Відпустки для догляду за дитиною

Відпустки для догляду за дитиноюВідповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України та статті 18 Закону України "Про відпустки" після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.

Згідно з ч. 4 статті 20 Закону України "Про відпустки" підставою для надання такої відпустки зазначеним вище особам є довідка з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплата їй допомоги по догляду за дитиною припинена (із зазначенням дати).

Відпустка для догляду за дитиною надається цим особам за їхньою заявою і оформляється наказом (розпорядженням) власника підприємства або уповноваженого ним органу.

Крім того, ч. 6 ст. 179 КЗпП, а також п. 3 ч. 1 статті 25 Закону України «Про відпустки» встановлено, що в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, матері або іншим зазначеним вище особам обов'язково має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

За бажанням жінки або вищезазначених осіб у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому, за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.

Така відпустка зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпустки до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

На період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною за ним зберігається та посада, з якої він йшов у зазначену відпустку. Однак, на період його відсутності адміністрація підприємства може прийняти на роботу іншого працівника по строковому трудовому договору. Після виходу на роботу основного працівника трудовий договір працівника, який працює по строковому трудовому договору, припиняється відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 гривень.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. № 1751.
Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків. Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.

Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи: заява матері або іншої повноважної особи; копія або витяг з наказу про надання відпустки; копія свідоцтва про народження дитини; копія трудової книжки; довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються; довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться.

Виплата допомоги припиняється за умови досягнення дитиною 3-річного віку, з дня працевлаштування отримувача допомоги на повний робочий день, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори