МОН змінено вимоги щодо формування ВНЗ пропозицій до обсягів державного замовлення на підготовку кадрів в 2010 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист від 12.01.2010 р. № 1/9-1

Керівникам вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки

Про внесення змін до листа МОН від 30.12.2009 № 1/9-928
“Щодо формування пропозицій до обсягів державного
замовлення на 2010 рік”

Абзац восьмий викласти у такій редакції “Також звертаємо увагу, що проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра повинні визначатися, виходячи з обсягу випуску бакалаврів у поточному році з урахуванням результатів їх навчання і можливості вищого навчального закладу забезпечити якісний рівень освіти. Сумарна кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра не повинна перевищувати обсягу випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням.”

Т.в.о. Міністра О.П. Гребельник

__________________________________________________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Лист від 30.12.2009 №1/9-928

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України

Щодо формування пропозицій до обсягів
державного замовлення на 2010 рік


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 266 «Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» та з метою формування обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2010 році просимо до 1 лютого 2010 року надіслати до міністерства пропозиції за встановленою формою з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.
При формуванні проектних показників прийому до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету просимо врахувати прогнозоване зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, а також регіональні потреби у фахівцях з вищою освітою.
Враховуючи факти невідповідності регіональних ринків освітніх послуг та ринків праці, перевиробництва підготовки фахівців з окремих напрямів підготовки і спеціальностей, ускладнення з працевлаштуванням випускників, просимо проектні показники обсягів прийому на навчання та випуску фахівців у 2010 році погодити з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.
Наголошуємо, що при визначенні контрольних показників прийому за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра Міністерством освіти і науки будуть враховуватися лише ті ліцензії на напрями підготовки (спеціальності), які отримано вищим навчальним закладом до 31 березня 2010 року.
Крім цього, з метою оптимізації підготовки кадрів, просимо не подавати пропозиції щодо обсягів державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з напрямів підготовки (спеціальностей) менше ніж 15 місць, а також з непрофільних для вищого навчального закладу.
Обсяги державного замовлення на прийом молодших спеціалістів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста», а випуск за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями» з урахуванням змін і доповнень за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Обсяги прийому бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». Обсяги прийому та випуску спеціалістів, магістрів, а також випуск бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 «Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями».
Також звертаємо увагу, що проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра повинні визначатися, виходячи з поточного випуску бакалаврів з урахуванням результатів їх навчання і можливості вищого навчального закладу забезпечити якісний рівень навчання. Сумарна кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра не повинна перевищувати більше як 15 відс. обсягів випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням у 2009/2010 навчальному році.
Проектні показники відокремлених структурних підрозділів повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.
Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення «Обсяги прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації — 2010 рік».
Напрями підготовки (спеціальності), за якими передбачається підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів з присвоєнням кваліфікації вчителя, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).
Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на дотримання відповідності пропозицій щодо обсягів державного замовлення показникам випуску і працевлаштування, за профільними спеціальностями на відповідність показників державного замовлення реальним потребам регіональних ринків праці.
Водночас, просимо у пропозиціях організацію прийому на навчання за кошти державного бюджету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста не передбачати.
Підготовлену форму на паперових носіях та копії ліцензій (1 прим.) необхідно надіслати до департаменту вищої освіти за підписом керівника вищого навчального закладу, а інформаційну базу даних — до Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти міністерства за адресою: ministry@mon.gov.ua, або на магнітних носіях.
Про всі наступні зміни ліцензованих обсягів підготовки просимо невідкладно інформувати департамент вищої освіти.
Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за вказаною адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Міністр І. О. Вакарчук

Схожі публікації


Догори