Прийнято постанову Х пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

П Л Е Н У М

ПОСТАНОВА
від 14.04.2010
м. Київ
№ Пл-Х-1

Про роботу Харківської обласної організації
Профспілки щодо громадського контролю
за реалізацією прав членів Профспілки у
сфері охорони здоров’я, організації оздоровлення
і відпочинку членів Профспілки та членів їх
сімей, участі в управлінні коштами Фонду
державного соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Пленум Центрального комітету Профспілки відзначає, що відповідно до Програми основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2006-2010 роки Харківська обласна організація Профспілки, як і галузева Профспілка в цілому, вживають заходів для забезпечення соціально-економічного захисту працівників освіти, студентів, здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, організації оздоровлення та відпочинку.
Завдяки соціальному діалогу, тісній співпраці Харківської обласної профспілкової організації, всіх організаційних ланок Профспілки з органами влади та місцевого самоврядування, керівниками освітніх закладів збережено та забезпечено функціонування мережі санаторно-профілактичних та спортивно-оздоровчих закладів, студентських поліклінік, закладів дозвілля та відпочинку. У вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації працюють 55 санаторіїв-профілакторіїв; 8 таких установ утримуються Інститутами післядипломної освіти педагогічних кадрів. Впродовж 2008-2009 років в них оздоровлено, відповідно, 42 321 та 41 044 осіб, при цьому у 6-ти санаторіях-профілакторіях Харківського регіону оздоровлено відповідно 8945 та 8182 осіб.
В цілому різноманітними формами оздоровлення та відпочинку в 2009 році було охоплено 100 629 осіб.
Забезпечено оздоровлення та відпочинок понад 120 тисяч дітей спілчан за організаційною та фінансовою участю профспілки. Загальна сума залучених для оздоровлення та відпочинку дітей коштів становила в 2009 році майже 62 млн. грн.
Вирішенню питань організації оздоровлення освітян сприяє те, що в ряді регіонів України головам відповідних організаційних ланок освітянської Профспілки доручено очолювати комісії із соціального страхування. Це стосується, зокрема, Харківської області, а також Криму, Волинської, Житомирської Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Черкаської областей.
Профспілка зосереджує зусилля у напрямі здійснення нагляду за створенням і дотриманням оптимальних умов праці як важливого чинника забезпечення працездатності та збереження здоров’я спілчан. Повсякденна діяльність профспілкових працівників та активу на місцях спрямована на посилення дієвого контролю за безпекою праці, викриття фактів приховування нещасних випадків. Зазначене та комплекс заходів у рамках Всеукраїнського огляду-конкурсу з охорони праці сприяли зниженню травматизму серед працівників галузі за останній рік майже на 14 відсотків. Кращих здобутків щодо цього досягнуто у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.
Організаційні ланки Профспілки долучаються до проходження працівниками галузі обов’язкових періодичних та профілактичних медичних оглядів.
Разом з тим існує нагальна необхідність у розробці Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки єдиних підходів щодо визначення механізмів збереження, функціонування, належного фінансування галузевих оздоровчих, культурно-освітніх, спортивно-фізкультурних закладів як важливих складових забезпечення оздоровлення та відпочинку спілчан.
Вимагають нормативного врегулювання Міністерством освіти і науки України питання, пов'язані з діяльністю структурних підрозділів вищих навчальних закладів, що надають оздоровчо-лікувальні та фізкультурно-спортивні послуги, зокрема санаторіїв-профілакторіїв, спортивно-оздоровчих таборів, спортивних клубів, їх фінансуванням та забезпеченням господарського утримання. Існує потреба у спрощенні механізму оформлення студентами довідок для одержання путівок.
Вирішенню цих питань сприяло б дотримання чинного законодавства щодо відрахувань роботодавцями первинним профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, а також виділення асигнувань для здійснення заходів з охорони праці.
Вимагає посилення з боку окремих організаційних ланок Профспілки контроль за забезпеченням безоплатного проходження працівниками освіти медичних оглядів та виконання оздоровчих заходів відповідно до висновків актів за їх підсумками.

Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Роботу Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України визнати такою, що, в основному, відповідає завданням здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, організації їх оздоровлення і відпочинку, участі у використанні коштів соціального страхування.

2. Рекомендувати Харківській обласній організації Профспілки працівників освіти і науки України продовжити співпрацю з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації щодо розвитку матеріальної бази закладів освіти з метою створення здорових і безпечних умов праці працівників установ і закладів освіти та студентів вищих навчальних закладів, забезпечення оздоровлення та відпочинку працюючих та членів їх сімей і студентів.

3. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді, Севастопольському міському комітету Профспілки працівників освіти і науки України:
3.1. Забезпечити реалізацію статутних завдань щодо організації оздоровлення та відпочинку спілчан та членів їх сімей.
3.2. Сприяти збереженню та розвитку медичних, санаторно-профілактичних та спортивно-оздоровчих закладів.
3.3. Посилити громадський контроль за створенням безпечних умов праці, атестацією робочих місць, відповідно до повноважень, передбачених Законами України «Про охорону праці» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
3.4. Здійснювати постійний контроль за своєчасним та якісним проведенням експертизи робочих місць будівель і споруд закладів освіти, що знаходяться у незадовільному стані, домагатися виведення з-під будівель закладів освіти газифікованих котелень.
3.5. Спільно з відділами освіти і науки державних адміністрацій, районними (міськими) комітетами та радами Профспілки, ректоратами і профкомами вищих навчальних закладів:
3.5.1. Посилити громадський контроль за виділенням обласними, районними, міжрайонними відділеннями Фонду державного соціального страхування з ТВП коштів та за їх використанням на часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, організацію оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
3.5.2 Проводити навчання членів комісій з державного соціального страхування з питань забезпечення постійного контролю за надходженням та використанням коштів на оплату листків з тимчасової втрати працездатності, організації оздоровлення працюючих та членів їх сімей і студентів.
3.5.3. Відповідно до Галузевої угоди, обласних (регіональних) угод та колективних договорів:
3.5.4. Сприяти виконанню програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших програм, спрямованих на запобігання нещасних випадків та професійних захворювань, виділенню коштів з бюджетів всіх рівнів на проведення профілактичних заходів з охорони праці в закладах освіти в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до положень ст. 19 Закону України «Про охорону праці».
3.5.5. Домагатися від органів влади та місцевого самоврядування, керівників закладів і установ освіти відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в обсязі не менше ніж 0,3% фонду оплати праці відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
3.5.6. Посилити громадський контроль за:
- безоплатним проведенням обов’язкових щорічних медичних оглядів працівників закладів освіти, студентів, забезпеченням медичними книжками нового зразка,
- виконанням прийнятих оздоровчих заходів, розроблених органами управління освітою за результатами медичних оглядів працівників.
3.5.7. Забезпечити співпрацю представників Профспілки з органами Державного нагляду за охороною праці, здійсненням контролю за дотриманням безпеки праці в закладах освіти.

4.Президії Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України звернутись до:
4.1 Міністерства освіти і науки України щодо необхідності спільної розробки типових положень про санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір та спортивний клуб вищого навчального закладу;
4.2 Міністерства охорони здоров’я України щодо необхідності :
- включення в перелік лікарів-спеціалістів, які здійснюють обстеження під час обов’язкових медичних оглядів (відповідно до наказу МОЗ України від 23.07.2002 р. №280), лікарів онкологів та маммологів;
- спрощення процедури оформлення довідок для застрахованих осіб та осіб, що навчаються, для отримання санаторно-курортних путівок.
4.3. Федерації профспілок України щодо вжиття заходів, спрямованих на внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з метою врегулювання проблеми відрахування профспілковим комітетам бюджетної сфери коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.


Голова Профспілки Л. С. Сачков
0
21 квітня 2010
4 475

Схожі публікації


Догори