Постанова VІІ пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 22.12.2008р.

ПОСТАНОВА
VІI пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
 
22 грудня 2008 р.                            м. Київ                                               Пл.-VІІ
 
 Про посилення ролі  первинних  профспілкових організацій  у вирішенні   програмних завдань Профспілки  на  основі  статутних  норм
 
       Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що галузева Профспілка відповідно до завдань Програми основних напрямів діяльності, ухваленої VI з’їздом на 2006-2010 роки, працює над посиленням ролі і значення первинних профспілкових організацій.
       Профспілка працівників освіти і науки України – найбільш масова та впливова серед членських організацій Федерації профспілок України, в лавах якої перебуває понад 2,1 млн. працівників галузі, непрацюючих пенсіонерів та студентів. Упродовж минулого року вона поповнилася 152 новими первинними профспілковими організаціями.
       Зусилля галузевої Профспілки спрямовані на посилення захисту трудових, соціально-економічних прав та гарантій освітян, зміцнення єдності профспілкового руху в Україні, покращення взаємовідносин з іншими профспілками, зміцнення кадрового забезпечення, створення мобільної інформаційної системи, інтеграції в міжнародний профспілковий рух.
      Особливе місце в життєдіяльності Профспілки посідають питання мотивації та свідомого вибору працівниками освіти, студентами на користь членства в Профспілці, залученню їх до активної роботи.
       Завдяки спільним діям організаційних ланок Профспілки вдалося домогтися поліпшення матеріального стану працівників галузі. Впродовж 2006-2008 років посадові оклади працівників збільшились у два рази. Підвищено розміри доплат за виконання певних видів педагогічної роботи. Суттєво збільшено оплату за педагогічні звання, за роботу в закладах освіти спеціального призначення. Порівняно з минулим роком втричі збільшено розміри стипендій студентам вищих  навчальних  закладів. Запроваджено  ряд  нових норм щодо   пенсійного забезпечення працівників. Реальним здобутком стало наближення на два місяці термінів запровадження ІІІ етапу ЄТС.
      Разом з тим рівень соціальних прав та економічно-трудових гарантій освітян залишається недостатнім. Всупереч домовленостям профспілок та уряду щодо підвищення престижу праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників Урядом прийнято постанови від 25.10.2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» та від 26 листопада цього року за № 1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу», якими фактично «заморожено» заробітну плату працівників бюджетної сфери, скорочено асигнування для забезпечення підвищення кваліфікації працівників, зменшено кошти на комунальні послуги для  бюджетних установ.
      Загострюються проблеми заборгованості із виплати заробітної плати та  надання примусових безоплатних відпусток працівникам.
       Залишився невідновленим ряд гарантій щодо рівня посадових окладів, встановлення доплат працівникам освіти, житлово-побутового та пенсійного забезпечення, колективно-договірного регулювання питань оплати праці.
       Не вирішено питання встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи. Потребує відновлення норма щодо залежності розміру стипендій від прожиткового мінімуму.
        Послідовне підвищення ролі первинних профспілкових організацій у відстоюванні інтересів членів Профспілки забезпечується шляхом розширення контактів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, урізноманітненням форм і методів роботи.
       Значна кількість проблемних питань вирішується через Галузеву угоду з Міністерством освіти і науки України,  колективні договори та угоди, якими охоплено близько 90 відсотків працівників освіти та студентів. В той же час вимагає активізації робота, спрямована на залучення студентських профкомів у спільні представницькі органи для ведення переговорів та укладення колективних договорів, забезпечення їх участі у формуванні кошторисів навчальних закладів, зокрема стосовно забезпечення пільгового проїзду студентів у міжміському автомобільному транспорті відповідно до чинного законодавства.
       Потребують уваги питання, спрямовані на посилення ролі первинних профспілкових організацій через механізм включення відповідних положень до статутних документів навчальних закладів.
       Деякі трудові та соціальні проблеми освітян, зумовлені порушенням законодавства роботодавцями, вирішуються через колективні трудові спори.
       Зусилля Профспілки, її первинних організаційних ланок спрямовані на забезпечення гідних, безпечних і здорових умов праці, які покликані  створювати можливість для повного прояву здібностей, навичок, майстерності педагогічного працівника.
       Діяльність первинних профспілкових організацій зосереджена на всебічному задоволенні соціально-культурних, духовних, освітніх потреб та інтересів   членів   Профспілки  та   їх  сімей,  створенні   умов   для   розвитку самодіяльної творчості, фізичної культури і спорту, туризму. Повсюдно проводяться огляди художньої самодіяльності, спартакіади, туристичні зльоти тощо.
       Зростаючі потреби в оперативній та всебічній поінформованості кожного члена Профспілки вимагають використання новітніх інформаційних технологій на базі сучасних телекомунікаційних засобів зв’язку та обчислювальної техніки. Значна частина установ та закладів освіти мають доступ до сучасних ПЕОМ, системи електронного зв’язку та Інтернету. Майже всі первинні профспілкові організації ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації мають адреси електронної пошти та представницькі сторінки в Інтернеті. Комплексна програма інформатизації та комп’ютеризації районних та міських організаційних ланок Профспілки направлена на досягнення оперативного інформування членів Профспілки.
       З метою досягнення ефективного захисту прав та інтересів працівників освіти та студентської молоді галузева Профспілка постійно співпрацює з іншими профспілками. З ініціативи Профспілки під егідою Федерації профспілок України проведено два спільних засідання президій Центральних комітетів профспілок працівників бюджетної сфери, завдяки яким привернуто увагу владних структур до проблем освітян.
      Помітним поштовхом у виконанні програмних завдань Профспілки став Всеукраїнський огляд-конкурс на кращу первинну профспілкову організацію, проведений у 2007-2008 роках, в якому взяла участь переважна більшість первинних профспілкових організацій.
 
Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1.                 Вважати пріоритетним напрямом діяльності виборних органів територіальних організації Профспілки, первинних профспілкових організацій виконання програмних завдань Профспілки, визначених VI з’їздом Профспілки на 2006-2010 роки в частині дієвого сприяння розвитку освіти і науки України, захисту трудових, соціально-економічних прав та  життєвих інтересів працівників, студентів, підвищення престижу педагогічної праці, соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників у суспільстві.
 
2.    Президії, бюро президії Центрального комітету Профспілки:
 
2.1. Домагатися виконання вимог, схвалених рішенням спільного засідання президій Центральних комітетів профспілок працівників бюджетних галузей від 09.12.2008 року щодо скасування постанов Кабінету Міністрів України № 939 від 25.10.2008 р. та № 1036 від 26.11.2008 р.
2.2. Підтримувати подальшу співпрацю з Міністерством освіти і науки України, Федерацією профспілок України щодо встановлення в Державному та місцевих бюджетах видатків на галузь в обсягах, що відповідали б законодавчо визначеним розмірам.
2.3. Забезпечити участь у підготовці пропозицій до проектів законодавчих та     нормативних    документів   стосовно   розвитку   освіти, науки,   соціально-трудових прав та інтересів працівників галузі, студентів, упередження та подолання негативних наслідків фінансової кризи, через Галузеву угоду їх упорядкування з урахуванням позиції організаційних ланок Профспілки усіх рівнів.
2.4. З метою зміцнення ролі, удосконалення форм і методів діяльності первинних профспілкових організацій, поширення кращого досвіду їх роботи забезпечити підбиття підсумків ІІ Всеукраїнського огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій у галузевій Профспілці.
2.5.  Підбити підсумки виконання територіальними організаціями Профспілки І етапу Комплексної програми інформатизації та комп’ютеризації, здійснити заходи до підготовки другого етапу створення у Профспілці єдиної інформаційної системи на базі нових телекомунікаційних технологій.
2.6. Провести зустріч профспілкового активу галузі з Міністром освіти і науки України щодо обговорення освітянських проблем.
 
3.  Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді та Севастопольському міському комітету, міським і районним комітетам і радам Профспілки:
 
3.1. Активізувати координацію діяльності первинних профспілкових організацій для відстоювання трудових, соціально-економічних прав працівників кожного трудового колективу галузі.
3.2. Посилити виконавську дисципліну всіх ланок Профспілки для забезпечення реалізації рішень виборних органів Профспілки, Федерації профспілок України. Удосконалювати взаємодію організаційних ланок всіх рівнів на засадах персональної відповідальності керівників виборних органів Профспілки за прийняті рішення.
3.3. Забезпечити повноту використання передбачених чинним законодавством прав профспілок щодо здійснення контролю за дотриманням трудового законодавства.
3.4. Удосконалювати форми і методи взаємодії організаційних ланок Профспілки, їх виборних органів з владними структурами в процесі прийняття  управлінських рішень, домагаючись при цьому забезпечення законодавчо визначених  прав освітян.
3.5. Здійснювати заходи для підвищення якості колективних договорів, конкретизації положень, удосконалення контролю за їх виконанням з метою максимального забезпечення інтересів працівників, студентів.
3.6. Забезпечити конструктивну співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівниками закладів освіти щодо питань соціально-економічного, професійного захисту освітян.
3.7. Надавати практичну, методичну допомогу технічного інспектора представникам Профспілки з питань охорони праці для здійснення ефективного громадського контролю за виконанням роботодавцями вимог, передбачених Законом України “Про охорону праці”, додержанням законодавства з охорони праці, реалізацією заходів щодо поліпшення безпеки праці і навчання, передбачених колективними договорами.  
         Домагатися достатнього фінансування цільових програм, які стосуються охорони праці. Взяти під особливий контроль формування зобов’язань з охорони праці та їх виконання в колективних договорах.
3.8. Домагатися безумовного виконання власниками, уповноваженими ними органами норм статті 19 Закону України “Про охорону праці”, статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, відповідних положень колективних договорів щодо відрахування коштів на охорону праці, культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу.
3.9. Вивчати та поширювати досвід кращих первинних профспілкових організацій з питань організаційного зміцнення Профспілки, соціально-економічного захисту, культурно-масової, спортивної роботи тощо.
3.10. Систематично проводити навчання профспілкового активу з усіх напрямів профспілкової діяльності, забезпечити обов’язкове навчання вперше обраних голів первинних профспілкових організацій.
           Налагоджувати роботу шкіл профспілкового активу, профспілкових гуртків.
3.11. Забезпечити дотримання статутної норми щодо періодичної звітності керівників профспілкових органів перед організаціями, які їх обрали.
3.12. Сприяти висвітленню діяльності первинних профспілкових організацій та їх соціальних партнерів у засобах масової інформації. Забезпечити надходження до кожної первинної профспілкової організації основних керівних документів та інформаційних матеріалів ЦК Профспілки, в тому числі шляхом передплати для них видань “Освіта України” з додатком “Профспілковий вісник”, «Профспілкові  вісті».
3.13.  В межах реалізації ІІ етапу Комплексної програми комп’ютеризації та інформатизації міських, районних організаційних ланок Профспілки забезпечити їх підключення до єдиної електронної мережі та створити банк даних передового профспілкового досвіду.
 
4. Первинним організаційним ланкам Профспілки:
 
4.1. Активізувати роботу для вирішення програмних завдань, визначених основними напрямами діяльності Профспілки на 2006-2010 роки.
4.2. Надавати юридичну допомогу членам Профспілки. Проводити роз’яснювальну роботу щодо обсягу законодавчо визначених трудових, соціально-економічних прав, методів досудового захисту та захисту в судах у випадках їх порушення. Вживати  передбачені законодавством заходи для відстоювання трудових прав працівників. Запровадити практику систематичного розгляду на засіданнях профкомів відповідних питань. Про проведену роботу інформувати вищі за рівнем профспілкові органи.
4.3. Ініціювати переговори для укладення колективних договорів на підставі норм законодавства, Галузевої угоди, забезпечити систематичний контроль за їх виконанням.
4.4. Співпрацювати з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення педагогічних працівників сільської  місцевості, пенсіонерів   з   їх    числа   безоплатним   житлом   з   опаленням     і   освітленням відповідно до встановлених норм, отримання та реалізації державних кредитів на житлове будівництво. 
4.5.  Залучати молодих членів Профспілки, випускників ВНЗ  до профспілкового життя, виборних органів Профспілки, вносити пропозиції про включення їх до складу резерву профспілкових кадрів.
4.6. Забезпечити участь у ІІ Всеукраїнському огляді-конкурсі первинних профспілкових організацій  галузевої Профспілки.
 
Голова   Профспілки                                                                         Л.С.Сачков
Постанова

Схожі публікації


Догори