Прийнято Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання""ПОСТАНОВА
Верховної Ради УкраїниПро Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання"


Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Кабінету Міністрів України до 15 грудня 2010 року інформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Апарату Верховної Ради України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти забезпечити в установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання".

'Прийнято


В. ЛИТВИН 

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 6 липня 2010 року N 2441 РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання"


Учасники парламентських слухань відзначають, що, реалізовуючи основні напрями державної політики щодо забезпечення якісної і конкурентоспроможної середньої освіти відповідно до Конституції України, яка проголошує повну загальну середню освіту обов'язковою, статті 12 Закону України "Про загальну середню освіту", яка визначає термін навчання, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування проводили відповідну роботу щодо здійснення переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, що в цілому відповідає світовим тенденціям розвитку освіти, міжнародним освітнім стандартам, завданням інтеграції української системи освіти у світовий освітній простір.

У результаті було створено нормативно-правове і науково-методичне забезпечення поетапного переходу школи на нову структуру і зміст освіти. Розроблено і затверджено Державний стандарт загальної середньої освіти, навчальні плани для всіх ступенів шкільного навчання, укладено навчальні програми з предметів інваріантної складової Базового навчального плану загальноосвітньої школи, створено нове покоління підручників для початкової та основної школи. Визначено концептуальні засади профільного навчання у старшій школі. Введено 12-бальну систему оцінювання знань учнів. Запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників середньої школи.

Вжито заходів щодо впорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб та інтересів учнів, а також щодо забезпечення доступності загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами і дітей із сімей найменш соціально захищених верств суспільства.

Вживалися заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів, оснащення їх комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних навчальних технологій.

Окремі кроки зроблено щодо підвищення соціального статусу педагогічних працівників, упровадження нових підходів щодо організації підготовки та проведення перепідготовки вчителів до роботи за новими навчальними планами і програмами у 12-річній загальноосвітній школі.

Разом з тим учасники парламентських слухань відзначають, що заходи щодо запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні проводилися непослідовно і несистемно.

Внаслідок цього не вдалося сформувати оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів, яка була б адекватною до соціально-економічних умов розвитку тієї чи іншої території. Для значної кількості дітей якісна загальна середня освіта стає все менш доступною. Кожна четверта сільська загальноосвітня школа I - III ступенів має наповнюваність менше 100 учнів, що не дозволяє забезпечити якісне навчання. Надзвичайно повільно вирішується питання організації підвозу дітей до місць навчання. Задекларована програма "Шкільний автобус" фінансується державою не в повному обсязі.

Зміст шкільної освіти має ряд недоліків. Він переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом, містить відомості, які не мають суттєвої загальноосвітньої цінності, що призводить до перевантаження школярів. Його склад і структура недостатньо сприяють диференціації навчання з урахуванням нахилів, здібностей, життєвих планів учнів. У ньому недостатньо збалансовані гуманітарна і природничо-наукова складові. Не забезпечено належних умов для успішного масового запровадження профільного навчання у старшій школі.

Суттєвим недоліком загальноосвітньої підготовки залишаються академічна спрямованість навчання, недостатня сформованість в учнів умінь вільно застосовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, здійснювати аналіз нестандартних ситуацій. Низьким є рівень володіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями як учнів, так і вчителів.

Наявні обмежені ресурси на освіту витрачаються неефективно і непрозоро. Низька заробітна плата та кричуща соціальна незахищеність учителів не дозволяють підтримувати на належному рівні їхню кваліфікацію, негативно позначаються на якості освіти. Не відповідає вимогам стан шкільних будівель та інженерних комунікацій, забезпечення сучасними засобами навчання, лабораторним обладнанням, інформаційними мережами.

Залишається недосконалою система управління загальною середньою освітою. Дотепер вона оцінюється за внутрішніми критеріями без урахування її ролі для успішного життя людини та економіки країни. Замість цілеспрямованої і системної роботи щодо модернізації загальної середньої освіти, поліпшення умов навчання учнів почасти впроваджуються другорядні, нічого не варті заходи на зразок зміни назви шкільного курсу зарубіжної літератури на світову.

Переважна більшість учасників слухань висловилися щодо неготовності переходу старшої школи на трирічний термін навчання та необхідності запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти, зберігаючи кращі ідеї 12-річної школи (профільне навчання, можливість отримання професії тощо) з одночасним запровадженням обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку.

Учасники парламентських слухань на тему: "Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання" рекомендують:

1. Верховній Раді України:

1) продовжити роботу щодо вдосконалення законодавчого регулювання загальної середньої освіти, забезпечивши її доступність, повноту і безоплатність, внутрішню економічну ефективність, відповідність новим умовам виробництва і ринку праці, внесення в освітню політику держави виважених коректив, адекватних сучасним реаліям і світовим тенденціям;

2) забезпечити внесення змін до законів України "Про загальну середню освіту" у частині встановлення 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та "Про дошкільну освіту" у частині запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку;

3) передбачити в бюджеті 2011 року і бюджетах на наступні роки виділення фінансових ресурсів на стовідсоткове забезпечення гарантій держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту", та на друкування підручників.

2. Кабінету Міністрів України:

1) вжити заходів щодо впорядкування мережі, поліпшення технічного стану та інженерних комунікацій загальноосвітніх навчальних закладів, узгодження її із соціальною та економічною структурою регіонів, створення умов для диференційованого навчання старшокласників;

2) під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2011 рік та на наступні роки в установленому порядку передбачити виділення коштів на фінансування цільових програм, спрямованих на розвиток освітньої галузі;

3) вжити невідкладних заходів щодо поліпшення умов навчання і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Насамперед це повинно стосуватися вирішення питання про збільшення коефіцієнта на утримання одного умовного учня в сільській місцевості при визначенні формульних розрахунків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів; зменшення нормативів чисельності у класах для сільських загальноосвітніх шкіл до трьох учнів; забезпечення підвезення учнів сільської місцевості до навчальних закладів, які визначені опорними для забезпечення профільного навчання; внесення відповідних змін і доповнень до законодавства щодо фінансового забезпечення позашкільної освіти за формульним розрахунком, як і загальної середньої та дошкільної освіти. При визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів передбачити кошти на фінансування навчально-виховних комплексів та об'єднань, позашкільних навчальних закладів, видатки на перевезення випускників загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вирішення питань пенсійного забезпечення педагогічних працівників;

4) переглянути зміст загальної середньої освіти, розвантажити його від другорядного матеріалу, вирішити питання видання нових програм і підручників, технічного переоснащення шкіл, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання, оснащення комп'ютерною технікою, ліцензійними програмними продуктами та телекомунікаційним обладнанням, забезпечення доступу до мережі Інтернет. Створити вітчизняну індустрію навчального обладнання і дидактичних засобів;

5) вжити додаткових заходів щодо поліпшення вивчення мов національних меншин, удосконалення навчально-методичного та кадрового забезпечення цієї роботи;

6) створити оптимальні умови для повноцінного розвитку та навчання осіб з особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально-психологічних та медичних послуг, упровадження моделі інклюзивного навчання для успішної подальшої соціалізації та інтеграції в суспільство;

7) посилити соціальний захист педагогічних працівників. Вжити заходів щодо перегляду умов оплати їх праці, соціальної підтримки, правового захисту, підвищення кваліфікації. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників";

8) внести зміни до положення "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 921 у частині незастосування тендерних процедур до товарів, робіт і послуг для потреб дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів;

9) вжити заходів щодо поліпшення управління загальною середньою освітою на рівні навчального закладу, району, області. Підвищити роль Міністерства освіти і науки України в питаннях довгострокового прогнозування, перспективного і поточного планування загальної середньої освіти з урахуванням тенденцій і темпів розвитку продуктивних сил країни.

3. Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:

1) забезпечити функціонування повноцінної мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення. Відновити роботу тимчасово закритих дошкільних навчальних закладів. Створити умови для збільшення показників охоплення дошкільною освітою із запровадженням обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку;

2) вжити заходів щодо формування гнучкої мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості на основі аналізу демографічної ситуації. Не допускати необґрунтованої ліквідації та закриття навчальних закладів. Забезпечити функціонування у кожному населеному пункті, де є діти шкільного віку, початкової школи. Здійснювати проведення капітальних і поточних ремонтів шкільних приміщень. Вжити заходів щодо належного водо- та газопостачання навчальних закладів; упроваджувати енергозберігаючі технології; оснащувати їх лічильниками води, природного газу, теплової енергії та приладами регулювання електроспоживання;

3) забезпечити належне технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів, модернізацію технологічного обладнання харчових блоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Проводити комплектування навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами та забезпечувати житлом молодих учителів;

4) при формуванні бюджетів на 2011 рік та на наступні роки передбачити кошти на фінансування регіональних програм розвитку дошкільної освіти; придбання та поставки шкільних автобусів для підвезення учнів та педагогів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання, роботи і додому; комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів та стовідсоткового підключення шкіл до мережі Інтернет.

4. Національній академії педагогічних наук України:

1) вжити невідкладних заходів щодо поліпшення наукового і методичного супроводу завершення структурної та змістовної перебудови загальної середньої освіти;

2) здійснити наукове забезпечення створення вітчизняної системи моніторингових досліджень якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів за їх участю у міжнародних порівняльних дослідженнях. Періодично готувати та оприлюднювати національну доповідь про стан освіти в Україні.

Схожі публікації


Догори