверджують, що не в повній мірі використовується можливість передбачити необхідний фонд оплати праці за спеціальним фондом, особливо в умовах, коли згідно з чинним законодавством унеможливлюється збільшення вартості оплати за надання навчання студентів. В цьому напрямку заслуговує на увагу спільна робота профкому та керівництва СумДУ, де середня чисельність студентів на 1 науково-педагогічного працівника за загальним фондом складає 8,58 одиниці, а за спеціальним – 7,85 одиниці.
Дещо ліпший стан з обсягами видатків на оплату праці у навчальних закладах, що фінансуються з місцевого бюджету. Зокрема в Путивльському педколеджі – 2442 грн. (1088 грн. на одного працівника).
В усіх вузах розроблені та узгоджені з профкомами положення про надання грошової винагороди, матеріальної допомоги, преміювання. Досить демократичною виглядає система стимулювання педагогічної праці в СумДУ. Преміювання працівників здійснюються за рішенням керівників структурних підрозділів вузу за погодженням з профбюро. Премії диференційовано за посадами науково-педагогічних працівників, які виплачуються за якісне, високопрофесійне виконання обов’язків: докторам наук 500 грн. на місяць, кандидатам наук із званням професора – 250 грн., заступникам деканів від 100 до 200 грн., викладачам - кураторам навчальних груп – 85 грн. Заслуговує на увагу також домагання профкомів зменшити їм навчальне навантаження. 
Впродовж 2006 року на надання матеріальної допомоги та преміювання працівників вищих навчальних закладів області було спрямовано понад 5 млн. грн., зокрема в СумДУ в середньому на одного працівника на рік по 2670 грн., ГДПУ –  1100 грн., в Путивльському педагогічному коледжі - 880 грн., в СОІППО – 800 грн., в СумДПУ, та Індустріально-педагогічному технікумі – по 470 грн.. Така статистика засвідчує про спільну, цілеспрямовану на реалізацію положень законодавства про освіту, роботу керівництва та профкомів в одних вищих навчальних закладах та її недостатність у інших.
В навчальних закладах забезпечується виплата заборгованості за ст. 57 Закону України «Про освіту» із набавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення. Зокрема в СумДПУ заборгованість погашено повністю, в інших вищих навчальних закладах поступово, в межах бюджетних надходжень, за 2000-2002 роки. Спілкування з працівниками навчальних закладів,  підтверджує про правильність дій Галузевої профспілки щодо необхідності індексації цих виплат у зв’язку із інфляцією, що відбулася за 10 років.
Заробітна плата працівникам вузів області виплачується двічі на місяць у терміни, визначені в колективних договорах. Працівники отримують інформацію про конкретний розмір нарахованих та утриманих коштів, як того вимагає чинне законодавство. Профкомам надається безперешкодно можливість здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати. Проте загальним негараздом є випадки помісячної оплати щорічних відпусток.
Проблемним було питання забезпечення гарантій окремим категоріям педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV  рівнів акредитації відповідно до положень ст. 57 Закону «Про освіту». Якщо виплата надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам ВНЗ I-II рівнів акредитації здійснювалась з дотриманням чинного законодавства, то завідувачам навчальними лабораторіями, методистам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації таку виплату забезпечено лише після втручання Профспілки. Слід відзначити, що вибіркове вивчення документів, які  підтверджують стаж роботи, показало, що до стажу педагогічної роботи для виплати надбавок за вислугу років науково-педагогічним і педагогічним працівникам зараховується сумарно час роботи на як на посадах науково-педагогічних так і педагогічних працівників. Водночас профкомами підтримується позиція Профспілки щодо необхідності врегулювання питання зарахування до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років науково-педагогічним працівникам часу наукової роботи.
Однак не в повній мірі використовуються можливості для надання матеріальної допомоги працівникам, в тому числі педагогічним та науково-педагогічним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 та наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 р. N 557. Як правило, цій категорії працюючих надається допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до ст.. 57 освітянського закону і лише в скрутних ситуаціях – матеріальна допомога відповідно до наказу Міносвіти № 557.
Попри постанову пленуму обкому Профспілки, на якому розглядалося питання, окремим профкомам так і не вдалося домогтися дотримання положень Галузевої угоди щодо підвищеної на 40 відсотків оплати за роботу у нічний час. Зокрема в гірших умовах опинилися працівники ГДПУ та СумДПУ, оскільки така доплата їм провадиться у розмірі  35% посадового окладу.
Вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації області, як і в цілому по Україні, унеможливлено реалізацію ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» стосовно передбачення в штатних розписах посад голів предметних (циклових комісій). За виконання обов’язків керівників цих комісій старшим викладачам та викладачам цих навчальних закладів здійснюється додаткова оплата в розмірі 10-15 % ставки заробітної плати, як це передбачено нормативними документами з оплати праці.
Профкоми не стоять осторонь питань підвищення кваліфікації працівників, забезпечення їм гарантій та компенсацій, пов’язаних із відрядженням у іншу місцевість з відривом від виробництва. Як правило, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється у навчальних закладах області, рідше – у вузах інших регіонів. Окремим викладачам СОІППО надана можливість підвищити кваліфікацію за кордоном. Зокрема, вони підвищували свій професійний рівень в рамках проекту «Рівний доступ до якісної освіти» в м. Варшава та Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України.
На поліпшення нормування праці спрямована спільна з керівництвом робота профкому СумДУ в напрямку розподілу навчального навантаження викладацькому складу кафедр. За погодженням з профкомом затверджено положення про диференціацію навантаження залежно від навчальних дисциплін, наявності у науково-педагогічних кадрів вчених звань та наукових ступенів.
В той же час потребує посилення робота профспілки в цілому та профкомів, зокрема,  щодо визначення мінімальних та максимальних обсягів за кожною із посад науково-педагогічних працівників. Вивчення засвідчило, що мінімальне та максимальне навантаження встановлюється на підставі рішення вченої ради навчального закладу за наказом ректора, у деяких випадках за погодженням з профкомом. Його обсяги коливаються від 500 годин за посадою професора (СОІППО) до 900 годин за посадою асистента. В окремих випадках навчальне навантаження професора, завідувача кафедрою-професора складає 700, 725, 750 (ГДПУ) годин. В СумДУ його мінімальний обсяг незалежно від посади складає 750 годин. Такий порядок встановлення навантаження не відповідає вимогам наказу Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та знижує роль колективно-договірного врегулювання трудових відносин, нормування праці.
На думку членів робочої групи, установлення навчальної роботи в цих обсягах зумовлено в першу чергу тим, що навчальні заклади не укомплектовані штатними посадами науково-педагогічних працівників, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду.  Так штатним розписом СумДУ за загальним та спеціальним фондом передбачено утримання на 2007/2008 навчальний рік 1125 штатних одиниць науково-педагогічних працівників, фактично працює 642 особи, в СумДПУ за штатним розписом передбачено 586 штатних одиниць, фактично працює 455 осіб, в ГДПУ за штатним розписом 297,5 одиниць, фактично працює 196 осіб, в СОІППО за штатним розписом 85,5 одиниць, фактично працює 52 особи. В той же час аналіз засвідчив, що компенсацією за викладацьку роботу зі студентами-контрактниками в окремих випадках є встановлення надбавок, розміри яких не завжди адекватні виконаному обсягу навчальної роботи. Не менш важливим чинником такого досить високого обсягу навчального навантаження є неврегульованість положень нормативно-правових актів з питань робочого часу науково-педагогічних працівників та штатних нормативів в умовах реформування вищої освіти в Україні в рамках Болонського процесу. Тож практика, яка склалась у вищих навчальних закладах області в цьому напрямку, підтверджує необхідність законодавчого врегулювання питання диференціації обсягів навчальної роботи залежно від конкретної назви посад науково-педагогічних працівників, внесення  змін до нормативно-правових актів з питань нормування праці.
Профкоми вузів опікуються станом охорони праці, ініціюють проведення атестації робочих місць за умовами праці. З профкомами погоджуються інструкції з охорони праці. Розроблені комплексні заходи для поліпшення умов праці. Для їх реалізації виділяються певні кошти. Працівникам, задіяним на роботах із шкідливими факторами впливу на здоров’я, видаються спецодяг, миючі засоби, здійснюються  доплати в розмірі  від 4 до 12 % посадового окладу, надаються додаткові відпустки. Однак, як в цілому в Україні, у вищих навчальних закладах області складність вирішення цього питання зумовлена об’єктивною причиною - недостатнім фінансуванням через недотримання вимог ст. 19 закону  «Про охорону праці».
Як свідчать дані ВНЗ на поліпшення матеріально-технічної бази впродовж останніх років в переважній більшості спрямовуються кошти спеціального фонду. Через відсутність нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення у кожному навчальному закладі  вирішується питання відновлення, поповнення лабораторного обладнання, пристроїв залежно від фінансових можливостей. Впродовж 2006-2007 років СумДУ на оснащення навчальних лабораторій, кабінетів, поповнення основних фондів, проведення капітальних ремонтів передбачено майже 3 млн.грн., в СумДПУ 4,0 млн.грн., ГДПУ 2,4 млн.грн., СОІППО 520 тис. грн..
Однак в ряді закладів не вдається забезпечити законодавчо встановлені санітарні норми щодо забезпечення навчальними площами. Це може негативно вплинути на умови праці та навчання, а також на стан здоров’я як студентів, так і працівників. Збільшення числа студентів не супроводжується зростанням аудиторного фонду, площі бібліотек, гуртожитків, інших навчальних приміщень. Виключенням є СумДУ, в якому впродовж 2007 року навчальні площі збільшено на 27,0 тис. кВ.м. Внаслідок цього студенти змушені навчатися в дві зміни.
Вивчення засвідчило, що студентські профкоми долучаються до розробки нормативних документів з питань студентської молоді. Зокрема за погодженням з профкомом студентів СумДПУ затверджено положення про студентський гуртожиток,  правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках. Здійснюється контроль за розкладом занять, дотримання норм навчального навантаження, рівномірного тижневого розподілу навчальних годин, забезпечується моніторинг рішень про відрахування студентів. Особлива увага приділяється найменш захищеним категоріям студентів, ведеться їх облік, на засіданнях профкомів розглядаються питання стану їхнього соціального захисту. Під опікою студентських профкомів знаходиться вирішення проблем студентів з числа дітей сиріт, зокрема щодо забезпечення їх єдиним квитком, оздоровлення в оздоровчо-лікувальних установах. Студентські профкоми беруть участь у плануванні та розподілі коштів стипендіального фонду, контролюють своєчасність виплати стипендії. За їх участю розглядаються пропозиції щодо кандидатур на призначення іменних стипендій. Слід зазначити, що потреба навчальних закладів у видатках стипендіального фонду забезпечується в повній мірі. Однак, що стосується видатків для надання матеріальної допомоги та преміювання студентів, то СумДПУ кошти на цю мету не передбачаються.
Є потреба в збільшенні гуртожитків та місць в них. Зокрема, забезпеченість потреби ліжко-місцями у  СумДУ складає 79 %, СумДПУ - 53% , ГДПУ - 40%. Профкоми беруть участь у розподілі місць в гуртожитках, що сприяє більш оптимальному підходу до задоволення потреби, визначенні розміру оплати за проживання, контролюють стан житлово-побутових умов студентів. Студенти Путивльського педколеджу, Лебединського педучилища та Конотопського індустріально-педагогічного технікуму повністю забезпечені місцями в гуртожитку. Оплата за проживання у гуртожитках вищих навчальних закладів не перевищує розміру мінімальної стипендії. Однак, за переконанням спілчан, це питання потребує додаткового законодавчого врегулювання.
Досягненню позитивних результатів щодо забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників вищих навчальних закладів, студентів значною мірою сприяє діяльність обласного комітету профспілки. До перспективних планів роботи обкому включені питання забезпечення аналізу стану виконання положень законодавчих та нормативно-правових актів, які стосуються трудових, соціально-економічних, житлово-побутових прав та інтересів працівників, здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати. На розгляд президії обкому виносяться питання про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів області в цьому напрямку. На пленумі обкому Профспілки в квітні поточного року розглянуто питання роботи профкомів вищих начальних закладів щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально - економічних прав та інтересів працівників вищої школи. Обласний комітет профспілки через комп’ютерну мережу підключено до інформаційно-правової бази, працює електронна пошта, наявна розмножувальна техніка. Розширюється  видавнича робота. Налагоджено випуск інформаційних вісників, які направляються в усі первинні профспілкові організації. З питань роботи вищих навальних закладів області випускаються спеціальні інформаційні бюлетені. Підготовлені методичні розробки на допомогу профактиву. Навчально-методична діяльність обласного комітету профспілки базується на регулярному проведенні семінарів для голів первинних профспілкових організацій. Голови профкомів вищих навчальних закладів схвалюють створення в обласній організації відділу з питань роботи профорганізацій вищих навчальних закладів. В планах роботи відділу підготовка аналітичних, методичних розробок з питань трудових та соціально-економічних інтересів працівників вищої школи та студентської молоді, співпраця з службами в справах сім’ї, молоді та спорту в реалізації цільових програм соціальної підтримки студентів, організація участі у конкурсі на кращий студентський гуртожиток, кращу кімнату, навчання профактиву тощо. Відділом проводиться відповідна співпраця з керівництвом вищих навчальних закладів. За ініціативою заввідділом рішенням міської ради запроваджено по 40 стипендій міської ради та голови обласної державної адміністрації.
Обкомом профспілки скеровувалися звернення до Президента України, органів законодавчої та виконавчої влади з вимогами та пропозиція щодо забезпечення освітянам законодавчо встановлених гарантій в оплаті праці, її нормування, пенсійного, житлово-побутового забезпечення. Результатом вжитих обкомом дій Сумським міським головою матеріально підтримано студентів з малозабезпечених сімей. Завдяки наполегливості працівників обкому вирішено питання забезпечення з 1 вересня поточного року пільгового проїзду у міському транспорті студентів.
Здобутки у вирішенні питань забезпечення трудових, соціально-економічних  прав та інтересів членів Профспілки відповідно до законів в галузі освіти  також могли б бути  значно вагомішими за умови більш  активної позиції комітетів профспілки всіх рівнів, їх широкої співпраці з органами державної влади всіх рівнів. Вирішенню  зазначених вище проблем на думку членів робочої групи сприятиме також вирішення питань на державному рівні, зокрема:
- забезпечення  обсягів фінансування освіти відповідно до норм статті 61 Закону України „Про освіту”,
-  реалізація  ст..ст. 57 Законів України „Про освіту”, «Про вищу освіту»,
-  реалізація ст.. 12. Закону України «Про освіту» щодо визначення мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення;
-  зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, забезпечення їх сучасним навчально-лабораторним обладнанням;
-  удосконалення нормативно-правових актів з питань нормування та оплати праці, розробка типових штатних нормативів вищих навчальних закладів. 
Управління соціально-економічного захисту
Постанова

Схожі публікації


Догори