Постанова президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 22.12.2008 р. № П-18-2 (по Донецькій обласній організації Профспілки)

22.12.2008                                                             м.Київ                                                        №  П-18-2
 
        Про роботу Донецького обласного комітету Профспілки та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з виконання постанови президії ЦК Профспілки від 30.10.2007 р. № П-11-2 щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників
 
       Заслухавши інформації голови Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України А.С.Горшкової та начальника управління соціально-економічного захисту виконавчого апарату ЦК Профспілки А.І.Клименко про роботу Донецької обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з виконання постанови президії ЦК Профспілки від 30.10.2007 р. № П-11-2 щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:
       1. Інформацію “Про роботу Донецької обласної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів ” взяти до відома.
       2.  Донецькому обласному комітету Профспілки:
       2.1.  Забезпечити контроль за роботою первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів з метою реалізації положень законодавства про освіту, постанов пленумів, президії ЦК Профспілки, положень Галузевої угоди в частині оплати та нормування праці науково-педагогічних, педагогічних працівників, надання додаткових трудових та соціально-побутових пільг працівникам, з яким укладено контракт, виплати матеріальної допомоги;
       2.2. Вжити дієвих заходів для забезпечення педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації гарантованих ст. 57 Закону України «Про освіту» виплат  надбавок за  вислугу  років, винагороди  за сумлінну  працю і зразкове виконання обов’язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки; погашення заборгованості науково-педагогічним та педагогічним працівникам з виплат за цією статтею за 1997-2001 роки, інших видів оплати праці науково-педагогічних та педагогічних працівників.
       3. Вважати пріоритетним завданням усіх організаційних ланок Профспілки працівників  освіти  і  науки  України  відстоювання  права  науково-педагогічних,  
педагогічних, наукових працівників, спеціалістів вищих навчальних закладів на розмір оплати праці, гарантований ст. 57 Закону України «Про освіту», з метою досягнення його до рівня, передбаченого Рекомендацією ООН "Про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів" 1997 року.
      4. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді Профспілки, профспілковим комітетам вищих навчальних закладів:
       4.1 забезпечити контроль за виконанням чинного законодавства, Галузевої угоди, постанов пленумів, президії ЦК Профспілки в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників;
       4.2  активізувати роботу, спрямовану на:
      - на підтримку дій ЦК Профспілки щодо удосконалення положень нормативно-правових актів з питань оплати та нормування праці працівників вищих навчальних закладів;
        - недопущення перевищення законодавчо визначеного обсягу навчального навантаження науково-педагогічних працівників при нормі годин на ставку. У разі встановлення навчального навантаження понад визначений максимальний обсяг, домагатися гарантованої законодавством  додаткової оплати, в тому числі виплати надбавки за вислугу років, доплат за науковий ступінь, вчене звання;  
        - забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до законодавства із збереженням середньої заробітної плати та інших гарантій;
       - організацію профспілкового моніторингу впливу на соціальний стан науково-педагогічних працівників у зв’язку з реалізацією вищими навчальними закладами положень Болонської декларації;
       - забезпечення положень законодавства щодо автономії вищих навчальних закладів та її розширення.
         5. Бюро Президії ЦК Профспілки звернутися до:
        5.1. Верховної Ради України з пропозиціями щодо внесення змін до:
      - Закону України «Про освіту» в частині поширення виплати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, гарантованої ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам, на науково-педагогічних працівників;
       - Закону України «Про вищу освіту» в частині доплат за наукові ступені (ст.64), переліку категорій учасників навчально-виховного процесу (ст.46), диференціації обсягу навчального навантаження за посадами науково-педагогічних працівників (ст. 49).
       5.2. Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо:
      -  забезпечення єдиних підходів до питань оплати праці науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, яким надано статус національного;
       - приведення у відповідність до норм ст. 57 Закону України «Про освіту» положень нормативно-правових актів щодо підвищення посадових окладів за вчені звання та наукові ступені;
       -  внесення змін до порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам в частині зарахування до педагогічного стажу науково-педагогічним працівникам часу роботи на посадах наукових працівників.
        6.3. Міністерства освіти і науки України з пропозиціями щодо необхідності вжиття заходів для забезпечення вищими навчальними закладами: 
       - затвердження керівниками вищих навчальних закладів штатних розписів разом з профкомом закладу відповідно до положень статті 32 Закону України «Про вищу освіту» та п. 5.2.14 Галузевої угоди;
        - виплати педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації надбавок за вислугу років, винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, гарантованих ст. 57 Закону України «Про освіту» з урахуванням положень п. 8.3.2 Галузевої угоди;
      - реалізації права науково-педагогічних і педагогічних працівників, зокрема тих, кому оплата праці здійснюється за рахунок спеціального фонду, на виплату заборгованості з надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів»;
        - виконання положень п. 27 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів щодо збільшення на 15 відсотків посадових окладів працівників вищих навчальних закладів IV рівня  акредитації.
     
 
                                   Голова Профспілки                                                                        Л.С.Сачков
  

 
 
 
Інформація
про роботу Донецького обласного комітету Профспілки та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з виконання постанови президії ЦК Профспілки від 30.10.2007 р. № П-11-2 щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників
 
       Відповідно до плану роботи ЦК Профспілки з 11 до 15 листопада 2008 року вивчалась робота Донецького обласного комітету Профспілки та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів області щодо вжиття заходів для  підвищення ефективності забезпечення положень ст. 57 Закону України «Про освіту», в тому числі виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічної грошової винагороди за сумлінну  працю, зразкове виконання службових обов’язків науково-педагогічним та педагогічним працівникам; дотримання нормативів чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника за загальним та спеціальним фондами; участі профкомів у бюджетному процесі; реалізації права працівників вищих навчальних закладів четвертого рівня акредитації на 15 відсоткове підвищення посадових окладів; надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам, в тому числі тим, з якими укладено контракт; надання матеріальної допомоги працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, на що спрямовувались дії організаційних ланок Профспілки згідно з постановою президії ЦК Профспілки від 30.10.2007 р. № П - 11-2 (п.п. 4-5).
      Робочою групою ЦК Профспілки спільно з керівниками, працівниками обласного комітету, профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій Донецьких: національного університету, національного технічного університету, державного університету управління, педагогічного коледжу, Донбаської державної машинобудівної академії, Макіївського педагогічного училища  проведено зустрічі з ректоратом, керівниками та спеціалістами економічних, фінансових, навчальних, юридичних, кадрових служб, під час яких обговорювався стан забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки обласної організації.   
        Розглянуто також низку матеріалів, наданих обласним комітетом, профкомами та працівниками інших вищих навчальних закладів.
       У складі обласної організації Профспілки налічується 36 первинних профорганізацій вищих навчальних закладів, з них  21 первинна організація у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та 15 організацій у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. У навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації діють 11 об’єднаних профкомів, 5 профкомів працівників та 5 профкомів студентів.
        З числа працівників вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації членами галузевої Профспілки є 16250 осіб, що складає 97,2 %. На обліку в цих організаціях перебуває також 304 непрацюючих пенсіонери.  У вузах I-IV рівнів акредитації працюють 6050 педагогічних та науково-педагогічних працівників.
       Робота обкому здійснюється за планом, що затверджений постановою президії 26.12.2007 р. З питань, які кореспондуються з порядком денним сьогоднішньої президії ЦК Профспілки, президією обкому розглянуто питання Болонського процесу та організації праці викладачів у вузах області, про спільне засідання президій Центральних комітетів профспілок бюджетних галузей, про роботу Донецької обласної організації з депутатами всіх рівнів з формування бюджетів на 2009 рік, про взаємодію ректоратів, директорів і профкомів вищих навчальних закладів із укладення та реалізації колективних договорів та соціального захисту працівників.
        До планів роботи обкому та профкомів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів на 2008 рік, робота яких вивчалася, питання, співзвучне з темою сьогоднішньої президії, не включено.
       Реалізація статутних завдань в обласному комітеті Профспілки здійснюється, зокрема, через створені постійно діючі комісії за відповідними напрямами роботи, в тому числі комісією із забезпечення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.
       Однією з форм роботи обласної організації є також діяльність рад голів профкомів, а саме: ради голів профкомів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та ради голів профкомів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
        Стало нормою  проведення Днів обкомів, які відповідно до плану роботи відбулися в первинних профспілкових організаціях Маріупольського державного університету та Артемівського індустріального технікуму.
       Їх роботі та діяльності профспілкових організацій вузів в цілому сприяють відповідальні працівники виконавчого апарату. В штатному розписі обкому виокремлено посаду фахівця з питань соціально-економічного захисту працівників вищої школи та студентів.
        За ініціативою обласного комітету профспілки Інститутом соціальних досліджень і політичного аналізу проводилось соціологічне опитування викладачів вищих навчальних закладів регіону з питань їх соціального захисту в світлі вимог Болонської декларації. Дані обстеження підтверджують правильність дій Донецької обласної організації профспілки щодо подальшого відстоювання права працівників освіти, зокрема і вищих навчальних закладів, на забезпечення достойних умов роботи, гарантованого рівня оплати праці, підвищення рівня кваліфікації тощо. На основі матеріалів обстеження на спільному засіданні ради голів профкомів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та ради ректорів ВНЗ регіону розглянуто питання соціально-економічного захисту учасників Болонського процесу у вищих навчальних закладах області. За його підсумками спрямовано звернення до Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки, в якому висловлена занепокоєність щодо стану партнерських стосунків у концептуально-організаційних засадах Болонського процесу, недостатності фінансування, недосконалості нормативно-правової бази, соціальної незахищеності працюючих тощо. Внесено також пропозиції щодо подальших дій ЦК Профспілки у цьому напрямі.
       Відповідно до плану роботи проведено обласні збори представників окремих категорій працівників, зокрема професіоналів, спеціалістів, робітників. За їх наслідками спрямовано звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  Міністерства освіти і науки України, Федерації професійних спілок України, Управління освіти і науки області. В них наполягається на необхідності підвищення оплати праці, перенесення на більш ранній термін третього етапу ЄТС, розробки нормативно-правових актів та їх удосконалення, виконання положень Галузевої угоди, забезпечення умов оплати праці, в тому числі виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Уряду № 1298 тощо.
        Обком спрямовує свою роботу на підвищення правової освіченості профспілкових кадрів. Навчання проводиться на постійно діючих та виїзних семінарах, щомісячних інформаційних нарадах. У вересні поточного року під керівництвом обкому профспілки за участю керівників органів управляння освіти і науки Донецької області, представників ЦК Профспілки, відбувся спільний семінар голів профспілкових організацій усіх рівнів, в тому числі вищих навчальних закладів, на якому розглядалися питання соціального партнерства, його результативності, проблем та подальших перспектив розвитку.
       З метою надання консультаційної допомоги головам первинних профспілкових організацій та членів профспілки в обласному комітеті функціонує навчально-методичний кабінет, де накопичується, аналізується, систематизується інформаційно-довідковий матеріал з діяльності профспілок. Створена тематична картотека найбільш ефективних форм і методів роботи первинних профспілкових організацій. Постійно оновлюється бібліотечка профспілкового лідера. Робота обласного комітету та профспілкових організацій області відображена у тематичних виставках, які представлені в навчально-методичному кабінеті.
        На допомогу керівникам профорганізацій працівниками апарату підготовлені методичні рекомендації з питань захисту трудових прав працівників, службових відряджень, колективно-договірного регулювання, надання і оплати відпусток, порядку обчислення заробітної плати, проведення індексації грошових доходів населення тощо. Другий рік поспіль обласний комітет випускає інформаційні бюлетені із серії «Запитуйте - відповідаємо», в яких відображені питання оплати і організації праці працівників, в тому числі вищої школи.
       Обкомом приділяється значна увага роботі з органами влади та депутатами всіх рівнів з питань формування бюджету та зміни підходів до оплати праці.  У 2007 році з соціально-економічних питань працівників галузі було підготовлено 236 листів, основні з яких були спрямовані до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти України, Міністерства освіти і науки України,  ЦК галузевої Профспілки.  Аналогічна робота проводилася у 2008 році. На адресу вищих органів законодавчої та виконавчої влади скеровано 190 листів, в тому числі з питань бюджету на 2008 - 2009 роки, оплати праці - до Верховної Ради України, на ім’я депутатської фракції Партії регіонів, Кабінету Міністрів України, Міністру освіти і науки, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Міністру праці та соціальної політики.
        Не стоять осторонь бюджетного процесу профспілкові комітети вищих навчальних закладів. На адресу вищих посадових осіб держави також направляються звернення, зокрема, щодо збільшення державного фінансування освітянської галузі, неприпустимості залишкового принципу розподілу коштів на освіту тощо. Цьому сприяють положення колективних договорів. Керівництвом та профкомами взяті спільні зобов’язання відстоювати право працівників на підвищення заробітної плати до рівня, передбаченого ст.57 Закону України «Про освіту».
        Для захисту трудових прав і соціально-економічних інтересів керівниками виборних профспілкових органів застосовуються різні форми впливу. Голови профкомів є членами вчених рад, входять до складу конкурсних, атестаційних, комісій. Участь керівників профспілкових організацій у засіданнях ректоратів, роботі вчених рад сприяє оперативному інформаційному забезпеченню спілчан.
        Колективні договори укладено в усіх навчальних закладах. На поліпшення матеріального та соціального стану членів профспілки налаштовані їх положення щодо встановлення надбавок, преміювання, доплат, надання матеріальної допомоги, оздоровлення працюючих та їхніх дітей тощо. За ініціативою профспілкових організацій в колективних договорах вищих навчальних закладів передбачено надання працівникам різних видів додаткових порівняно з діючим законодавством оплачуваних відпусток. Водночас потребує активізації робота сторін колективно-договірного регулювання тих навчальних закладів, де термін дії колдоговорів уже закінчився. 
        При прийомі на роботу працівники ознайомлюються з правилами внутрішнього трудового розпорядку, положеннями колективного договору. Посадові інструкції працівників погоджуються з профкомами. Трудові відносини з науково-педагогічними працівниками здійснюються на конкурсних засадах, в основному за контрактом терміном до 5 років. В той же час законом «Про вищу освіту» встановлений термін обрання лише за посадами ректора, декана факультету, завідувача кафедрою. Вивчення показало, що додаткових видів матеріальної винагороди при укладенні контракту, як правило, не передбачається. Це означає неврахування керівництвом та профкомами навчальних закладів положень п. 5.2.4 Галузевої угоди щодо забезпечення працівникам при застосуванні цієї особливої форми трудового договору додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій. Є також випадки прийняття на роботу викладачів вищих навчальних закладів II рівня акредитації за строковим договором терміном на 1 рік, що підтверджує необхідність посилення позиції профспілкових органів для врахування на практиці положень п. 5.2.2 Галузевої Угоди про обмеження укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності їх випробовування.
        Про участь профкомів у вирішенні питань нормування праці науково-педагогічних працівників свідчать зобов’язання за колективними договорами узгоджувати розподіл навчального навантаження, долучатися до встановлення обсягу інших видів роботи, погоджувати кошториси, штатні розписи тощо. Але, як показало вивчення на місцях, домовленостей про погодження як кошторисів, так і штатних розписів сторони колективно-договірного регулювання не дотримуються, не враховуючи також положень п. 5.2.14 Галузевої угоди.
        Затвердження в Міністерстві освіти і науки штатних розписів не сприяє мобільності та автономії вищих навчальних закладів. Така процедура схвалення кількості та переліку посад працівників, необхідних для забезпечення організації навчально-виховного процесу у конкретному вищому навчальному закладі, не відповідає ст. 32 закону «Про вищу освіту». За її нормою штатний розпис має затверджувати керівник вищого навчального закладу. Цій позиції відповідають також положення п.32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова Уряду від 28.02.2002 р. № 228)  про те, що вищестоящою організацією затверджуються штатні розписи бюджетних установ у випадках, коли законодавством не встановлено інший порядок їх затвердження. Тому очевидним є завдання профспілковим органам спільно з керівниками вищих навчальних закладів домагатися реалізації згаданих законодавчих норм, що сприятиме розширенню їх автономії, на необхідності якої наголошувалось учасниками спільного засідання ради голів профкомів та ради ректорів регіону.
       За даними наданих матеріалів, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та педагогічним працівникам технікумів, коледжів, педагогічних училищ виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки провадяться відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"… ». Вибіркове вивчення записів трудових книжок, показало, що до стажу педагогічної роботи для виплати надбавок за вислугу років зараховуються сумарно періоди роботи як на посадах науково-педагогічних так і педагогічних працівників, що відповідає положенням зазначеної постанови Уряду.
       Виплата винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків педагогічним працівникам здійснюється на підставі розроблених та узгоджених з профкомами положень. Водночас слід зазначити, що в окремих випадках при їх розробці не враховано норм п. 8.3.2 Галузевої угоди щодо надання педагогічним працівникам цієї винагороди у розмірі посадового окладу. Також наявні випадки обмеження права на її отримання тих педагогічних працівників, які пропрацювали в навчальному закладі менше року.
       Погашення заборгованості з виплат надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні відпусток педагогічним та науково-педагогічним працівникам здійснюється в межах коштів, що надходять на цю мету. Як інформували  працівники та голови профкомів навчальних закладів, у 2008 році виплачуються борги за 2001 рік. В деяких навчальних закладах I-II рівнів акредитації при визначенні сум заборгованості не враховано підвищення ставок заробітної плати за наявність педагогічних звань, за роботу в коледжі тощо. Вивчення засвідчило, що в переважній більшості навчальних закладів III-IV рівнів акредитації виплату заборгованості педагогічним та науково-педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснювалася у 1997-2001 роках за рахунок коштів спеціального фонду, не забезпечено. Про необхідність таких виплат, як і виплати надбавок за вислугу років, винагороди за сумлінну працю, надання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки неодноразово наголошувалось у листах ЦК Профспілки на адресу обкому профспілки, керівників та профкомів вищих навчальних закладів. В той же час мають місце неправомірні норми в окремих колдоговорах щодо погашення такої заборгованості з моменту отримання відповіді з Міністерства освіти і науки.
       На час підготовки питання на розгляд президії заробітна плата працівникам вузів області виплачувалася двічі на місяць у терміни, визначені в колективних договорах. Працівники вчасно отримували інформацію про конкретний розмір нарахованої та утриманої заробітної плати. Оплата за час відпусток працівникам навчальних закладів III-IV рівнів акредитації провадилась у повному обсязі в терміни, визначені законодавством.
        Посадові оклади, інші види оплати праці в переважній більшості навчальних закладів встановлюються за погодженням з профкомом. Заслуговують на увагу домовленості сторін встановлювати за певною посадою вищий оклад в межах діапазону тарифних розрядів. В той же час при встановленні посадових окладів працівників начальних закладів IV рівня акредитації не дотримано положень п.27 Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, а також  положень п. 6.3.10 Галузевої Угоди на 2007-2009 роки щодо забезпечення оплати праці працівників вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, яким надано статус національних, відповідно до діючих нормативних документів.
       Упущення вищими навчальними закладами можливості підвищити посадові оклади науково-педагогічним та науковим працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 992 «Про умови оплати праці працівників вищих навчальних закладів, що мають статус національних» призвело до унеможливлення гарантованого їх збільшення у зв’язку із запровадженням оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки.
        Зважаючи на значимість та вагомий вклад у розвиток освіти, науки, культури, профспілковим організаціям усіх рівнів необхідно докласти максимум зусиль для відстоювання права науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів, яким надано статус «національний», на підвищену оплату праці, що передбачено як для окремих національних вищих навчальних закладів, так і для національних закладів та установ інших галузей, зокрема культури та мистецтва. Реалізація цього завдання при цілеспрямованому підході до його вирішення не потребуватиме додаткового фінансового забезпечення. Резервом можуть бути як кошти загального, так і спеціального фондів, які спрямовуються на виплати стимулюючого характеру, а саме - у вигляді премій, надбавок тощо. Для забезпечення виконання положень нормативно-правових актів можуть бути використані також кошти загального фонду, вивільнені у зв’язку з утриманням частини працівників за рахунок видатків спеціального фонду, нерозподілені видатки загального фонду, видатки на погодинну оплату праці.
         Аналіз даних про співвідношення числа студентів і науково-педагогічних працівників свідчить про невикористані резерви для збільшення фонду оплати праці за спеціальним фондом. Зокрема, якщо за загальним фондом число студентів на одного науково-педагогічного працівника в ДонНУ складає в середньому 9,5 особи, то за спеціальним фондом – 10,8 особи, у Приазовському державному технічному університеті - відповідно 9,7 особи та 10,6 особи, в Автомобільно-дорожньому інституті - 9,2 особи та 10,9 особи, у Красноармійському індустріальному інституті - 10,8 особи, та 15,9 особи, у Слав’янському державному педагогічному університеті - 4,4 особи та 6,2 особи, в Донецькому державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту -8,6 особи та 14,1 особи. За орієнтовними розрахунками, резерв видатків спеціального фонду на оплату праці за умови дотримання співвідношення, що склалося за загальним фондом, у річному обчисленні складатиме у зазначених вищих навчальних закладах біля 12 млн.грн.
       У переважній більшості вищих навчальних закладів доплати за вчені звання професора, доцента та наукові ступені виплачуються  в максимальних розмірах. У вузах області, працівники яких є членам галузевої профспілки, налічується 578 таких професорів, докторів наук та 2916 доцентів, кандидатів наук. Але потребує посилення робота тих профкомів, де до цього часу їх розміри складають 12-13 відсотків посадового окладу. Резервом для виплат у граничних розмірах можуть бути видатки фонду оплати праці, що мають стимулюючий характер.
        В переважній більшості навчальних закладів III-IV  рівнів акредитації не повною мірою забезпечуються гарантії педагогічним працівникам, встановлені ст. 57 закону «Про освіту». Зокрема, з 404 педагогічних працівників надбавки за вислугу років не виплачуються 72 особам, в тому числі 27 завідувачам навчальними лабораторіями, 20 методистам, 18 майстрам виробничого навчання; щорічна винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків – 318 особам, зокрема - 166 завідувачам навчальними лабораторіями, 60 методистам, 66 майстрам виробничого навчання; допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки - 16 особам, в тому числі 10 методистам, 3 керівникам навчального відділу.
       У педагогічних училищах та коледжі сторонами соціального партнерства не дотримано положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти України № 102, щодо оплати праці педагогічних працівників, виходячи із обсягу тижневого навчального навантаження. При оплаті праці викладачів не коригується обсяг річного навантаження у зв’язку з тимчасовою відсутністю колег внаслідок їх хвороби та з інших, передбачених законодавством, причин, що призводить до заниження розміру оплати праці за години, вичитані понад зменшений річний обсяг.
       Викладачам, старшим викладачам окремих технікумів, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, не забезпечено умов оплати праці за тарифікацією з урахуванням додаткової оплати за класне керівництво, завідування кабінетами, перевірку письмових робіт, завідування предметними (цикловими лабораторіями) тощо, як того вимагає п. 78 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Підтвердженням цього є дані штатного розпису, в якому ставки заробітної плати викладачам таких структурних підрозділів встановлені на рівні посадових окладів науково-педагогічних працівників.
        При плануванні бюджетних видатків не використовуються положення п. 3  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та п.3 постанови колегії Міністерства праці УРСР від 29.03.91 р. № 25 «Про умови оплати праці та розміри ставок заробітної плати й посадових окладів працівників народної освіти», а також п. 6.3.8 Галузевої угоди про передбачення видатків у розмірі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати, необхідних для преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти, стимулювання творчої праці працівників.
        Потребує посилення робота профкомів щодо встановлення науково-педагогічним працівникам обсягу навчального навантаження, в тому числі мінімального та максимального. Вивчення засвідчило, що колективними договорами не передбачено його диференціації залежно від посад науково-педагогічних працівників, як це встановлено п. 5.3 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. N 161. Згадане вище соціологічне спостереження показало, що від 35 до 44 відсотків викладацького складу працюють за сумісництвом з навчальним навантаженням понад 900 годин на рік.
       За інформацією, профкомам надається безперешкодно можливість здійснювати контроль за правильністю нарахування заробітної плати. Про дотримання законодавства про оплату праці свідчать протоколи засідань окремих профкомів. Проте, на підставі зазначеного вище можна зробити висновок про недостатній контроль з їх боку за дотриманням законодавства про оплату праці, статутних завдань, рішень пленумів та президій ЦК Профспілки.
       Зважаючи на викладене, члени робочої групи вважають, що обласному комітету профспілки, профкомам вищих навчальних закладів необхідно активізувати в подальшому роботу із забезпечення законодавчо встановлених гарантій щодо виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічної грошової винагороди за сумлінну  працю науково-педагогічним та педагогічним працівникам; дотримання нормативів чисельності студентів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника за загальним та спеціальним фондами; реалізації права працівників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації на  підвищення посадових окладів; надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально-побутових пільг працівникам, в тому числі з якими укладено контракт; надання працівникам, крім допомоги на оздоровлення до щорічної відпустки, також матеріальної допомоги. Обласному комітету необхідно посилити контроль за роботою профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів з метою реалізації положень законодавства про освіту щодо трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.
        Вирішенню зазначених вище проблем сприятиме подальша робота усіх організаційних ланок профспілки з відстоювання законодавчо встановлених обсягів фінансування освіти,  реалізації  гарантій ст. 57 Законів України  «Про освіту», ст. 57 закону «Про вищу освіту», удосконалення нормативно-правових актів з питань нормування та оплати праці працівників вищих навчальних закладів,  в тому числі зі статусом національних, спільних дій ЦК Профспілки та Міністерства освіти і науки України в цьому напрямі.
                                                         Члени робочої групи:
                                                                   Клименко А.І.                                             
                                                                   Гаращук О.Ф.
Постанова

Схожі публікації


Догори