Постанова ІІІ пленуму ЦК Профспілки

П Л Е Н У М


П О С Т А Н О В А


08.12.2006 № Пл.-3

Про шляхи удосконалення діяльності організаційних ланок Профспілки в ході реалізації сучасних концепцій розвитку профспілкового руху

Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки відзначає, що положення схваленої радою Федерації профспілок України Концепції розвитку ФПУ прислужилися орієнтиром для визначення стосунків організацій галузевої Профспілки з органами державної влади, місцевого самоврядування та роботодавцями, напрямів захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, вдосконалення структури та фінансових взаємовідносин профспілок, кадрового забезпечення, створення інформаційної системи, інтеграції в міжнародний профспілковий рух.
Одним із пріоритетних завдань визначено удосконалення форм взаємодії з усіма структурами влади, оскільки ефективність діяльності Профспілки залежить від реального визнання владою її місця і ролі в демократичному суспільстві.
Заснований на взаємному поєднанні інтересів працівників, роботодавців та держави соціальний діалог, спрямований на забезпечення прав людини та дотримання принципу економічної демократії, зарекомендував себе як найбільш ефективний спосіб забезпечення соціальної стабільності і створення передумов для успішного розвитку освіти.
Проблеми прийняття і функціонування угод та колективних договорів як способу узгодження та юридично узаконеної форми співпраці різних сторін соціально-трудових відносин для сьогодення вкрай важливі. Вони за своєю суттю є функціональною моделлю соціального миру і від того, як вони працюють, не в останню чергу залежить доля не лише економічних реформ, а й трансформація усього соціального життя в країні.
Визначені в Концепції ФПУ завдання передбачають вжиття ефективних заходів для створення гідних, безпечних і здорових умов праці. Трудова діяльність повинна здійснюватися в хороших та безпечних умовах, належно оплачуватися, приносити працівникам задоволення, створювати можливість для повного вияву здібностей, навичок, майстерності.
Однак стан травматизму на виробництві, який є визначальним показником оцінки результативності роботи з охорони праці, свідчить про те, що належні умови в навчальних закладах не забезпечуються. Мають місце порушення теплового, повітряного та світлового режимів в ряді навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів. Поряд з іншими причинами ці явища спричинені низьким рівнем навчання та інструктажу виконавців робіт, неналежним забезпеченням умов праці, незадовільним станом технічних засобів, недостатнім відомчим контролем та послабленням громадського контролю з боку профспілкових органів. Не знаходять широкого поширення позитивні приклади вирішення проблем охорони праці, що мають місце в ряді територій.
В умовах, що склалися, створення відповідної служби технічної інспекції праці є запорукою забезпечення належного громадського контролю, кваліфікованого і якісного виконання покладених на профспілки повноважень з питань охорони праці.
Вимагає вжиття комплекс кардинальних заходів, спрямованих на перехід від дешевої до гідної оплати праці. Особливо важливим є вирішення цієї проблеми в умовах нестримно зростаючих тарифів на житлово-комунальні послуги. Потребує запровадження в повному обсязі оплата праці на основі Єдиної тарифної сітки в 2007 році, яку галузева профспілка розглядає як один з етапів поступового наближення до законодавчо встановлених гарантій в оплаті праці.
Принциповим залишається питання про мінімальну заробітну плату, розмір якої за переконанням профспілки, не може бути меншим від прожитковому мінімуму на працездатну особу.
В рамках бюджетного процесу на наступний рік необхідна концентрація зусиль всіх організаційних ланок профспілки для підвищення розмірів оплати праці за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації, за окремі додаткові види педагогічної діяльності, роботу в особливих умовах.
Дійсність вимагає підвищення ролі і відповідальності регіональних організацій профспілки у вирішенні питань забезпечення належного рівня матеріальної захищеності працівників галузі, що потребує розширення взаємодії з регіональними і місцевими органами виконавчої влади. Необхідно активізувати контроль за безумовним дотриманням на місцях чинних законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Запобігання виникненню заборгованості, виявлення її причин та вжиття заходів для їх усунення повинні стати пріоритетними завданнями всіх організаційних ланок профспілки.
Зусилля профспілки, спрямовані на підвищення матеріального добробуту освітян, мають гармонійно поєднуватись із реальними кроками для підвищенням якості і доступності надання освітньої послуги для населення. Зневажання цим фактором загрожує зниженням рівня конкурентноздатності працівників, що неприпустимо в умовах глобалізації освіти.
В умовах ускладнення демографічної ситуації, обумовленої старінням населення та його скороченням, зростанням міграційних потоків робочої сили, проблеми надлишку робочої сили в системі освіти перед профспілкою постає завдання щодо вжиття упереджувальних заходів щодо можливого безробіття.
Профспілка і надалі повинна зосереджувати свої зусилля на всебічному задоволенні соціально-культурних, духовних, освітніх потреб та інтересів працівників, членів профспілки та їхніх сімей, створенні умов для розвитку самодіяльної творчості, фізичної культури і спорту, забезпеченні розвитку масової фізичної культури. Суттєвою умовою для успішного вирішення цих завдань є безумовне дотримання чинного законодавства щодо відрахувань роботодавцями первинним профспілковим організаціям необхідних коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.
Вимагає переосмислення ставлення профспілкових організацій до майнових питань. Необхідно активно протидіяти спробам необґрунтованого закриття, перепрофілювання, приватизації та інших способів роздержавлення майна, що належить до державної та комунальної власності і використовується установами і закладами освіти в інтересах працівників галузі, домагатися ефективного функціонування об’єктів, що знаходяться в спільному користуванні органів управління освітою та профспілкових організацій.
Нагальним завданням щодо 18 майнових об’єктів, які належать галузевій профспілці, зусилля слід зосередити на завершенні юридичного оформлення та державної реєстрації прав власності. Сьогодні ця робота завершена стосовно восьми об’єктів.
Профспілка зосереджує зусилля на забезпеченні безоплатної юридичної допомоги, правового захисту як членів профспілки, так і організацій профспілки та виборних профспілкових працівників. Урізноманітнення форм правової роботи розширює можливості для суттєвого збільшення членів профспілки, охоплених практичною допомогою, та слугує додатковим чинником мотивації профспілкового членства.
Однак результати громадського контролю за додержанням законодавства про працю свідчать про випадки порушення прав працівників, що вимагає посилення правозахисної роботи, законодавчого розширення та закріплення трудових, соціально-економічних прав освітян, студентської молоді.
Лише в частині регіональних ланок профспілки вирішено питання щодо посилення її правової служби. Щодо профспілкової адвокатури, то як положення Концепції ФПУ, так і рішення V з’їзду профспілки стосовно її створення залишилися нереалізованими через відсутність підтримки керівників організаційних ланок профспілки в частині виділення коштів на відповідну цільову програму.
Не вдалося забезпечити вагомих здобутків в напрямі створення за участю профспілок професійних систем страхування, недержавних пенсійних фондів, здійснення переходу до управління фондами загальнообов’язкового державного страхування представниками двох сторін – профспілок та організацій роботодавців із збереженням за державою функції державного нагляду.
Проведення пенсійної реформи змушує визначитися з місцем профспілки у процесі заснування недержавного професійного пенсійного фонду, спонукає до пошуків нових підходів для здійснення представництва та захисту інтересів спілчан.
Завдання найближчого часу полягають у координації спільних зусиль всіх організаційних ланок профспілки з метою запобігання намірам погіршити умови надання допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах, на народження, а також втручанню у питання оплати путівок на санаторно-курортне лікування і оздоровлення тощо.
Визначальним фактором для ефективного забезпечення діяльності профспілки є пошук нових шляхів реалізації кадрової політики, налагодження системної роботи, спрямованої на підвищення професіоналізму і компетентності профспілкових працівників.
Однак суттєвих зрушень та змін в цій роботі не відбулося. Відсутні кроки для помітного омолодження профспілкових кадрів. Повільно вирішується питання щодо запровадження в штатах міських та районних організацій посад звільнених профспілкових працівників.
Зростаючі потреби об’ємної та оперативної поінформованості кожного спілчанина вимагають використання новітніх інформаційних технологій. В ЦК Профспілки створено відповідні служби, налагоджено систему електронного зв’язку, започатковано WEB–сторінку ЦК, що дозволяє оперативно і якісно налагодити систему інформаційного забезпечення, встановити прямі, зворотні і горизонтальні зв’язки між окремими ланками, зекономити матеріальні ресурси, скоротити час на передачу даних, і, головне, підвищити якість і ефективність всієї інформаційної системи.
Разом з тим, суттєво поліпшити цю ділянку роботи можливо лише за умови створення єдиної інформаційної системи профспілки з чітким функціонуванням прямих і зворотних зв’язків та зв’язків між територіальними організаціями.
Відзначаючи посилення уваги до питання розширення та удосконалення навчання профспілкових працівників та активу, слід зазначити, що лише в окремих областях витрати на цю мету відповідають обсягам, визначеним Концепцією (менше п’яти відсотків). Водночас в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях кошти на цю мету на рівні первинних профспілкових організацій, райкомів, міськкомів ледве сягають одного відсотка.
Важливою умовою діяльності профспілки є вдосконалення фінансової політики і забезпечення фінансової стабільності організації. Організаційні заходи, спрямовані на удосконалення цієї роботи, можливі лише за умови належного фінансового забезпечення.
Аналіз надходжень відрахувань від профспілкових внесків за перше півріччя 2006 року засвідчив, що їх загальний показник на рахунок ЦК профспілки становив 3,88 відсотка. Дотримано 5 відсотків відрахувань членських внесків Донецьким, Закарпатським, Івано–Франківським, Одеським, Рівненським, Сумським, Черкаським обкомами (радами) профспілки. Наближаються до цього рівня Луганський та Чернівецький обласні комітети (відповідно 4,97 та 4,85 відсотка). Найнижчий відсоток відрахувань забезпечують Харківський (2,55) та Дніпропетровський (2,88) обласні комітети профспілки.
Невирішена проблема відрахувань членських внесків до Федерації профспілок України, оскільки до цього часу не встановлені розміри та порядок сплати членськими організаціями внесків на статутну діяльність Федерацією профспілок України, як того вимагає її статут.
Попри це, щорічний план відрахувань, доведений до ЦК Профспілки ФПУ, практично відповідає четвертій частині нашого загального бюджету.
На часі необхідність зміни внутрішньої фінансової політики профспілкових організацій всіх рівнів з метою вироблення єдиних підходів щодо обсягів відрахувань до обласних, районних, міських комітетів та рад профспілки.
Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відзначити, що організаційні ланки профспілки усіх рівнів спрямовують свою діяльність на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, вдосконалення структури та фінансових взаємовідносин, кадрове забезпечення, створення інформаційної системи, інтеграції в міжнародний профспілковий рух відповідно до сучасних концепцій розвитку профспілкового руху.

2. Організаційним ланкам профспілки:
2.1. З метою організаційного згуртування єдності дій вживати заходів для збільшення членства в профспілці, удосконалення організаційної структури, зміцнення профспілкової солідарності і єдності, підвищення масовості і ефективності колективних дій, укріплення взаємозв’язку з іншими профспілками та профоб’єднаннями.
2.2. Удосконалювати форми взаємодії із структурами виконавчої влади, нарощувати профспілковий вплив на органи законодавчої влади та місцевого самоврядування, розширювати безпосередню участь профспілки в складі представницьких органів влади.
2.3. Спільно з іншими профспілками домагатися встановлення мінімальної заробітної плати як базового показника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2.4. Домагатися узгодження цін та тарифів на ринку товарів і послуг з оцінкою праці, забезпечення вжиття попереджувальних заходів в умовах повсюдного зростання вартості житлово-комунальних послуг.
2.5. Вжити заходів щодо зміцнення Правової служби в ЦК Профспілки, введення посад юрисконсультів в штати апарату територіальних профспілкових органів та забезпечити їх укомплектування з метою здійснення контролю за додержанням законодавства про працю.
2.6. Домагатися удосконалення організації управління охороною праці на принципах Міжнародної організації праці, підвищення рівня нормативно-правового забезпечення, спрямованого на поліпшення умов та охорони праці, збереження та укріплення здоров’я працівників, розвиток взаємодії та співробітництва з органами державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства з охорони праці, створення системи безперервної освіти, навчання та підготовки спеціалістів з охорони праці для членських організацій.
2.7. Удосконалювати та зміцнювати інформаційну роботу, розширювати базу профспілкових засобів масової інформації.

3. Центральному комітету Профспілки:
3.1. Домагатися збереження та розширення прав працівників та профспілок при реформуванні трудового законодавства, запровадженні Трудового кодексу України, підвищення рівня відповідальності при порушенні законодавства у сфері оплати праці.
3.2. Зміцнювати на міжнародному рівні позиції Профспілки працівників освіти і науки України, забезпечувати пропаганду її діяльності.

4. Президії ЦК Профспілки:
4.1. Підготувати та направити Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України стосовно недопущення необґрунтованого підвищення цін на житлово-комунальні послуги без належних запобіжних заходів соціального захисту, а також призупинення чинності статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
4.2. Провести необхідну роботу з народними депутатами України щодо необхідності ініціювання звернення до Конституційного Суду України про правомірність поширення норми статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» та аналогічної статті Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» щодо знижки оплати за користування житлом, паливом та оплати за комунальні послуги на педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа в частині забезпечення гарантій на безоплатне житло з опаленням та освітленням, встановлених п.4 статті 57 Закону України «Про освіту».
4.3. Ініціювати внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно порядку фінансування дошкільних навчальних закладів сільської місцевості.
4.4. Визначити комплекс заходів для удосконалення системи нагородження профспілкових працівників, підвищення їх статусу, удосконалення матеріального забезпечення з урахуванням особистого внеску в результати роботи, впорядкувати систему оплати праці працівників профспілкових організацій.
4.5. Вжити заходів для створення в організаційних ланках профспілки єдиної інформаційної системи.
4.6. Розробити рекомендації щодо єдиних підходів у здійсненні відрахувань внесків до обласних, районних, міських комітетів та рад профспілки.
4.7. Вивчити питання щодо можливості прискорення створення при ЦК Профспілки цільового фонду профспілкової освіти та провести відповідну підготовчу роботу.
4.8. Домагатися підвищення рівня пенсійного забезпечення освітян на основі узгодженої соціальної політики щодо оплати праці, розглянути питання про доцільність заснування недержавного професійного пенсійного фонду.

5. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді профспілки:
5.1. Визнати пріоритетом в роботі галузевої профспілки підвищення ролі та авторитету первинної профспілкової організації в суспільному житті, у захисті трудових, соціально-економічних прав освітян та забезпечити участь всіх організаційних ланок профспілки в проведенні року первинної профспілкової організації, оголошеного ФПУ.
5.2. Рекомендувати провести засідання виборних органів з однойменним порядком денним III пленуму ЦК Профспілки;
5.3. Забезпечити виконання Статутних норм в частині відрахування профспілкових внесків на рахунок ЦК Профспілки.
5.4. Домагатися повсюдного обрання голів районних, міських комітетів та рад профспілки на звільненій основі під час проведення звітно-виборчої кампанії.
5.5. Посилити виконавську дисципліну та забезпечити надання статистичної та оперативної інформації у визначені терміни.
5.6. Забезпечити цільове використання районними, міськими комітетами і радами профспілки, первинними профспілковими організаціями коштів, які надходять на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, колективних договорів.
5.7. Здійснювати заходи щодо підвищення якості колективних договорів, конкретизації їх положень, удосконалення механізмів реалізації з метою максимального забезпечення інтересів працівників, широкого висвітлення і пропаганди діяльності організацій профспілки та їх соціальних партнерів.
5.8. Рекомендувати ввести посади технічних інспекторів праці з метою забезпечення ефективного громадського контролю за створенням безпечних умов праці і навчання.
5.9. Проводити профспілковий моніторинг ступеня виконання на місцях прийнятих законів, рішень виконавчої влади та досягнутих результатів в частині трудових відносин та використовувати його при відстоюванні трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників, студентів.
5.10. Вжити заходів для введення єдиної системи автоматизації бухгалтерського обліку в організаційних ланках профспілки, єдиних форм класифікатора статей доходів та видатків кошторису, фінансової звітності.


Голова Профспілки Л.С.Сачков
Постанова

Схожі публікації


Догори