Постанова президії ЦК Профспілки № П-17-1 від 15.10.2008 року по Луганській обласній організації Профспілки

           15.10.2008                                                                                                                                               П-17-1
 
             Про роботу  профспілкових комітетів
             Луганської  обласної організації Профспілки
             щодо забезпечення  виконання положень Галузевої
             угоди в частині нормування, оплати праці  та житлово-
             побутового  забезпечення працівників освіти
 
       Заслухавши та обговоривши інформацію «Про роботу профспілкових комітетів Луганської обласної організації Профспілки щодо забезпечення  виконання положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці та   житлово-побутового  забезпечення працівників освіти», Президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України      п о с т а н о в л я є:
       1.  Інформацію про роботу профспілкових комітетів Луганської обласної організації Профспілки щодо забезпечення  виконання положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення працівників освіти взяти до відома.
        2. Схвалити практику роботи Луганського обкому Профспілки працівників освіти і науки України з питань методичного забезпечення первинних профспілкових організацій та рекомендувати її для поширення в організаційних ланках Профспілки.
 
        3. Бюро президії Центрального комітету Профспілки:
 
      3.1. Продовжити співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради України, Міністерством освіти і науки України щодо підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників.
      3.2. Спільно з Міністерством освіти і науки України розробити і затвердити методичні рекомендації щодо:
               -               раціонального використання робочого часу працівниками навчальних закладів, 
               -              оплати праці у випадках залучення працівників освіти до робіт для  організації літнього оздоровлення дітей.           
      3.3. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з приводу необхідності підготовки роз’яснень  стосовно:
              -              особливостей оплати праці педагогів під час проведення  зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
             - механізмів забезпечення безоплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості  до місця роботи і додому,
            - порядку реалізації права педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа на безоплатне користування житлом,
            - порядку створення в навчальних закладах методичних комісій (об»єднань) та встановлення доплат за їх керівництво.
      3.4. Забезпечити вироблення єдиної методики аналізу колективних договорів, угод, а також оцінки їх ефективності під час підведення підсумків Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію Профспілки працівників освіти і науки України.
      3.5.  Порушити питання перед Федерацією профспілок України щодо активізації дій стосовно удосконалення чинного законодавства у сфері колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин для врегулювання питань щодо:
           обовязковості укладання  колдоговорів,
           забезпечення укладання галузевих угод на регіональному рівні,
           визначення послідовності підписання Генеральної, галузевих, регіональних угод,
           чіткого унормування питань щодо повідомної реєстрації, зокрема стосовно повноважень реєструючих органів.
      3.6. Сприяти вивченню  досвіду колдоговірної роботи в окремих територіях, закладах освіти та вжити заходів для регулярного висвітлення на сторінках «Профспілкового вісника» питань, що стосуються стану виконання положень Галузевої угоди  на місцях.
 
          4.Територіальним організаціям Профспілки:
 
         4.1. З метою зближення позицій під час вирішення питань щодо нормування, оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників освіти забезпечити проведення консультацій, робочих зустрічей, обмін інформацією у рамках двостороннього діалогу з соціальними партнерами з дотриманням при цьому норм законодавства.
         4.2. Вжити заходів для укладання в 2008 році колективних договорів  в кожному закладі освіти, де створена первинна організація Профспілки працівників освіти і науки України.
         4.3. Забезпечити врахування положень Галузевої угоди при розробці колективних договорів, внесенні змін до них та  забезпечити їх виконання.
         4.4. Вважати обов’язковою практику проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів на їх відповідність нормам законодавства, Галузевій  угоді та реєстрацію колективних договорів дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти та позашкільних закладів в районних, міських  комітетах (радах) профспілки.
         4.5. Активізувати діяльність профкомів, спрямовану на об»єктивне встановлення працівникам відповідних розмірів надбавок, доплат.
         4.6. Домагатися запровадження  на місцях додаткових  порівняно з чинним законодавством трудових і соціально-побутових пільг шляхом включення відповідних положень  в колективні договори та угоди з використанням при цьому матеріалів, підготовлених секцією працівників освіти ЦК Профспілки.
        4.7. Використовувати передбачені чинним законодавством  форми співпраці з соціальними партнерами, зокрема щодо:
               -  направлення подань  роботодавцям і  територіальним інспекціям праці про усунення порушень,
               - оскарження неправомірних дій або бездіяльності посадових   осіб у місцевих судах,
               -   ініціювання питання про розірвання  трудового договору   з керівником, якщо він порушує законодавство про працю,  про профспілки, про колективні договори і угоди згідно із  ст. 45 КЗпП України,
               -    ініціювання виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).
 
           5. Луганському обласному комітету Профспілки:
 
             -   вжити заходів для усунення виявлених недоліків;
     - посилити контроль за недопущенням одноосібного вирішення  керівниками навчальних закладів або працівниками бухгалтерій питань, які згідно із законодавством мають вирішуватися шляхом погодження з профспілковими комітетами . 
 
Голова  Профспілки                                                                                                                  Л.С. САЧКОВ
                    
ДОВІДКА
про   роботу   профспілкових комітетів Луганської
обласної організації Профспілки щодо забезпечення  виконання
положень  Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці
та   житлово-побутового  забезпечення працівників освіти
 
      Вивчення на місцях стану забезпечення виконання положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення працівників освіти у Луганській області свідчить про спрямованість організаційної роботи комітетів профспілки всіх рівнів на вирішення зазначених питань.
       Йдеться передусім про оперативність та своєчасність доведення  відповідних нормативно-правових актів до первинних профспілкових організацій, що досягається завдяки належному організаційно-технічному забезпеченню обласного, районних, міських комітетів Профспілки. Налагоджено корпоративний мобільний зв’язок між зазначеними організаційними ланками Профспілки. Обком, райкоми та міськкоми забезпечені комп’ютерами та розмножувальною технікою. В бюджеті обласної організації передбачені кошти для підключення впродовж поточного року 26 комп’ютерів до мережі Інтернет та налагодження роботи електронної пошти. Набуває популярності у освітян сайт обласного комітету Профспілки.
     Технічна оснащеність організаційних ланок Профспілки Луганщини  сприяє розширенню правового та інформаційного забезпечення членів Профспілки. Понад 20 тисяч працівників освіти щорічно одержують усну чи письмову консультативну допомогу безпосередньо від працівників обласного комітету, голів міських, районних комітетів профспілки та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів. Включення з ініціативи обкому Профспілки курсу «Трудове право» в програму занять слухачів курсової підготовки педагогів на базі інституту післядипломної педагогічної освіти та активне залучення керівництва, працівників апарату обкому Профспілки до участі у навчанні, засіданнях «круглого столу» створило передумови для правової підготовки  впродовж року 5 тисяч педагогів. Зазначена робота є також важливим мотиваційним фактором свідомого залучення та перебування  працівників галузі  у лавах Профспілки. 
      В ряді територій спостерігається тенденція до розвитку взаємодії профспілкових органів з державною інспекцією праці, що сприяє підвищенню ефективності захисної роботи, в тому числі з питань нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення працівників освіти. Так, у Первомайську міськкомом Профспілки зініційовані спільні щомісячні перевірки стану дотримання законодавства в освітніх закладах освіти. Своєчасно вжиті профспілковими органами та державною службою профілактичні заходи в Ровеньках та Кремінському районі  попередили виникнення ймовірних порушень щодо термінів виплати заробітної плати за період відпусток.
      В даний час обком разом з іншими організаційними ланками Профспілки займаються створенням громадської правової служби на місцях.
     Налагоджено систематичне методичне забезпечення профспілкових працівників, профактиву та членів профспілки.
     Впродовж року обкомом Профспілки підготовлено 10 методичних рекомендацій, в тому числі стосовно виплати педагогічним працівникам матеріальної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків ((додаток 1), щодо участі профкомів в процесі розподілу педагогічного навантаження, укладання колективних договорів.
     Завдання, пов’язані з виконанням положень Галузевої угоди, відображені в планах роботи організаційних ланок Профспілки області всіх рівнів. В роботі обласного комітету Профспілки особливе місце посідають питання фінансового забезпечення діяльності освітніх закладів, організації контролю за визначеними в колдоговорах термінами виплати заробітної плати, в т.ч. за період відпусток, погашення реструктуризованої заборгованості окремих виплат згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту» за минулі роки, повнотою та своєчасністю здійснення перерахунків ставок та посадових окладів відповідно до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та запровадженням ІІ етапу Єдиної тарифної сітки, встановленням доплат, надбавок, інших стимулюючих виплат, забезпеченням матеріальних гарантій працівникам під час курсової перепідготовки тощо.
     Впродовж останніх двох років зазначені вище питання вивчалися обкомом Профспілки у Лутугинському, Новопсковському, Слав»яно-сербському, Старобільському, Попаснянському, Троїцькому районах, містах Алчевськ, Брянка, Рубіжне, Лисичанськ, Стаханов, Ровеньки, Севєродонецьк. Заслуговує схвалення практика підготовки детальних рекомендацій та приписів відповідним профспілковим органам для усунення виявлених під час вивчення на місцях порушень та недоліків, а також організація контролю за їх виконанням  ( додаток 2 - зразок припису ).
     Питання встановлення конкретних розмірів окремих видів доплат та надбавок, здійснення атестації педагогічних працівників, розроблення та забезпечення виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, нормування та організації праці (попередній та остаточний розподіл навчального навантаження, тарифікація педагогічних працівників, розклад уроків та інших навчальних занять, запровадження та організація чергувань тощо) детально відображені в планах роботи районних, міських комітетів Профспілки та профкомів.
      Зазначені проблеми виносяться для обговорення учасниками пленумів, засідань президій та профспілкових комітетів. На засіданні президії обкому Профспілки впродовж  двох років було розглянуто стан виконання законодавства про оплату праці, використання можливостей колективних договорів для захисту соціально-економічних інтересів трудящих, забезпечення виконання програми «Учитель» в частині соціально-економічного захисту у 12 містах і районах області.
      Вивчення засвідчує, що спрямованість роботи Луганської обласної організації Профспілки на стабілізацію соціально-економічної ситуації, ефективний захист трудових, соціально-економічних прав, інтересів працівників освіти та виконання відповідних положень Галузевої угоди в основному забезпечується через динамічний розвиток соціального партнерства, зокрема колективні переговори, ініційовані профспілковою стороною. Як правило, переговорний процес  завершується укладанням колективних договорів, якими сьогодні охоплена переважна більшість працівників освітніх закладів та установ. Забезпечено повідомну реєстрацію практично всіх укладених колдоговорів.
      Угоди між управліннями (відділами) освіти та відповідними профспілковими органами укладені в 17 (із 31) містах та районах; у чотирьох регіонах необхідна робота щодо їх укладання знаходиться на завершальному етапі. Відсутність обласної угоди та угод у ряді міст та районів області пояснюється, передусім, законодавчою неврегульованістю питання щодо їх укладання: Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає механізми розробки та функціонування лише Генеральної, Галузевих та регіональних угод. Тому пропозиції профспілкових органів щодо укладання галузевих угод на рівні регіонів не завжди зустрічають підтримку з боку відповідних органів управління освітою. Проблему ускладнює також відсутність законодавчо обґрунтованих підстав для порушення питання щодо відповідальності сторін таких угод у випадку невиконання  взятих зобов»язань.
      Щодо змісту колективних договорів, то в переважній більшості з них враховані зобов’язання сторін Галузевої угоди стосовно нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення  освітян.
       Періодичне оновлення та внесення до колективних договорів та угод необхідних змін і доповнень з урахуванням при цьому рекомендацій обкому Профспілки, зумовлених змінами чинного законодавства та особливостями поточної ситуації, свідчить про дієвий характер колдоговірного процесу.
     Водночас слід наголосити, що частина зобов’язань сторін та положень цих актів несуть лише інформаційне навантаження. Адже в колективних договорах ряду навчальних закладів містяться норми діючого законодавства. Однак, враховуючи обмежені можливості для збільшення обсягів фінансового забезпечення освіти в поточних умовах та неможливість широкого запровадження через колдоговори додаткових пільг та гарантій працівникам, такий підхід можна вважати  виправданим.    
     Вивчення засвідчує, що внесення в колдоговори окремих  законодавчих норм суттєво підвищує відповідальність за їх дотримання як з боку  керівників освітніх закладів, так і профкомів. Йдеться, зокрема, про регулювання  режиму роботи (в тому числі в канікулярний час), складання розкладу уроків, процедуру розподілу навчального навантаження і тарифікацію, встановлення доплат, надбавок, підвищень, преміювання тощо.
      Забезпечено постійний контроль за виконанням зобов’язань сторін, свідченням чого є відповідні звіти керівників навчальних закладів та голів профкомів перед працівниками. Широко практикується складання актів перевірок  із конкретним зазначенням як виконаних положень, так і тих, що  ще не  реалізовані.
      Підвищенню активності та якості колдоговірного процесу в навчальних закладах області сприяє належне методичне забезпечення, здійснюване обкомом Профспілки. Йдеться, зокрема, про макети колективного договору, які неодноразово коригувалися та оновлювалися з урахуванням положень Галузевої угоди, доведеної до всіх первинних профспілкових організацій (додатки 3, 4  – макети колективного договору для загальноосвітнього та дошкільного навчальних закладів освіти).
      Вирішенню проблемних питань нормування, оплати праці та житлово-побутового забезпечення освітян сприяють відповідні положення програм, прийнятих як на рівні області, так і в окремих регіонах, зокрема обласної, районних, міських програм «Вчитель» на 2003-2012 роки.
     Вагоме місце у вирішенні зазначених проблем членськими організаціями  Профспілки Луганської області відведено роботі, спрямованій на законодавче врегулювання окремих питань та вжиття органами влади ефективних заходів для їх усунення на місцях. Йдеться про підготовку відповідних звернень, листів в органи законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів з пропозиціями, зауваженнями та вимогами щодо вирішення проблемних питань діяльності навчальних закладів та соціально-економічного забезпечення працівників освіти, яких від імені президій обласного, міських, районних комітетів Профспілки та профспілкових комітетів вищих навчальних закладів  впродовж останнього року  направлено понад 250 .
     Наявність проблеми кадрового забезпечення навчальних закладів, зумовленої передусім значною кількістю педагогів пенсійного віку, спричинило останнім часом активне пожвавлення  організаційними ланками Профспілки роботи для забезпечення професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів.
      Закріпленню випускників вузів у навчальних закладах області сприяє налагоджена система методичної допомоги. Організовано стажування та наставництво; молодь залучається до участі в професійних конкурсах. Попри стійку тенденцію до зниження навчального навантаження з причини зменшення контингентів учнів, молоді спеціалісти безумовно забезпечені годинами викладацької роботи в повному обсязі.
      Всім  молодим спеціалістам (випускникам педагогічних навчальних закладів), які в минулому році уклали відповідні договори, забезпечено виплату адресної допомоги у розмірі  п’яти мінімальних заробітних плат. 
      Вживаються заходи для популяризації новаторів педагогічної праці. За рахунок додатково залучених коштів в містах Первомайськ, Рубіжне та  Попаснянському районі учителям, які підготували призерів олімпіад, учасникам та переможцям  конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року» запроваджено матеріальне заохочення; їм  виплачується премія в розмірі посадового окладу.
     В області запроваджено обласну педагогічну премію. Відповідно до  положення у минулому році було премійовано 10 педагогічних працівників по 10 тисяч гривень і ще 10 – по 5 тисяч гривень.
      Зважаючи на важливість вирішення житлово-побутових проблем освітян, в Луганській області останнім часом вжито ряд відповідних заходів. Рішенням обласної ради від 13 липня 2007 року затверджена Програма сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007- 2012 роки із загальним обсягом фінансування 130,8 млн. гривень, в тому числі з обласного бюджету – 104,64 млн. гривень. Відповідно до програми впродовж шести років планується покращити житлові умови для більш ніж 600 освітянських сімей. В минулому році одержали кредити на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів державного та обласного бюджетів на суму понад 7 млн. гривень 44 педагогічні та науково-педагогічні працівники. За рахунок інших джерел покращили житлові умови ще 15 учительських сімей. Значна частина вчителів, в основному молодих спеціалістів, одержали кімнати у гуртожитках навчальних закладів (наприклад, у гуртожитку Ровеньківського гірничого технікуму) та місцевих підприємств м. Первомайськ та Попаснянського району.
     Безпосередню участь у вирішенні житлових питань працівників освіти беруть голови рай(міськ)комів Профспілки та профспілкові активісти, які обрані до відповідних місцевих Рад і працюють, як правило, у складі житлових комісій, намагаючись максимально впливати на пом»якшення зазначеної проблеми. Результатом такої роботи в Лутугінському, Троїцькому, Станично-Луганському, Старобільському, Попаснянському районах, містах Антрацит, Севєродонецьк, Первомайськ стало виділення з місцевих бюджетів коштів для надання  кредитів педагогам на вирішення побутових проблем. Наприклад, в Станично-Луганському районі шість працівників освіти скористалися кредитами для  встановлення індивідуального опалення; кредити в розмірі, що відповідають заробітній платі за п»ять місяців, надані педагогам Попаснянського району на вирішення соціально-побутових питань.
     Учителі  більшості сільських шкіл забезпечені безоплатним проїздом до місця роботи і додому. Для основної частини з них (366 з 401) організовано підвезення разом з учнями; окремим педагогам, які проживають у містах Первомайськ і Кіровськ, а працюють в сільській місцевості, вартість проїзду компенсується за рахунок бюджетних коштів. В місті Ровеньки компенсацію забезпечують за рахунок коштів місцевих вугледобувних підприємств.
     В області вирішено питання забезпечення працівників закладів освіти земельними ділянками. У Старобільському районі, зокрема, всі 577 педагогічних працівників, в тому числі 212 пенсіонерів, одержали та приватизували земельні ділянки. Частина одержаних і приватизованих педагогами земельних ділянок здається ними в оренду. Всі бажаючі забезпечені садово-городніми ділянками.
     З дотриманням норм чинного законодавства здійснюється відповідні виплати, передбачені ст. 57 Закону України «Про освіту», заборговані за минулі роки. У 2009 році залишилось погасити 16 відсотків заборгованості, що підлягає реструктуризації, замість передбачених 20 відсотків.
     Разом з тим вивчення засвідчило про наявність ряду недоліків та невирішених питань, пов’язаних з матеріальним забезпеченням освітян Луганської області, що зумовлено  передусім  фінансовими проблемами.
      Без врахування ряду норм чинного законодавства в галузі освіти, в т.ч. Галузевої угоди та своєчасно направлених організаційними ланками обласної організації Профспілки пропозицій, в місцевих бюджетах восьми міст та районів затверджені асигнування на освіту на поточний рік нижчі від розрахункових показників, передбачених Міністерством фінансів України. Однак на оплату праці ці обмеження не впливають.
       В бюджетах п’яти територій не враховані видатки для забезпечення виплати  педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовязків, в 13 – передбачені на цю мету кошти не враховують реальних потреб. В 26 містах та районах не передбачені видатки на преміювання.   Бюджети  трьох районів затверджені без врахування видатків на забезпечення матеріальних гарантій педагогам під час відряджень для  підвищення кваліфікації.
     З врахуванням зазначеного вже сьогодні можна прогнозувати загострення ряду проблем, зокрема пов’язаних з виплатою педагогічним працівникам  винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
     За підсумками минулого року виплату винагороди з дотриманням норм Галузевої угоди щодо забезпечення відповідності розміру винагороди посадовому  окладу (ставці заробітної плати) здійснено лише в 10 районах та містах області (у 2006 році – у 11). В містах Рубіжне, Первомайськ, Попаснянському, Старобільському районах відповідні видатки були профінансовані лише на 5 – 20 відсотків, а в місті Антрацит та Новопсковському районі взагалі не забезпечено виконання відповідної норми ст.57 Закону «Про освіту».
     Преміювання освітян здійснюється лише у випадках наявності економії фонду заробітної плати. Норма чинного законодавства, Галузевої угоди стосовно передбачення в кошторисах освітніх установ додаткових видатків на преміювання в обсязі не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати виконується лише в місті Красний Луч.
      Не повною мірою використовуються надані законодавством, Галузевою угодою можливості щодо встановлення додаткових виплат працівникам, які мають на них право, в максимальних розмірах. Йдеться про доплати за виконання окремих видів роботи педагогами, надбавки за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій і посад, розширення зони обслуговування, розмір яких не досягає 50% посадового окладу. Доплати за роботу у нічний час встановлюються в обсязі, меншому від передбаченого Галузевою угодою тощо.
      До того ж, процедура запровадження зазначених виплат досить рідко супроводжується погодженням з профспілковими комітетами; як правило, питання одноосібно вирішуються керівниками навчальних закладів або працівниками бухгалтерій. Самі профкоми, виявляючи пасивність, рідко порушують питання про встановлення працівникам відповідних надбавок, доплат та їх розміри.
      Існують резерви для посилення впливу Профспілки для оптимального  вирішення питань нормування праці педагогів. Роль профкомів на всіх етапах розподілення навчального навантаження нерівноцінна: якщо процедура остаточного погодження  навчального навантаження  на початку навчального року в області вже чітко відпрацьована і відповідає нормам чинного законодавства, то процес попереднього узгодження нормування педагогічної праці перед початком відпускної кампанії досить часто має формальний  характер.
      Мають місце порушення окремих законодавчо встановлених норм щодо працівників, які направляються для підвищення кваліфікації. В частині міст та районів порушуються вимоги урядової постанови від 28 червня 1997 року № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації»: йдеться перш за все, про обмеження розміру добових. Подекуди обмежуються права працівників освіти, які навчаються без відриву від роботи: зокрема, заочникам не забезпечується оплата один раз на рік 50-відсоткової вартості проїзду до місця навчання і додому .
      Хоча в області не відчувається нестача в педагогічних кадрах, питання  залучення до учительської діяльності молодих спеціалістів залишається проблемним. Із 237 випускників педагогічних навчальних закладів 2006 року, які здобули освіту на  бюджетній основі, лише 77 приступили до роботи в навчальних закладах регіону. У 2007 році з 370 осіб, які отримали педагогічну освіту, приступили до роботи в закладах освіти 172 молодих спеціалісти.
      Складний стан забезпечення житлом працівників освіти. Кількість педагогічних працівників, які не мають власного житла, впродовж останніх років практично не зменшується. В даний час покращення житлових умов потребують 897 освітянських сімей, всі вони перебувають на квартирному обліку.
         Через відсутність житлового будівництва у переважній більшості міст та районів освітянам, які перебувають на квартирному обліку, пропонуються квартири у будинках старої забудови, які потребують значних матеріальних витрат для реконструкції та ремонту. Однак брак відповідних коштів примушує багатьох освітян відмовлятись від таких пропозицій. Недоступними для багатьох педагогічних працівників є кредити для будівництва чи придбання житла, передбачені програмою «Власний дім», Програмою розвитку молодіжного житлового кредитування та іншими.
         В області  законодавчо визначене право на безоплатне житлово-комунальне забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу обмежується грошовими доходами. В результаті сільські освітяни практично позбавлені зазначеної державної гарантії. Відповідні листи ряду райкомів Профспілки в органи прокуратури (Кремінський, Сватівський, Слов»яносербський, Старобільський райони), підготовлені з урахуванням рекомендацій обкому Профспілки, включення з ініціативи профспілкових органів в угоди з управліннями (відділами) освіти положень щодо безумовної реалізації норм частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», численні звернення на адресу органів центральної та місцевої виконавчої влади, органів прокуратури тощо не принесли бажаних результатів.
      Не дала практичних результатів і активна роз’яснювальна робота обкому Профспілки серед спілчан щодо механізмів вирішення питання через судові органи: педагогічні працівники не виявляють належної активності для захисту в судах своїх порушених прав. Жоден педагогічний працівник не звернувся до суду з приводу порушення права на державні гарантії.
 
      Зауваження та пропозиції, висловлені профспілковими працівниками, профактивом, членами профспілки Луганської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки щодо необхідності підвищення ефективності виконання положень Галузевої угоди в частині нормування, оплати праці та житлово-побутового обслуговування працівників освіти, пов’язані з наступними проблемами:
      - невиконанням в Україні норм чинного законодавства щодо фінансування освіти, соціально-економічних гарантій працівникам освіти ((статті 61 та 57 Закону України «Про освіту»);
     - обмеженням прав та гарантій працівникам освіти, іншим категоріям громадян України, зумовлених змінами до законодавчих актів, запроваджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України»;
       - недосконалістю чинного законодавства, яке унормовує питання колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема відсутністю норм щодо обов’язковості укладання колдоговорів, галузевих угод на регіональному рівні, послідовності підписання Генеральної, галузевих, регіональних угод, що ускладнює можливість обов’язкового врахування відповідних норм в угодах нижчого рівня та колдоговорах; неврахуванням особливостей колективно-договірного регулювання в бюджетній сфері.
       Членами Профспілки, профспілковими працівниками та активом під час підготовки питання на засідання президії ЦК Профспілки внесено ряд пропозицій стосовно необхідності розробки нормативно-правових актів щодо:
       -   раціонального використання робочого часу працівниками навчальних закладів,
      -   особливостей оплати праці педагогів під час проведення незалежного тестування випускників,
      -   оплати праці у випадках залучення працівників освіти до робіт, пов’язаних із організацією літнього оздоровлення дітей,
      -   механізмів забезпечення безоплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості  до місця роботи і додому,
      -   підготовки Міністерством освіти і науки України роз’яснень стосовно організації заміни тимчасово відсутніх педагогів та оплати праці при цьому; порядку створення в навчальних закладах методичних комісій (об’єднань) та забезпечення доплат за їх керівництво; удосконалення Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом (квартирою) з опаленням і освітленням відповідно до пункту „ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України „Про освіту”, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства культури і туризму України від 13 вересня 2006 року, з метою внесення доповнення щодо забезпечення безплатним користуванням житлом (квартирою) педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа; атестації робочих місць з урахуванням специфіки закладу  освіти.
       До зазначеної інформації додаються матеріали (див. додатки), підготовлені працівниками Луганського обласного комітету Профспілки для використання їх у практичній роботі:
      -   методичні рекомендації щодо розробки в закладах освіти положення про виплату педагогічним працівникам матеріальної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків,
     -   зразок припису про усунення виявлених під час вивчення на місцях порушень та недоліків,
     -   макети колективних договорів для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
 
Відділ соціально-економічного захисту
працівників освіти
Постанова

Схожі публікації


Догори