Кабміном установлено порядок використання у 2010 році коштів для надання кредитів на будівництво і придбання житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2010 р. N 437
Київ
Про порядок використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
Кабінет Міністрів України постановляє:
Установити, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті Міністерству освіти і науки за програмою "Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177), з урахуванням того, що положення пункту 16 Порядку не застосовуються.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

_______________________________________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 травня 2008 р. N 453
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
(Установлено, що у 2010 році кошти, передбачені у державному бюджеті Міністерству освіти і науки за програмою "Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників", використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням того, що положення пункту 16 Порядку не застосовуються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 року N 437)


Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 453


ПОРЯДОК
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році коштів, передбачених МОН у державному бюджеті за програмою "Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) з метою виконання абзацу п'ятого частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
3. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.
4. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
кредит - бюджетні кошти, що надаються для будівництва (придбання) житла науково-педагогічним та педагогічним працівникам у розмірі та на умовах, визначених цим Порядком, і підлягають поверненню;
банк-агент - банк, який відповідно до укладеного з Фондом договору в установленому законодавством порядку здійснює операції з обслуговування кредитів, виданих на будівництво (придбання) житла;
кандидат - педагогічний або науково-педагогічний працівник, який має право на отримання державного пільгового довгострокового кредиту на будівництво (придбання) житла;
кредитний договір - договір, що укладається відповідно до законодавства між регіональним управлінням Фонду та кандидатом і згідно з яким здійснюється пільгове кредитування будівництва (придбання) житла;
позичальник - педагогічний або науково-педагогічний працівник, з яким укладено кредитний договір.
5. Кредит відповідно до цього Порядку надається особам, що займають посади педагогічних та науково-педагогічних працівників, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1015), працюють у зазначеній сфері безперервно протягом трьох останніх років і в установленому порядку визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які отримали на пільгових умовах інші кредити для будівництва (придбання) житла за рахунок бюджетних коштів.
6. Розподіл бюджетних коштів між регіонами здійснюється Фондом за погодженням з МОН.
7. Об'єктом кредитування є квартири в багатоквартирних житлових будинках та індивідуальні житлові будинки. Об'єктом кредитування також можуть бути індивідуальні житлові будинки та квартири в багатоквартирних житлових будинках, що продаються на вторинному ринку, за умови, що вони збудовані не більш як 25 років чи реконструйовані не більш як 20 років тому.
8. Кредит надається один раз. Право на отримання кредиту вважається таким, що використане, з моменту зарахування коштів на рахунок позичальника.
9. Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі 3-х відсотків річних строком до 20 років, але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років). Строк надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.
Договір вважається укладеним з дати зарахування коштів на особистий рахунок позичальника, відкритий у банку-агенті.
10. Для отримання кредиту кандидат подає до відповідного регіонального управління Фонду:
заяву про надання кредиту;
копію паспорта;
документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов, та/або довідку про перебування на обліку для поліпшення житлових умов;
довідку про склад сім'ї;
копію свідоцтва про шлюб (у разі його укладення);
довідку з місця роботи із зазначенням займаної посади, часу перебування на такій посаді та розміру заробітної плати;
інші документи, що підтверджують платоспроможність кандидата, довідки, що підтверджують доходи дорослих членів сім'ї, у разі потреби - договір поруки тощо;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
У разі коли кредит надається для придбання житла на вторинному ринку, додатково подається складений відповідно до вимог законодавства звіт про результати експертної оцінки об'єкта купівлі-продажу.
Для отримання кредиту на будівництво індивідуального будинку крім зазначених документів кандидат подає завірені в установленому порядку копії будівельного паспорта, виданого місцевими органами містобудування та архітектури, проектно-кошторисної документації, дозволу на виконання будівельних робіт та документів, що посвідчують право на земельну ділянку під будівництво.
11. Рішення про надання кредиту приймається регіональним управлінням Фонду та погоджується з правлінням Фонду. У разі відмови в наданні кредиту кандидатові надсилається протягом місяця повідомлення у письмовій формі. Відмова у наданні кредиту може бути оскаржена в установленому законодавством порядку.
Якщо подано неправдиві відомості, кредитний договір не укладається, а укладений - розривається.
12. Розмір кредиту на будівництво житла визначається виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, без урахування першого внеску. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні, відповідно до даних Мінрегіонбуду.
Розмір кредиту на придбання житла на вторинному ринку визначається виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла або вартості житла, визначеної за результатами експертної оцінки, або договірної ціни житла без урахування першого внеску позичальника.
13. З метою надання кредиту регіональне управління Фонду відкриває у банку-агенті особистий рахунок позичальника, на який позичальник перераховує перший внесок у розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (придбання) житла, обчисленої відповідно до пункту 12 цього Порядку.
Перший внесок для будівництва житла сплачується двома частинами:
на момент укладення кредитного договору - не менш як половина;
протягом 10 днів після отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта - решта коштів з урахуванням фактичної площі збудованого житла.
14. У разі перевищення нормативної площі житла та/або розрахункової вартості його будівництва, визначеної у кредитному договорі, позичальник сплачує в установлені строки за власний рахунок вартість будівництва понаднормативної площі житла та/або різницю між його фактичною вартістю і вартістю, визначеною у кредитному договорі.
Якщо договірна вартість придбаного на вторинному ринку житла перевищує вартість, обчислену відповідно до абзацу другого пункту 12 цього Порядку, або вартість, визначену за результатами експертної оцінки, різниця сплачується разом з першим внеском.
15. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним здійснюються позичальником починаючи з дати укладення кредитного договору.
Платежі з погашення кредиту вносяться на рахунок регіонального управління Фонду в банку-агенті в порядку та в строки, визначені у кредитному договорі, але не рідше ніж один раз на квартал.
Розмір щоквартального платежу визначається шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів визначеного у кредитному договорі періоду погашення цього кредиту.
У разі порушення строку платежу з погашення кредиту з позичальника стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка суми зобов'язань за кредитом за кожний день прострочення. Встановлюється така черговість погашення боргу: пеня, прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.
Кредит може бути погашений достроково.
16. Кошти, сплачені в рахунок погашення кредиту, відсотки і пеня зараховуються до загального фонду державного бюджету в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів.
17. У кредитному договорі передбачається умова, згідно з якою у разі відмови позичальника від наданого кредиту кредитний договір розривається. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом і пені.
18. У разі відмови позичальника від наданого кредиту під час будівництва житла регіональне управління Фонду розриває з ним кредитний договір та укладає новий договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо одноразової сплати першого внеску та коштів, що були сплачені попереднім позичальником у рахунок погашення кредиту.
У разі відмови позичальника від кредиту на придбання житла, а також на будівництво житла після отримання свідоцтва на право власності або відмови від кредиту на спорудження індивідуального будинку кредитний договір розривається. При цьому звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки, здійснюється відповідно до Закону України "Про іпотеку".
19. У разі смерті особи, яка отримала кредит, її права і зобов'язання за кредитним договором переходять до спадкоємців, що оформляється відповідними договорами.
20. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним управлінням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку збудованого або придбаного житла.
Передача в іпотеку збудованого або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на житло.
У разі кредитування спорудження індивідуального будинку предметом іпотеки виступає також земельна ділянка, на якій розміщується будинок.
21. Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням договорів та оформленням права власності на збудоване або придбане житло, здійснюється за рахунок позичальника.
22. Фонд надсилає МОН щокварталу до 5 числа наступного періоду інформацію про використання бюджетних коштів для подання Мінфіну до 15 числа зазначеного періоду.
23. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Схожі публікації


Догори