Студенти мають змогу одночасно отримати дві освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

від 12 лютого 2010 р. № 108

Про затвердження Примірного
положення про міжгалузеву
індивідуалізовану гуманітарну освіту

З метою створення сприятливих умов для розширення доступу молоді до сучасних гуманітарних знань, формування цінностей відкритого демократичного суспільства, систематичного та широкого культурного і духовного розвитку особистості,
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Примірне положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту (далі – Положення), що додається.
2. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які беруть участь у запровадженні програм міжгалузевої індивідуалізованої гуманітарної освіти (далі – МІГО):
2.1. Розробити плани запровадження програм МІГО, затвердити положення про координаційну раду МІГО вищого навчального закладу та її склад, а також визначити координаторів для реалізації програм МІГО відповідно до затвердженого Положення.
2.2. Щорічно, до 1 жовтня інформувати Міністерство освіти і науки про хід реалізації програм МІГО.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):
3.1. Організувати проведення науково-методичних семінарів з питань реалізації експерименту щодо запровадження МІГО.
3.2. Забезпечити організаційно-методичне супроводження навчального процесу за програмами МІГО.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т.В.

Міністр І.О.Вакарчук
Затверджено
наказ Міністерства освіти і науки України
від 12 лютого 2010 р. № 108

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту
1. Загальні положення

1.1. У цьому Примірному положенні (далі — Положення) терміни вживаються у такому значенні:
- міжгалузева індивідуалізована гуманітарна освіта (далі — МІГО) — вища освіта освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з певного напряму, яка, в порядку експерименту, здобувається на індивідуалізованій основі одночасно з отриманням базової вищої освіти такого ж рівня з основного напряму підготовки (спеціальності ) з урахуванням особливостей в організації навчання, визначених цим Положенням;
- програма МІГО — організаційна схема провадження МІГО з певного напряму підготовки у вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівня акредитації, який акредитований за цим напрямом (спеціальністю);
- студенти програм МІГО — студенти, які одночасно з навчанням за основним напрямом підготовки (спеціальністю) здобувають МІГО в одному або різних вищих навчальних закладах;
- базовий вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації у якому студенти програм МІГО здобувають базову вищу освіту за основним напрямом підготовки (спеціальністю);
- інший вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад ІІІ-ІV рівня акредитації, у якому студенти мають можливість навчатись за програмою МІГО.
1.2. Метою МІГО є створення сприятливих умов для розширення доступу молоді до сучасних гуманітарних знань, формування цінностей відкритого демократичного суспільства, систематичного та широкого культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму, гуманізму і поваги до Конституції України та державних символів України.
1.3. Програми МІГО можуть проваджуватись з акредитованих напрямів підготовки галузей знань: «Культура»; «Гуманітарні науки»; «Соціально-політичні науки» у акредитованих вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
2. Умови участі в експерименті з запровадження МІГО

2.1. Експеримент щодо запровадження МІГО проводиться у акредитованих за обраним напрямом вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
2.2. Відкриття програм МІГО здійснюється наказом МОН після прийняття Вченою радою вищого навчального закладу відповідного рішення і подання до МОН обґрунтування можливості та програми проведення експерименту викладених у довільній формі, які затверджуються наказом ректора. Термін подачі до МОН заявок на запровадження МІГО — до 1 травня поточного навчального року.
2.3. Максимальний обсяг прийому студентів програми МІГО за кожним напрямом підготовки визначається щорічно Вченою радою вищого навчального закладу, але не більше ліцензованого обсягу прийому за денною формою навчання для даного напряму підготовки (спеціальності).
2.4. Студенти можуть брати участь у програмах МІГО у базовому вищому навчальному закладі, де вони навчаються за основним напрямом підготовки (спеціальністю), або в іншому вищому навчальному закладі, у разі наявності відповідного договору між вищими навчальними закладами.
2.5. Фінансування навчання студентів програм МІГО здійснюється за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, інших не заборонених законодавством джерел, незалежно від фінансування здобуття вищої освіти за основним напрямом підготовки (спеціальністю). Фінансування програм МІГО за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та державних пільгових довгострокових кредитів не передбачається.
2.6. Про хід експерименту вищий навчальний заклад щорічно інформує МОН за встановленою формою.
3. Студенти програми МІГО, їх права та обов’язки

3.1. До складу студентів програм МІГО можуть бути зараховані особи, які своєчасно і повністю виконали навчальний план першого (другого) курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) з середнім балом успішності не нижче 4,0 (за шкалою: «відмінно» — 5, «добре» — 4, «задовільно» — 3) та виявили бажання навчатися за програмами МІГО.
3.2. До складу студентів програм МІГО можуть бути також зараховані особи, які поновлені в складі студентів третього курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) або зараховані до нього на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за умови виконання вимог, викладених у п.3.1.
3.3. Для зарахування до складу студентів програм МІГО необхідно до 10 вересня подати до приймальної комісії вищого навчального закладу заяву на ім’я ректора із зазначенням обраної програми МІГО, до якої додаються: довідка з місця навчання, витяг з навчальної картки студента за попередній навчальний рік (копія додатку до диплома молодшого спеціаліста), обґрунтування мети вступу на навчання за програмою МІГО та 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
3.4. Рекомендації до зарахування до складу студентів програм МІГО надаються приймальною комісією до 15 вересня. Наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування до складу студентів програми МІГО видається на підставі наданої рекомендації приймальної комісії та укладеного договору про здобуття МІГО. Зарахування на навчання за програмою МІГО здійснюється на конкурсній основі за системою, визначеною рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.
3.5. Студентам, які навчаються за програмами МІГО видається посвідчення та окрема залікова книжка Зразок посвідчення затверджується керівником вищого навчального закладу.
3.6. Студенти, які навчаються за програмами МІГО мають право на відвідування навчальних занять та користування навчальною інфраструктурою іншого вищого навчального закладу нарівні з іншими студентами відповідних напрямів підготовки.
3.7. Студенти, які навчаються за програмами МІГО не користуються правом на стипендіальне забезпечення, поселення в гуртожиток та пільговий проїзд у транспорті, якщо програма реалізується у іншому вищому навчальному закладі.
3.8. Студенти, які навчаються за програмами МІГО зобов’язані виконувати всі вимоги до студентів вищих навчальних закладів, які передбачені чинним законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.
3.9. Правовідносини студентів, які навчаються за програмами МІГО з базовим та іншим вищим навчальним закладом визначаються нормами Закону України «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативними актами у галузі вищої освіти.
4. Організація навчального процесу на програмах МІГО

4.1. Нормативний термін навчання за програмами МІГО становить 3 роки (180 кредитів ECTS). Термін навчання за програмами МІГО може продовжуватись на умовах договору про здобуття МІГО з відповідним вищим навчальним закладом.
4.2. Навчання студентів програм МІГО здійснюється за індивідуальним навчальним планом. Індивідуальний навчальний план складається після зарахування студента на програму МІГО і включає передбачений навчальним планом вищого навчального закладу цикл професійної та практичної підготовки в повному обсязі, а також проходження державної атестації. Решта навчального часу використовується для вивчення дисциплін інших циклів, які не вивчаються за основним напрямом підготовки (спеціальністю).
4.3. За згодою керівника відповідного підрозділу вищого навчального закладу в індивідуальному навчальному плані можуть бути передбачені вибіркові дисципліни, що відповідають профілю та обсягу підготовки, але не включені до навчального плану вищого навчального закладу.
4.4. Державна атестація студента програми МІГО проводиться після успішного завершення державної атестації за основним напрямом підготовки (спеціальністю).
4.5. Кожному студенту, який навчається за програмами МІГО призначається тьютор з числа науково-педагогічних працівників підрозділу, який реалізує програму МІГО. Тьютор спільно з студентом програми МІГО кожний навчальний рік корегує індивідуальний навчальний план та визначає регламент вивчення ним дисциплін навчального плану: спільно з студентами денної (вечірньої, заочної за наявності) форми навчання або самостійно з індивідуальними (малогруповими) консультаціями.
4.6. При наявності достатньої кількості студентів, які навчаються за програмами МІГО можуть створюватись окремі академічні групи чи підгрупи з їх складу для спільного вивчення навчальних дисциплін.
4.7. Студенти, які навчаються за програмами МІГО мають право на перезарахування дисциплін з основного напряму підготовки (спеціальності) та на основному напрямі підготовки (спеціальності) з навчального плану програми МІГО.
4.8. За рішенням керівника підрозділу вищого навчального закладу, в якому реалізується програма МІГО, студенту можуть бути перезараховані дисципліни, які вивчені в інших вищих навчальних закладах, у тому числі закордонних, а також зараховані в якості окремих модулів вибіркової частини змісту освіти самостійно виконані індивідуальні навчально-наукові завдання.
5. Документи про освіту та академічні права випускників

5.1. Студенти, які навчаються за програмами МІГО і які повністю виконали навчальний план та успішно склали державну атестацію, отримують диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. У додатку до диплома зазначається, що освіта здобута за програмою МІГО.
5.2. Дозволи на видачу дипломів випускникам програм МІГО надає МОН на підставі документів про провадження програм МІГО, зарахування до числа студентів програми МІГО та даних про отримання випускниками диплома з основного напряму підготовки (спеціальності).
5.3. Студенти, які не виконали повністю навчальний план або не склали державну атестацію отримують сертифікат встановленого вищим навчальним закладом зразка про здобуту додаткову освіту. Вивчені ними дисципліни можуть бути відображені в додатку до диплому з основного напряму підготовки (спеціальності) окремим розділом.
5.4. У разі відрахування з програми МІГО до її завершення академічна довідка студентам програми МІГО не видається.
5.5. Випускники програм МІГО, які отримали диплом державного зразка про вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра мають право вступати на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) зі спеціальностей відповідних напрямів підготовки на загальних засадах.
6. Управління та супроводження програм МІГО

6.1. Управління програмами МІГО у вищому навчальному закладі здійснює координаційна рада МІГО на чолі з керівником або заступником керівника вищого навчального закладу.
6.2. До складу координаційної ради МІГО входять: голова координаційної ради, координатори програм МІГО від підрозділів, які їх здійснюють, представники тьюторів та студентів програм МІГО. Координатори програм МІГО від підрозділів призначаються керівником вищого навчального закладу за поданням керівників цих підрозділів та здійснюють управління програмами МІГО в межах відповідного підрозділу. Інших членів координаційної ради МІГО обирають загальні збори тьюторів та студентів програм МІГО вищого навчального закладу відповідно.
6.3. Координаційна рада МІГО має статус робочого органу вищого навчального закладу. Положення про координаційну раду МІГО затверджується керівником вищого навчального закладу.
6.4. Тьютори призначаються розпорядженням керівника відповідного підрозділу вищого навчального закладу з числа науково-педагогічних працівників випускових кафедр. У своїй роботі тьютори підпорядковуються координатору програм МІГО від підрозділу.
6.5. На тьютора покладається виконання таких основних завдань:
– ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за програмами МІГО;
– надання рекомендацій студентам програм МІГО щодо формування їх індивідуального навчального плану та перезарахування дисциплін;
– погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження керівнику підрозділу вищого навчального закладу;
– контроль за реалізацією індивідуального навчального плану студента програми МІГО з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання студента або щодо його відрахування.
6.6. Тьютор має право:
– відвідувати всі види занять студента згідно з його індивідуальним навчальним планом;
– подавати пропозиції керівнику підрозділу вищого навчального закладу щодо переведення на інший курс, відрахування та заохочення студента;
– подавати пропозиції щодо покращання навчального процесу та діяльності кураторів.
6.7. Навчальна робота координаторів програм МІГО від підрозділів та тьюторів обліковується таким чином:
– координатор програм МІГО від підрозділу — 30 годин на рік та 2 години на рік на кожного студента програм МІГО в підрозділі;
– тьютор — 10 годин на рік на кожного студента програм МІГО, але не більше 5 студентів;
– викладач за проведення індивідуальної (малогрупової до 5 осіб) консультації з студентом (студентами) програми МІГО — 2 год. на 1 кредит ECTS, включаючи час на поточний та модульний контроль або прийняття індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Схожі публікації


Догори