Засідання президії ЦК Профспілки 22 вересня

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА
22.09.2009 № П-21-1

Про дії ЦК Профспілки щодо захисту соціально-економічних прав членів профспілки з урахуванням особливостей поточного моменту, пов’язаного з підготовкою до прийняття Державного бюджету України на 2010 рік

Президія ЦК Профспілки відзначає, що Центральний комітет, організаційні ланки Профспілки вживали відповідних заходів для вирішення питань фінансового забезпечення галузі під час формування Державного бюджету на 2010 рік.
Направлено безпосередньо до Кабінету Міністрів України, Федерації профспілок України, Міністерства освіти і науки України аргументовані пропозиції до проектів Державного бюджету на 2010 рік, Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік, Основних напрямів бюджетної політики на 2010 рік, Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток».
В розвиток соціального діалогу налагоджено конструктивну співпрацю з владними структурами: проведено ряд зустрічей представників профспілки з працівниками міністерств фінансів, економіки, праці та соціальної політики, освіти і науки; встановлено дієві контакти з профільним комітетом Верховної Ради України. Відповідні питання щодо фінансування освіти, вирішення проблем з оплати праці освітян, стипендіального забезпечення студентів порушено Галузевою профспілкою під час зустрічі з Прем’єр-міністром України, керівництвом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної Ради при Президентові України.
Представники Профспілки брали участь у роботі наради з приводу Публічного представлення громадськості проекту Державного бюджету України на 2010 рік.
Попередній аналіз проекту Державного бюджету засвідчує про наявність окремих позитивних зрушень у запланованому на 2010 рік фінансуванні освітньої галузі. Так, передбачено збільшення видатків загального фонду Державного бюджету Міністерству освіти і науки України до обсягу біля 17 млрд. грн. ( у 2009 році – 10,8 млрд. грн.).
Запропоновано перехід на прямі міжбюджетні відносини між державним та місцевими бюджетами: проведені розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування. З метою розвитку дошкільної освіти в селах, селищах та містах районного значення у видатках місцевих бюджетів вперше враховано цільові видатки в обсязі 321,6 млн. грн. та видатки на позашкільну освіту у сумі 1,5 млрд. грн.
В міжбюджетних трансфертах враховано видатки на збільшення розмірів одноразової грошової допомоги випускникам педагогічних вищих навчальних закладів, виходячи із підвищених розмірів мінімальної заробітної плати.
З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників відповідно до статті 56 законопроекту передбачені кошти у сумі 2 млрд. грн. для встановлення з 1 січня 2010 року окремим категоріям педагогічних працівників, а саме вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації відповідної надбавки в розмірі 15 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати). У розрахунках міжбюджетних трансфертів для цього передбачено близько 1,9 млрд. грн.
На підняття авторитету праці медичних працівників спрямовано заплановане в бюджеті запровадження надбавки за вислугу років у розмірах від 10 до 30 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи.
Для вирішення соціальних проблем в галузі культури передбачається запровадити працівникам бібліотек, клубних установ виплату допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
З 1 грудня 2010 року пунктом 4 Прикінцевих положень законопроекту передбачено встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати. З цією метою, а також у зв’язку із запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ із збереженням міжпосадових співвідношень в оплаті праці та підвищенням з 1 січня посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС в проекті бюджету заплановано 13,1 млрд. грн.
Внесення в законопроект про бюджет 2010 року зазначених вище положень стало результатом роботи галузевих профспілок бюджетної сфери з урядом, спрямованої на виконання відповідного протоколу зустрічі з Прем’єр-міністром України Ю.В.Тимошенко у квітні 2008 року.
Однак мінімальну заробітну плату у 2010 році згідно із статтею 55 законопроекту планується встановити у розмірі: з 1 січня – 681 грн., з 1 квітня – 696 грн., з 1 липня - 700 грн., з 1 жовтня – 719 грн., з 1 грудня - 778 грн., що значно нижче від показників, запропонованих профспілками.
В законопроекті не враховано позицію галузевої профспілки та інших всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань щодо необхідності встановлення величини тарифу першого розряду Єдиної тарифної сітки для бюджетної сфери на рівні мінімальної заробітної плати, визначення величини прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати на одному рівні.
Галузева профспілка наполягає на встановленні розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата повинна бути встановлена у розмірі не нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб, величина якого має забезпечити реальні життєві потреби.
Має бути забезпечено встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні законодавчо визначеної мінімальної заробітної плати з дотриманням термінів її підвищення. При цьому видатки на заробітну плату працівників освіти і науки мають забезпечити встановлення розмірів посадових окладів за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із встановленого бюджетом на 2010 рік розміру мінімальної заробітної плати, із збереженням інших, передбачених законодавством, умов оплати праці.
Обсяги видатків мають забезпечити підвищення престижності праці усіх педагогічних працівників навчальних закладів, вирішення житлової проблеми педагогічних та науково-педагогічних працівників та реалізацію житлово-побутових гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа у повному обсязі.
Потребують збільшення видатки на коригування розміру стипендії студентам пропорційно зростанню прожиткового мінімуму, а також на забезпечення пільгового проїзду студентів у транспорті та на виготовлення документів про освіту.
Профспілка наполягає на недопущенні зменшення питомої ваги обсягу видатків на освіту та науку у валовому внутрішньому продукті, забезпеченні їх наближення до гарантованого законодавством рівня.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника Голови ЦК Профспілки про особливості поточного моменту, пов’язані з підготовкою до прийняття Державного бюджету України на 2010 рік, президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Інформацію заступника Голови ЦК Профспілки взяти до відома.
2. Організаційним ланкам Профспілки всіх рівнів:
2.1. Спрямувати роботу на посилення соціального захисту працівників освіти, забезпечення їм законодавчо встановлених трудових, соціально-економічних гарантій, підняття престижу педагогічної праці при прийнятті законопроекту про Державний бюджет на 2010 рік, забезпечити тісну співпрацю з народними депутатами України, іншими владними структурами.
2.2. Продовжити роботу з проведення в містах, селищах, селах, районних, обласних центрах масових заходів серед освітянської громадськості, профспілкового активу із запрошенням керівників місцевих органів виконавчої влади та державних адміністрацій, на яких розглянути питання формування бюджетів усіх рівнів на 2010 рік, забезпечення при цьому законодавчо встановлених соціально-економічних та трудових гарантій працівникам освіти.
2.3. Організувати звернення, заяви, листи освітянської громадськості та профспілкового активу до органів законодавчої влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, спрямовані на захист трудових та соціально-економічних прав освітян в ході розгляду та прийняття бюджету 2010 року.
2.4. Забезпечити участь у акції протесту, запланованій Федерацією профспілок України, під час розгляду проекту Державного бюджету України на 2010 рік.
2.5. Провести широку роз’яснювальну роботу серед профспілкового активу, спілчан щодо дій Галузевої профспілки та їх результативності для забезпечення соціально-економічного захисту всіх категорій працівників освіти і науки, студентів в процесі формування проекту Державного бюджету на 2010 рік.
3. Територіальним організаціям Профспілки:
3.1. Враховуючи запланований перехід на прямі міжбюджетні відносини між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування, активізувати роботу для забезпечення участі представників Профспілки у формуванні місцевих бюджетів.
3.2. Організувати вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду цієї роботи.
3.3. Забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства стосовно трудових, соціально-економічних прав працівників освіти, студентів.
4. Бюро президії ЦК Профспілки звернутися до:
4.1. Верховної Ради України з пропозиціями щодо необхідності забезпечення при розгляді та затвердженні проекту Державного бюджету України на 2010 рік видатків для фінансування галузі в обсягах, передбачених законодавством, встановлення розмірів посадових окладів за всіма розрядами Єдиної тарифної сітки, виходячи із посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, та підвищення престижу праці педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів і викладацького складу вищих навчальних закладів.
4.2. Кабінету Міністрів України стосовно терміну запровадження та механізму реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери».
4.3. Федерації профспілок України стосовно необхідності розробки нових або оновлення чинних методичних рекомендацій щодо участі профспілок у формуванні місцевих бюджетів в умовах переходу на прямі міжбюджетні відносини між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування.
4.4. Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення своєчасної розробки проектів нормативно-правових актів стосовно механізмів реалізації положень законопроекту про Державний бюджет на 2010 рік, зокрема про встановлення і виплати працівникам навчальних закладів відповідної надбавки в розмірі 15 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати) за участю представників Профспілки у цій роботі.
4.5. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Кабінету Міністрів України з ініціативою проведення зустрічі з представниками ЦК Профспілки для вирішення проблем забезпечення трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі і студентів.
5. Звернутись до Федерації профспілок України з пропозицією щодо забезпечення координації спільних дій всіх членських організацій ФПУ під час розгляду та прийняття проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».Заступник Голови Профспілки Г.Ф.Труханов

Схожі публікації


Догори