Студенти мають право обирати 25% дисциплін за власним бажанням зі списку запропонованого навчальним закладом

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Від 10.02.2010р. № 101
Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів
З метою вдосконалення нормативної частини змісту підготовки фахівців і підвищення якості вищої освіти,
Н А К А З У Ю:
1. Керівникам вищих навчальних закладів, головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для нормативного терміну навчання чотири роки (чотири роки шість місяців, три роки шість місяців (далі — чотири роки), освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання), починаючи з прийому 2010 року:
1.1. Керуватись таким розподілом навчального часу в кредитах ECTS — Європейської кредитно-трансферної:
для фізико-математичних, природничих та технічних напрямів:
цикл професійної та практичної підготовки — 156 кредитів ECTS;
цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кредитів ECTS,
цикл соціально — гуманітарної підготовки — 24 кредити ECTS,
для гуманітарних і соціально-економічних напрямів:
цикл професійної та практичної підготовки — 168 кредитів ECTS
цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 36 кредитів ECTS,
цикл соціально — гуманітарної підготовки — 36 кредитів ECTS,
1.2. Передбачити, що у галузях знань, до яких входять більше одного напряму підготовки, допускається виділення з циклу професійної та практичної підготовки навчального часу на базові галузеві дисципліни в обсязі до 48 кредитів ECTS. Базові галузеві дисципліни встановлюються як нормативні та однакові для усіх напрямів підготовки відповідної галузі знань в обсязі не менше 5 кредитів ECTS кожна.
1.3. Передбачити можливість відхилення обсягу відведеного навчального часу на вивчення кожного з зазначених циклів підготовки в межах 2 кредитів ECTS.
1.4. Встановити, що дисципліни, які входять до переліку нормативних, і є профільними для даного напряму підготовки, вилучаються з цього переліку з відповідним збільшенням обсягу циклу професійної та практичної підготовки.
1.5. Встановити підсумковий контроль з нормативних дисциплін циклів фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки у формі екзамену.
1.6. Передбачити у розподілі навчального часу з циклів фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки:
– нормативну частину змісту освіти — не більше 50% відведеного на відповідний цикл часу;
– вибіркову частину змісту освіти — не менше 50% відведеного на відповідний цикл часу, який порівну поділяється між самостійним вибором вищого навчального закладу та вільним вибором студентів.
1.7. Встановити мінімальний обсяг практичної підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання) в обсязі 6 тижнів (9 кредитів ECTS) за рахунок нормативної частини змісту освіти та дозволити вищим навчальним закладам збільшувати обсяг практичної підготовки за рахунок вибіркової частини змісту освіти.
1.8. Визначити, що державна атестація фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра передбачає:
– державний екзамен з української мови (за професійним спрямуванням);
– державний екзамен з напряму підготовки з однієї або декількох базових дисциплін, або випускну кваліфікаційну роботу бакалавра.
1.9. Визначити, що державна атестація фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання передбачає:
– державний екзамен з української мови (за професійним спрямуванням).
2. Головам робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти привести зміст освітньо-професійних програм підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання) у відповідність до вимог цього наказу та забезпечити їх затвердження до 1 квітня 2010 року.
3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) до 5 травня 2010 року забезпечити розміщення на офіційній інтернет-сторінці МОН освітньо-професійних програм підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання) у частині розподілу загального навчального часу, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки.
4. Директору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.)
4.1. До 1 квітня 2010 року внести пропозиції стосовно єдиних вимог до підготовки та проведення державного екзамену з напряму підготовки, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання для окремих галузей освіти.
4.2. До 1 червня 2010 року внести відповідні зміни до нормативних документів Міністерства освіти України та Міністерства освіти і науки України щодо назв циклів підготовки фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для нормативного терміну навчання чотири роки (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань у перші чотири роки навчання).
5. Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):
5.1. Привести робочі навчальні плани першого курсу на 2010/2011 навчальний рік у відповідність до цього наказу з наступним корегуванням навчальних планів до 1 червня 2010 року.
5.2. Забезпечити методичну підтримку та організаційний супровід процесу вільного вибору студентами дисциплін циклів фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки шляхом їх попереднього ознайомлення з програмними матеріалами, проведення оглядових лекцій та консультацій.
5.3. Проводити перезарахування нормативних та вибіркових дисциплін циклів соціально — гуманітарної підготовки; фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки; професійної та практичної підготовки за рахунок фактично вивчених дисциплін відповідного циклу в разі поновлення, переведення студента, допуску до занять після завершення академічної відпустки або зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання.
6. Встановити, що починаючи з 5 травня 2010 року ліцензування та акредитація напрямів (спеціальностей) проводиться за наявності затвердженого керівником вищого навчального закладу робочого навчального плану, розробленого відповідно до вимог цього наказу.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Фінікова Т. В.

Міністр І. О. Вакарчук
0
22 лютого 2010
6 423
---

Схожі публікації


Догори