Президією ЦК Профспілки прийнято постанову про ефективність роботи об’єднаних профкомів ВНЗ Дніпропетровської області з питань соціально-економічного захисту студентської молоді

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

П Р Е З И Д І Я

П О С Т А Н О В А

23.06.2010
м.Київ
№ П- 26-1

Про ефективність роботи об’єднаних профспілкових організацій
вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з питань
соціально-економічного захисту студентської молоді (на базі ВНЗ Дніпропетровської області)

Заслухавши інформацію голови Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Г.В. Бєлікової та завідувача відділу студентської молоді виконавчого апарату ЦК Профспілки С.М. Романюка про ефективність роботи об’єднаних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Дніпропетровської області з питань соціально-економічного захисту студентської молоді, президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:
1. Інформацію “Про ефективність роботи об’єднаних профспілкових організацій вищих навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації з питань соціально-економічного захисту студентської молоді (на базі ВНЗ Дніпропет¬ровської області)” взяти до відома.
2. Відзначити практику роботи профкомів та адміністрацій:
2.1. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Голова профкому Тупиця О.Л.), Національного гірничого університету (Голова профкому Сало В.В.), Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (Голова профкому Чередниченко Л.А.), Національної металургійної академії України (Голова профкому Хорт В.Г.), Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету (Голова профкому Девятка Т.О.) щодо створення умов для роботи виборних профспілкових органів, розширення повноважень первинних профспілкових організацій через норми Статутів навчальних закладів, зокрема щодо представництва голів профкомів у конференціях трудових колективів, у складі Вчених рад, ректоратів, голів профбюро у Вчених радах інститутів та факультетів;
2.2. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Голова профкому Тупиця О.Л.) щодо матеріально-технічного забезпечення студентських гуртожитків через виконання комплексної програми “Студентський гуртожиток ДНУ ім. О. Гончара на 2008-2012 роки”;
2.3. Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (Голова профкому Чередниченко Л.А.) з відстоювання прав студентів-сиріт щодо призначення їм соціальної та підвищеної академічної стипендій у зв’язку із відмінним навчанням;
2.4. Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету (Голова профкому Девятка Т.О.) з питань соціального партнерства в частині погодження внутрішніх документів, які стосуються трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників і студентів навчального закладу.
3. Дніпропетровському обласному комітету Профспілки:
3.1. Посилити організаційну роботу з питань соціально-економічного захисту студентів, зокрема шляхом перспективного планування їх розгляду на засіданнях вищих виборних органів обласної організації, забезпечення пільгового проїзду студентів у міському і приміському автомобільному транспорті, сплати членських внесків первинними профспілковими організаціями з сум профспілкових внесків, сплачених особами, які навчаються;
3.2. Забезпечити контроль за роботою профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів зі студентською молоддю, в тому числі і через залучення студентів до роботи у виборних профспілкових органах;
3.3. Розглянути можливість введення у штатний розпис виконавчого апарату обкому спеціаліста для роботи зі студентами.
4. Вважати пріоритетним завданням відповідних організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України:
- подальше відстоювання права студентів, аспірантів на належні умови навчання, житлово-побутового забезпечення для здобуття якісної вищої освіти;
- розширення співпраці з органами державної влади, депутатами, Радами ректорів усіх рівнів з соціально-економічних питань;
- забезпечення наявності заяв на ім’я керівника навчального закладу щодо щомісячного безкоштовного утримання із заробітної плати, стипендії, інших доходів профспілкових внесків з наступним їх перерахуванням на рахунки профспілкових організацій відповідно до ст. 249 Кодексу законів про працю України, ст. 42 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»;
- посилення фінансової дисципліни в частині відрахування членських внесків від первинних профспілкових організацій до обкому та ЦК Профспілки із зібраних із стипендії та інших доходів осіб, які навчаються, внесків відповідно до вимог п. 86 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.
5. Профкомам вищих навчальних закладів посилити роботу щодо захисту права студентів на належні умови здобуття освіти шляхом:
5.1. Відображення питань соціально-економічного захисту в колективних договорах вищих навчальних закладів, в угодах між первинними профспілковими організаціями студентів та ректорами навчальних закладів, які є додатками до колективних договорів;
5.2. Участі при складанні та затвердженні кошторисів вищих навчальних закладів, в тому числі при встановленні обсягів стипендіального фонду, видатків для компенсації вартості проїзду в міжміському автомобільному транспорті, при визначенні розміру оплати за проживання в студентських гуртожитках, вартості харчування в студентських їдальнях тощо;
5.3. Здійснення контролю за дотриманням при поселенні в студентські гуртожитки студентів та аспірантів норм площі на одну особу відповідно до законодавства;
5.4. Посилити контроль за реалізацією закону «Про індексацію доходів» в частині забезпечення прав осіб, які навчаються на індексацію стипендії.
6. Кримській республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським організаціям Профспілки вжити заходів для підвищення ефективності роботи шляхом:
6.1. Внесення блоку студентських питань в угоди з обласними, міськими державними адміністраціями та органами управління освіти і науки;
6.2. Надання практичної допомоги профкомам первинних профспілкових організацій, в тому числі студентів, при укладанні колективних договорів чи угод, внесенні змін та доповнень до Статутів вищих навчальних закладів;
6.3. Забезпечення дієвої системи навчання голів та членів профкомів, в тому числі студентів, студентського активу вищих навчальних закладів.
7. Доручити Бюро президії ЦК Профспілки звернутися з пропозиціями:
7.1. До Верховної Ради України щодо:
- удосконалення норм Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
- внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” стосовно надання санаторіям-профілакторіям, об’єктам громадського харчування навчальних закла¬дів статусу структурних підрозділів з їх відповідним матеріальним забезпеченням.
7.2. До Федерації профспілок України, народних депутатів України щодо підтримки позиції Профспілки з питань внесення змін до законодавства із питань студентської молоді.
7.3. До Міністерства освіти і науки України щодо:
- розроблення дієвого механізму забезпечення пільгового проїзду студентів у міжміському автомобільному транспорті;
- розробки та затвердження в установленому порядку положень про студентські спортивно-оздоровчі табори, санаторії-профілакторії, студентські клуби, проекту державної програми “Студентський гуртожиток (хостел)”, з відповідним фінансуванням;
- забезпечення положень ст. 25 закону “Про освіту” щодо організації харчування студентів у вищих навчальних закладах за рахунок бюджетних асигнувань, упорядкування орендних відносин між вищими навчальними закладами та підприємствами громадського харчування.
8. Структурним підрозділам виконавчого апарату ЦК Профспілки забезпечити у разі необхідності роз’яснення членам профспілки, працівникам виборних профспілкових органів положень чинного законодавства щодо соціально - економічних прав та інтересів студентів та навчання профспілкового активу з цих питань.

Голова Профспілки Л.С. Сачков

__________________________________________________________________________________________________

Довідка
про ефективність роботи об’єднаних профспілкових організацій вищих навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації Дніпропетровської області з питань соціально-економічного захисту студентської молоді

Робоча група у складі начальника управління соціально-економічного захисту Клименко А.І., завідувача відділу студентської молоді Романюка С.М., заступника голови Дніпропетровського обкому профспілки Козорога С.Б. протягом 18-20 травня 2010 року вивчала діяльність Дніпропетровського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України (Голова обкому Бєлікова Г.В.) та первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації Дніпропетровської області з питань соціально-економічного захисту студентської молоді.
В ході вивчення матеріалів встановлено, що до складу обкому входять 13 первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 6 первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Із 126249 членів профспілки, які перебувають на профспілковому обліку обласної організації профспілки, 52844 – з числа осіб, які навчаються, що становить 42% від всіх членів профспілки обласної організації. Питання вищої освіти у обласному комітеті профспілки на громадських засадах веде заступник голови обласного комітету профспілки – заступник голови профкому Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Козоріг С.Б.). В штатному розписі виконавчого апарату відсутній спеціаліст з питань студентської молоді. У складі колегіальних органів обкому, які діють між конференціями, студенти представлені наступним чином: із 87 членів обкому 8 студентів, що становить 9% від його чисельності, до складу президії особи, які навчаються, не входять.
Хоча планами роботи обласного комітету на 2007-2010 роки не передбачалося винесення на розгляд пленуму обласного комітету питань соціально-економічного захисту студентів, на засіданнях президії обкому розглянуто питання: “Про проведення огляду роботи студентських санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації ”, “Про проведення огляду роботи студентських оздоровчо-спортивних таборів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”; “Про проведення обласного конкурсу робіт серед молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації”, якими затверджено організаційні заходи з проведення відповідних оглядів та стимулювання їх учасників. З метою залучення молодих кадрів до профспілкової роботи, формування дієвого резерву профкадрів за рішенням президії засновано щорічні стипендії Дніпропетровського обласного комітету. Вони призначаються за поданням профкомів 2-4 кращим студентам вищих навчальних закладів за активну участь у профспілковій роботі в розмірі академічної стипендії.
Між Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України укладено Угоду на 2007-2009 роки. За ініціативою обкому Головним управлінням освіти взято низку зобов’язань щодо вжиття заходів для створення та обладнання в студентських гуртожитках кімнат самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат. Відповідно до Угоди випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоди на строк не менше ніж три роки договір про роботу у загальноосвітніх школах та професійно-технічних навчальних закладах, гарантується виплата грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Через положення угоди управлінням освіти взяті зобов’язання щодо вжиття заходів для безумовного надання молодим фахівцям, які одержали направлення на роботу після закінчення навчального закладу, відпустки тривалістю 30 календарних днів, з виплатою при цьому допомоги у розмірі академічної або соціальної стипендії за рахунок замовника.
Сторонами соціального партнерства взяті зобов’язання з питань надання довгострокових кредитів молоді для здобуття вищої освіти, в тому числі і з місцевих бюджетів, забезпечення реалізації прав студентів на безоплатне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.
Положення угоди сприяють проведенню безоплатних медичних оглядів студентів. Їх медичне обслуговування забезпечується як студентськими поліклініками так і студентською лікарнею, за якими закріплені відповідні вищі навчальні заклади та їх факультети.
Попри те, що положеннями Угоди передбачені зобов’язання щодо вирішення питань пільгового проїзду студентів у громадському транспорті, на території області норми законодавства щодо забезпечення осіб, які навчаються, пільговим проїздом у міському і приміському автомобільному транспорті не виконуються. Питання стану реалізації зазначених законодавчо встановлених гарантій студентській молоді, як і вжиття додаткових заходів для забезпечення виконання зобов’язань за Угодою, що передбачено відповідними рішеннями спільної колегії управління освіти та пленуму обкому профспілки, на засіданнях колегіальних органів обласної організації не розглядалися.
Обкомом профспілки щорічно проводяться обласні конкурси наукових робіт серед молодих вчених і студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, в тому числі з профспілкової тематики. За їх наслідками переможців нагороджено дипломами обласного комітету профспілки та грошовими профспілковими преміями в розмірі від 200 до 500 грн. залежно від завойованого місця.
На поліпшення матеріально-технічної бази, поширення кращого досвіту профілактичного лікування студентів, привернення уваги до проблем їх оздоровлення, стимулювання кращих організаторів спрямована робота обкому з проведення огляду роботи студентських спортивно-оздоровчих таборів вищих навчальних закладів. При підбитті підсумків таборам – переможцям за рішенням президії обкому виділяються з профбюджету відповідні кошти, зокрема в 2007 році на цю мету було виділено 3,0тис. грн.
Безпосередньо вивчалася робота первинних профспілкових організацій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – ДНУ) – Голова профкому Тупиця О.Л., Національного гірничого університету (далі – НГУ) – Голова профкому Сало В.В., Придніпровської державної академії будівництва і архітектури (далі - ПДАБА) – Голова профкому Чередниченко Л.А., Національної металургійної академії України (далі – НМАУ) – Голова профкому Хорт В.Г., Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету (далі – Автотранспортний технікум) – Голова профкому Девятка Т.О.
Вивчення показало, що первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів області об’єднують як співробітників так і студентів. В керівних органах первинної профспілкової організації студенти представлені наступним чином: студенти є головами профгруп; головами профбюро, як і заступниками голів профкомів обрано працівників навчальних закладів; серед заступників голів первинних профспілкових організацій не виокремлено тих, хто безпосередньо займається питаннями студентської молоді.
У складі виборних органів профкомів питома вага студентів становить від 7 до 30%. До складу профкомів введено лідерів студентського самоврядування. Студентському самоврядуванню з профспілкових бюджетів надається фінансова підтримка. Така співпраця дає змогу направляти та координувати їх діяльність. Таким чином роботу зі студентами від імені профспілкової організації навчального закладу фактично здійснюють органи студентського самоврядування. Разом з тим, варто відмітити, що ці органи профкомам не підзвітні і непідконтрольні, а діють на підставі власних положень.
Робота профспілкових комітетів вищих навчальних закладів здійснюється відповідно до планів, які затверджуються рішеннями профкомів на календарний рік або півріччя. Стосовно дій профкомів в напрямку соціально-економічного захисту студентської молоді, то на їх засіданнях розглядалися питання: соціального захисту студентів університету, роботи санаторію-профілакторію та СОТ “Сосновий бір”, поселення студентів у гуртожитки, підготовки навчальних корпусів і студентських гуртожитків до опалювального сезону, забезпечення харчуванням в їдальнях та буфетах університету (ДНУ); роботи студентського санаторію-профілакторію, створення студентського консультаційного юридичного центру, підведення підсумків оздоровчого сезону (НГУ); роботи з оздоровлення студентів на базі санаторію-профілакторію, організації літнього відпочинку студентів в оздоровчо-спортивному таборі “Дружба”, діяльності комісії з роботи зі студентами, роботи із соціального захисту студентів, організації побуту в студентських гуртожитках академії (НМАУ); оздоровлення студентів, надання їм матеріальної допомоги, затвердження тарифів на проживання в гуртожитках (ПДАБА).
Для діяльності виборних профспілкових органів первинних профспілкових організації в переважній більшості навчальних закладів створені відповідні умови. Зокрема профкомам виділені приміщення з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням тощо. За рахунок бюджетних коштів профспілкові організації забезпечуються, за необхідності, транспортом, розмножувальною технікою, що відповідає вимогам ст. 42 закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, умовам колективних договорів, статуту навчального закладу (НГУ). Профкоми володіють сучасною комп’ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет. Адміністрації виділяють профкомам приміщення для проведення конференцій. Створено також умови для роботи профспілкових бюро факультетів. Разом з тим у ПДАБА відсутній окремий кабінет для голови профкому, що не дозволяє здійснювати повноцінну роботу, в тому числі й з прийому членів профспілки. Керівництвом Автотранспортного технікуму не забезпечено профком доступом до мережі Інтернет.
В статутах вищих навчальних закладів враховано ініціативу профкомів щодо додаткових гарантій своєї діяльності. Так статутами ДНУ, ПДАБА, НГУ передбачена участь голів та членів профкому, серед яких є студенти, у складі колегіальних органів громадського самоврядування, робочих та дорадчих органів цих навчальних закладів. В НГУ голови профбюро факультетів входять до складу вчених рад факультетів. Згідно статуту НГУ органи студентського самоврядування працюють у взаємодії з первинною профспілковою організацією університету.
За статутами ДНУ та ПДАБА відрахування студентів за негідну поведінку, одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку здійснюється за погодженням з профспілковими організаціями.
Норму про подання ректором разом із первинною профспілковою організацією на затвердження конференції трудового колективу навчального закладу правил внутрішнього розпорядку та колективного договору передбачено також в статутах НГУ та ПДАБА. Статутом ПДАБА унормовано діяльність санаторію-профілакторію, спорткомплексу, студентського оздоровчо-спортивного табору, студентського клубу як структурних підрозділів академії. Згідно із статутом цього навчального закладу студентам надано право брати участь у формуванні розмірів та умов плати за навчання, підтверджено право на пільговий проїзд у транспорті.
В той же час статутами деяких навчальних закладів така участь голів профкомів та голів профбюро у тих чи інших робочих чи дорадчих органах навчального закладу не передбачена. Ця можливість виписана лише для керівників органів самоврядування.
Слід зазначити, що колективні договори укладено у всіх навчальних закладах. Колдоговорами закладів, в яких вивчалася робота, профспілкові комітети визнано уповноваженими представниками трудових колективів, передбачено щомісячне і безоплатне утримання із заробітної плати і стипендії профспілкових внесків та їх перерахунок на рахунок профкомів. Також унормовано питання про поширення їх дії на всіх працівників і студентів, незалежно від їх членства у профспілці, передбачено узгодження з профкомами всіх рішень з питань виплати стипендій та заохочень (НГУ, НМАУ, ПДАБА); студентам надано право безкоштовного користування всіма наявними спортивними залами, спорудами та майданчиками для занять спортом (ДНУ, НМАУ); мають місце зобов’язання адміністрації про господарське утримання санаторію-профілакторію (транспортування продуктів харчування, придбання медапаратури), заохочення студентів, аспірантів та докторантів за успіхи у навчанні, в науковій та громадській роботі, надання матеріальної допомоги, в тому числі студентам-сиротам, одиноким матерям, оздоровлення певної кількості студентів в санаторії-профілакторії (ДНУ, НГУ, НМАУ). Згідно з положеннями колективного договору ДНУ адміністрацією виділяються кошти на утримання СОТ “Сосновий бір”, надається фінансова підтримка Палацу культури студентів, на придбання новорічних подарунків дітям студентів, аспірантів, докторантів.
Забезпечуючи виконання колективних договорів, профкоми надають матеріальну допомогу членам профспілки з використанням на цю мету не менше 20% профспілкового бюджету. Така допомога виплачується також студентам-контрактникам (ДНУ, НГУ).
Профкомами контролюється дотримання адміністрацією навчальних закладів норм навчального часу студентів, форм організації навчального процесу на відповідність нормам чинного законодавства та положенням Галузевої угоди. В той же час не відповідає положенням Галузевої Угоди (п. 5.2.18) норма колективного договору НГУ щодо встановлення граничного навантаження для студентів – не більше 54 академічних годин на тиждень.
Профспілкові комітети долучаються до роботи у складі стипендіальних комісій, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення». Наказом директора Автотранспортного технікуму до складу стипендіальної комісії введено голову профкому, у ДНУ та НМАУ до складу стипендіальних комісій входять голови профбюро факультетів та їх заступники із роботи зі студентами. Профкоми забезпечують контроль за законністю призначення стипендій, її індексації, встановленням надбавок до стипендії, беруть участь у розподілі коштів на надання матеріальної допомоги та заохочення. Заслуговує на увагу вирішення питання стипендіального забезпечення в ПДАБА стосовно виплати підвищеної стипендії студентам-сиротам відповідно до п. 121 Порядку призначення і виплати стипендій, згідно з яким студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, в обов’язковому порядку призначається соціальна стипендія, а у разі відмінного навчання, - додатково до соціальної ще підвищена академічна стипендія.
Водночас потребує посилення робота з контролю за дотриманням вимог законодавства стосовно індексації стипендії. На час підготовки матеріалів на розгляд президії не було забезпечено таку індексацію студентам Дніпропетровського хіміко-технологічного університету.
В університетах складено кошториси використання коштів на надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, які погоджено з профспілковими комітетами. Накази про встановлення надбавок до стипендії виділення матеріальної допомоги та про преміювання студентів також погоджуються з профкомами університетів, в НГУ з профкомом погоджуються всі накази щодо призначення і виплати всіх видів стипендій. В той же час, за інформацією голів профкомів, затверджені вищим навчальним закладам обсяги стипендіального фонду не забезпечують потреби у наданні такої допомоги та заохочення студентів, що мають складати 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій.
Профкомами спільно з адміністраціями навчальних закладів здійснюється контроль за якістю харчування студентів, організація якого забезпечується об’єктами громадського харчування, що діють на різних організаційно-правових засадах. Зокрема студенти НГУ обслуговуються мережею університетських буфетів і кафе. Харчування студентів в ПДАБА забезпечується підприємством громадського харчування, створеного на базі навчального закладу, як окремої юридичної особи. За положеннями колективного договору ДНУ адміністрацією навчального закладу безкоштовно надається приміщення та забезпечується оплата комунальних послуг для організації харчування і надання побутових послуг Торгово-промисловим підприємством ДНУ, а відповідно до статуту комбінат громадського харчування є структурним підрозділом цього навчального закладу. Така неузгодженість положень власних нормативно-правових актів ускладнює взаємовідносини між адміністрацією і профкомами з однієї сторони та контролюючими фінансовими органами з іншої стосовно орендних стосунків, та може призвести до значного подорожання харчування. Стосовно погодження вартості харчування з профкомами, то в НМАУ така процедура не дотримується, що спричинило встановлення завищених цін на обіди.
Вищими навчальними закладами області у повній мірі забезпечено потребу іногородніх студентів на забезпечення місцями у гуртожитках. Зокрема на балансі НГУ є 6 студентських і 1 аспірантський гуртожитки, в НМАУ - 5 студентських гуртожитків, в ДНУ 7 гуртожитків, в ПДАБА – 8 гуртожитків та один гуртожиток в Автотранспортному технікумі. Профкоми беруть участь у поселенні студентів через роботу голів профбюро та їх заступників із роботи із студентами у комісіях з поселення (ДНУ), через студентську раду гуртожитку (НГУ) та безпосередньо (Автотранспортний технікум).
Представники профкомів та голови студентських рад гуртожитків через житлово-побутові комісії університету опікуються питаннями матеріально-технічного забезпечення гуртожитків (НГУ, ДНУ, НМАУ). За ініціативи профкому ДНУ, затверджено план першочергових заходів щодо покращення соціально-побутових умов проживання та виховання студентів у гуртожитках університету та комплексну програму “Студентський гуртожиток ДНУ ім. О. Гончара на 2008-2012 роки”. Житлово-побутова комісія профспілкового комітету НМАУ періодично проводить рейди з контролю за створенням і підтримкою необхідних житлово-побутових умов у студентських гуртожитках. З профкомами погоджуються Положення про студентський гуртожиток та правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку,
а також питання ціноутворення (НГА, Автотранспортного технікуму). Але в НМАУ розрахунок вартості проживання в гуртожитках здійснюється лише планово-фінансовим управлінням академії. Також не погоджуються з профкомом цього закладу питання передачі в оренду приміщень нежитлового фонду гуртожитків.
Матеріальне забезпечення дітей-сиріт здійснюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226. Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків призначається соціальна стипендія. Профком ДНУ опікується 147 студентами-сиротами, які навчаються в університеті. Цим особам надано право безкоштовно отримувати путівки до санаторію-профілакторію, а в канікулярний період - в СОТ “Сосновий бір”. В НГУ за ініціативи профкому таким студентам видаються безкоштовно путівки до СОТ “Гірник” та надано першочергове право на отримання путівки до санаторію-профілакторію.
В полі зору профкомів знаходиться питання дотриманням прав студентів при переведенні студентів з контрактної форми на державне замовлення. В НГУ таке переведення здійснюється за погодженням з профкомом.
В області налагоджена робота з інформаційного забезпечення членів профспілки, в тому числі і студентів. Доведення необхідної інформації до членів профспілки здійснюється через інформаційні стенди профкомів, університетські видання “Вісник” та “Студент”, а також через газету профспілок Дніпропетровської області “Позиція”.
Разом з тим потребує удосконалення робота керівників профспілкових організацій області щодо документального оформлення профспілкового членства. Вивчення засвідчило про відсутність заяв на ім’я керівника навчального закладу з проханням здійснювати відрахування профспілкових внесків по безготівковому рахунку із зарплати чи стипендії. Особи, які вступають в профспілку, звертаються із заявою про вступ у профспілку, в якій не заперечується стягнення з них профспілкових внесків за безготівковим рахунком. Зі слів голів профкомів, студенти, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб, сплачують профспілкові внески за окремою відомістю, за період, що перевищує місяць.
За рішенням обкому об’єднані профкоми первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів звільнені від відрахування до вищестоящих органів внесків, отриманих від членів профспілки-студентів.

Управління соціально-економічного захисту

Схожі публікації


Догори