Законодавча ініціатива про поширення колдоговору на членів профспілки

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дії колективних договорів» (реєстр. № 3204) та пропонує СПО об’єднань профспілок наступне.

Пропонуємо підтримати внесення змін в статтю 18 Кодексу законів про працю України та статтю 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» щодо поширення положення колективного договору на працівників підприємства, установи, організації, які є членами професійної спілки, що є стороною колективного договору і є обов’язковими для сторін колективного договору.

Про необхідність внесення таких змін до законодавства Профспілка працівників освіти і науки України неодноразово протягом останніх років зверталася до Федерації профспілок України та СПО об’єднань профспілок.

Вважаємо, що такі зміни відповідають законодавству України, міжнародним правовим нормам та сприятимуть мотивації профспілкового членства та зміцненню профспілкового руху в Україні.

Так, статтею 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» зазначено, що профспілки, їх об’єднання ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом.

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (стаття 3 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Нормами Закону України «Про соціальний діалог в Україні» стороною соціального діалогу на всіх рівнях визначено профспілкову сторону, зусиллям та наполегливою роботою виборних органів якої стає можливим укладення колективних договорів, забезпечення діяльності яких здійснюється за рахунок профспілкових внесків членів профспілки.

Водночас законодавством України передбачено поширення норм колективного договору на всіх працівників незалежно від членства в профспілці. Така норма є дискримінаційною по відношенню до тих працівників, які є членами профспілки, оскільки вони особистими коштами фінансують профспілкову організацію, яка представляє загальні інтереси з підготовки та укладення колективного договору всіх працівників.

Нормами міжнародного законодавства, а саме: Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію», Конвенції МОП № 98 «Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів», Конвенції МОП № 154 «Про сприяння колективним переговорам», Рекомендації МОП № 91 «Про колективні договори» від 29 червня 1951 р., Рекомендації МОП № 163 «Про сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 р., зокрема, пропонується органам державної влади утримуватися від усякого втручання, що обмежує право самостійної діяльності організацій підприємців і представників працівників.

Крім того, Рекомендація МОП № 91 «Про колективні договори» передбачає (п. 4) встановлює, що положення колективного договору повинні поширюватися на всіх працюючих відповідних категорій, які працюють на охоплюваних колективним договором підприємствах, якщо в ньому не передбачається іншого.

Трудове законодавство ряду країн також передбачає механізм поширення умов колективного договору не на всіх працівників, а лише на членів профспілки (Німеччина, Швейцарія, Туреччина, Литва, Болгарія, Казахстан).

Разом з тим, Профспілка не підтримує пропозиції щодо внесення змін до статті 12 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», якими пропонується змінити механізм приєднання до колективних договорів новостворених професійних спілок.

Проектом передбачається, що після створення спільного представницького органу (або об’єднаного представницького органу) профспілка (первинна профспілкова організація, первинна профспілка) можуть приєднатись до нього шляхом надсилання відповідного повідомлення роботодавцю та профспілкам, що входять у спільний представницький орган (об’єднаний представницький орган).

При цьому, вказується, що в разі ухилення членів спільного представницького органу від включення профспілки до спільного представницького органу призупиняється право цього органу на ведення колективних переговорів.

З моменту такого повідомлення ця профспілка набуває прав, гарантій та обов’язків сторони колективного договору та його дія поширюється на працівників, які є членами цієї профспілки.

Вважаємо, що така норма призведе до руйнації механізму створення спільного представницького органу профспілок для укладення колективного договору, порушення принципу добровільності діяльності профспілок та створенню передумов для створення «фейкових» профспілок з метою перешкоджання укладенню та виконанню положень колективного договору в установах та закладах освіти.

Статтею 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України та цим Законом.

Відповідно до статті 14 Закону Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які приймаються виборними органами відповідного рівня та зокрема повинні містити: територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності; організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу.

Участь у колективних переговорах з укладення угод беруть репрезентативні на відповідному рівні профспілки, їх організації та об’єднання. Професійні спілки, їх організації та об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, визначеним Законом України «Про соціальний діалог в Україні», за рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня (за згодою) для представлення своїх інтересів під час укладення угод. 

Кількість представників репрезентативних профспілок, їх організацій, об'єднань для ведення колективних переговорів з укладення угод від імені працівників на національному, галузевому і територіальному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують та інтереси яких представляють згідно з повноваженнями, наданими їм профспілками, їх організаціями, об'єднаннями, що не відповідають критеріям репрезентативності.

Відповідно до статті 38 Закону повноваження щодо укладання та контролю за виконанням колективного договору, звітування про його виконання на загальних зборах трудового колективу, надані виборному органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори