Постанова VІІІ пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 31.03.2009р.

П Л Е Н У М

П О С Т А Н О В А


31.03. 2009 м. Київ № Пл -VІІІ

Про вирішення програмних завдань Профспілки
в частині організаційного, фінансового зміцнення,
посилення кадрового потенціалу Профспілки,
удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової
діяльності, організацію та проведення звітів і виборів
в організаційних ланках Профспілки, підготовку до
чергового з‘їзду Профспілки.

Пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що на етапі підготовки до чергової звітно-виборної кампанії галузева Профспілка зосереджує увагу на вирішенні програмних завдань організаційного, фінансового зміцнення, посилення кадрового потенціалу, удосконалення форм і методів внутрішньоспілкової роботи.

Забезпечено розвиток та удосконалення структури Профспілки, яка організована за виробничо-територіальним та професійним принципами. До організаційних ланок Профспілки у складі Кримської республіканської, Київської міської, 24 обласних, 702 районних та міських організацій приєдналася Севастопольська міська організація Профспілки. Кількість первинних профспілкових організацій становить 29 705.

Чисельність членів Профспілки, яка за період після з’їзду зросла більше ніж на 14 тисяч спілчан, сьогодні становить 2 056 859 осіб.

На організаційне зміцнення Профспілки спрямована фінансова робота.

Галузева профспілка бере участь у міжнародному профспілковому русі.

Кадровий склад профспілкових працівників характеризується високим професіоналізмом та належним рівнем відповідальності. Серед лідерів територіальних організацій чотири носять почесне звання «Заслужений працівник профспілок України», 39 - нагороджені нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», 22 - відзнаками ЦК Профспілки «Заслужений працівник Профспілки працівників освіти і науки України», чотири – мають науковий ступінь кандидата наук.

Керуючись положеннями Програми дій та Статуту, Профспілка зосереджує свою діяльність на забезпеченні належного рівня мотиваційних факторів.

Позиція Профспілки врахована в процесі впорядкування умов оплати праці освітян, що дозволило суттєво підвищити тарифні розряди, розширити їх діапазон. Систематично забезпечувалося збільшення посадових окладів освітян, суттєво підвищено розміри доплат, зросли стипендії. Продовжується процес погашення боргів з виплат за статтею 57 Закону України «Про освіту», визнаних кредиторською заборгованістю. З урахуванням точки зору Профспілки законодавчо врегульовано питання нарахування страхових внесків на суми заборгованості та сплати штрафних санкцій.

Пленум наголошує на посиленні в останні роки інформаційної роботи в профспілкових органах. Створена представницька сторінка в мережі Інтернет ЦК Профспілки, п’яти обласних та однієї міської організацій Профспілки. Оперативність в інформаційній роботі зростає із запровадженням електронної пошти. Реалізуються Комплексна програма інформатизації та комп’ютеризації, відповідні регіональні програми.

Разом з тим пленум відзначає, що в 14 територіях впродовж останнього року допущено зменшення профспілкового членства на 9,1 тис. осіб.

Несистемна ротація, неспроможність поєднати досвід керівників старшого покоління з енергійністю молодих колег свідчать про недостатню ефективність заходів щодо підготовки кадрового резерву, відсутність привабливості для молоді у профспілковій роботі.

Досягнуті результати щодо соціально-економічного захисту освітян не в змозі забезпечити гідний рівень заробітної пати працівників. Із запровадженням норм Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» та урядової постанови за № 939 від 25.10.2008 фактично «заморожено» заробітну плати переважній більшості освітян.

Не зменшується гострота житлової проблеми.

Неоднозначність трактування норм законодавства гальмує процес забезпечення житлово-побутовими гарантіями сільських педагогів та пенсіонерів з їх числа.

Негативно впливають на мотивацію профспілкового членства проблеми пенсійного забезпечення переважної більшості освітян.

Вимагає розширення правова допомога; більш активного втручання Профспілки потребує робота щодо забезпечення гідних умов праці.

Об’єднання зусиль всіх членських організацій вимагає створення єдиної корпоративної мережі електронного зв’язку.

Визнаючи верховенство Статуту Профспілки на підставі норм ст.ст. 26, 27, пленум наголошує про закінчення повноважень профгрупоргів, цехових (факультетських) профкомів первинних, районних, міських, обласних комітетів і рад, Київської та Севастопольської міських, Кримського республіканського та Центрального комітетів Профспілки, обраних у 2004-2005 роках.

Керуючись ст. ст. 28, 48, 70 Статуту Профспілки, пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Провести в усіх організаційних ланках Профспілки працівників освіти і науки України звітно-виборну кампанію.

2. Встановити наступні терміни проведення звітів і вборів у профспілкових органах:
2.1. Звітно-виборні збори (конференції) у профгрупах, факультетських організаціях вищих навчальних закладів, усіх первинних профспілкових організаціях установ і закладів освіти протягом ІІ-IV кварталів 2009 року;
2.2. Звітно-виборні конференції районних, міських організацій Профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів протягом ІV кварталу 2009 року – І кварталу 2010 року;
2.3. Звітно-виборні конференції Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Профспілки впродовж І-ІІ кварталів 2010 року.

3. Продовжити повноваження Вінницького та Миколаївського обласних комітетів Профспілки до термінів, зазначених у п. 2.3.

4. Провести вибори ревізійних комісій профспілкових організацій усіх рівнів одночасно з виборами відповідних профорганів.

5. Доручити редакційній комісії та виконавчому апарату ЦК Профспілки доопрацювати відповідно до положень Статуту Профспілки Інструкцію про організацію звітів і виборів та Методичні рекомендації з проведення звітів і виборів у Профспілці працівників освіти і науки України з урахуванням внесених пропозицій та зауважень; президії ЦК Профспілки шляхом опитування схвалити остаточну редакцію зазначених документів до 15 квітня 2009 року.

6. Рекомендувати організаційним ланкам Профспілки в ході звітно-виборної кампанії перейти до єдиної назви виборних органів по всій вертикалі – відповідних комітетів Профспілки.

7. Профспілковим органам усіх рівнів:
7.1. Використати період підготовки і проведення звітів та виборів для організаційного зміцнення всіх ланок Профспілки.
7.2. Забезпечити виконання рішень вищих профспілкових органів, власних рішень.
7.3. Заслухати звіти про роботу виборних профспілкових органів, обрати делегатів районних, міських, обласних, Кримської республіканської, Київської та Севастопольської міських конференцій Профспілки за нормами представництва, визначеними відповідними комітетами (радами) Профспілки.
7.4. Обговорити проекти змін і доповнень до Положень про ці організації, Статуту Профспілки та направити їх вищим керівним профспілковим органам за призначенням.
7.5. Забезпечити інформування членів Профспілки про позицію та діяльність галузевої Профспілки, її організаційних ланок за звітний період, констатуючи організаційне зміцнення, зростання профспілкового членства, підвищення авторитету та ролі для забезпечення захисту трудових, соціально-економічних прав, гарантій працівників, студентів з урахуванням досвіду взаємодії з ФПУ, Міністерством освіти і науки України, іншими органами державного управління, роботодавцями.
7.6. Вжити заходів для фінансового зміцнення Профспілки, підвищення дисципліни, удосконалення стилю, форм та методів роботи виборних органів, розвитку соціального партнерства.
7.7. Забезпечити удосконалення кадрової роботи, спрямованої на омолодження профспілкових кадрів, підвищення їх професіоналізму шляхом висування до складу виборних органів представників з числа резерву, затвердженого відповідним виборним органом, кращих профспілкових активістів та працівників з досвідом громадської роботи, які користуються авторитетом у колективах закладів та установ освіти, здатні відстоювати економічні, соціальні права та інтереси працівників, студентів.
Не допускати суміщення посад керівників виборних профспілкових органів з адміністративними посадами в органах управління освіти, навчальних закладах.
7.8. Оперативно реагувати на критичні зауваження, висловлені на профспілкових зборах, конференціях, забезпечити реалізацію внесених пропозицій.
7.9. Розробити та забезпечити дотримання графіків навчання новообраних профспілкових працівників, профактиву, залучивши для цього висококваліфікованих фахівців.
7.10. Здійснити комплекс заходів для врахування критичних зауважень та пропозицій, висловлених під час звітів і виборів.
7.11. Забезпечити належне оформлення та зберігання документів звітно-виборних зборів та конференцій.
7.12. Під час підготовки та проведення звітів і виборів керуватися Статутом Профспілки, інструктивними, методичними матеріалами, підготовленими ЦК Профспілки.

8. Кримському республіканському, обласним, міським, районним комітетам і радам Профспілки:
8.1. Забезпечити в ході підготовки до проведення звітно-виборної кампанії в первинних профспілкових організаціях звіряння складу профспілкових організацій, перевірку правильності ведення обліково-звітної документації, наявності заяв членів Профспілки, профспілкових квитків та облікових карток.
8.2. Забезпечити в первинних профспілкових організаціях складання та подання до вищого профоргану звіту за формою, встановленою ФПУ.
8.3. Конкретизувати терміни проведення звітів і виборів, скласти та затвердити графіки конференцій, передбачених п. 2.2. даної постанови, подати їх до ЦК Профспілки не пізніше ніж за місяць до їх проведення.
8.4. Згідно з нормами п.п. 55, 61 Статуту прийняти рішення про норму представництва при прямому делегуванні до складу територіальних комітетів, рад Профспілки.
8.5. Забезпечити проведення семінарів, нарад з профкадрами та активом щодо звітів і виборів, практичних занять з метою вивчення організаційно –статутних положень, які регламентують порядок проведення звітів і виборів.
8.6. Забезпечити контроль за дотриманням статутних вимог до організації звітів і виборів, організувати участь в роботі зборів, конференцій представників вищих профспілкових органів.
8.7. На підставі звітів первинних профспілкових організацій забезпечити складання та подання зведеного звіту профоргану за формою, встановленою ФПУ, з письмовою інформацією до вищих профспілкових органів.
8.8. Розглянути хід та підсумки звітно-виборної кампанії на засіданнях президій.
8.9. Висвітлювати хід проведення звітно-виборних зборів, конференцій у засобах масової інформації.
8.10. Провести на територіальному рівні збори профспілкового активу Профспілки працівників освіти і науки України з залученням депутатів усіх рівнів щодо необхідності забезпечення оплати праці на основі ЄТС з визначенням посадових окладів, виходячи з величини І тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.
8.11. Зініціювати:
- звернення комісій з питань освіти органів місцевого самоврядування до народних депутатів України про підтримку пропозицій ЦК Профспілки щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік;
- звернення від первинних профспілкових організацій до народних депутатів України про підтримку пропозицій ЦК Профспілки щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік.
8.12. Забезпечити підготовчу роботу щодо проведення пікетування будинку Верховної Ради України під час внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік.

9. Президії Центрального комітету Профспілки:
9.1. Вжити заходів для вдосконалення фінансової політики і забезпечення фінансової стабільності профспілкових організацій.
9.2. Визначити норми представництва для обрання делегатами на VII з’їзд Профспілки, формування складу ЦК Профспілки, дату проведення з’їзду для наступного затвердження їх на пленумі ЦК Профспілки у ІV кварталі 2009 року.
9.3. Заслухати підсумки проведення звітно-виборної кампанії в територіальних організаціях Профспілки у ІІІ кварталі 2010 року.
9.4. Створити робочі групи з членів ЦК Профспілки для підготовки проектів основних документів чергового з’їзду Профспілки.
9.5. Забезпечити участь членів ЦК Профспілки у підготовці і проведенні звітно-виборних зборів та конференцій організаційних ланок Профспілки усіх рівнів.
9.6. Підготувати та направити від імені учасників пленуму Голові Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2009 рік.
9.7. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти з проханням щодо проведення засідання з питань посилення соціально-економічного захисту працівників освіти за участю членів президії ЦК Профспілки.
9.8. Звернутися до керівників галузевих комітетів профспілок працівників бюджетної сфери стосовно спільного пікетування Будинку Парламенту України під час розгляду Верховною Радою України змін та доповнень до Держаного бюджету України на 2009 рік.

10. Виконавчому апарату ЦК Профспілки:
10.1. Забезпечити консультаційну роботу, надання методичної допомоги.
10.2. Підготувати пропозиції щодо норм представництва для обрання делегатами на VII з’їзд Профспілки, формування складу ЦК Профспілки, дати проведення з’їзду.
10.3. Забезпечити взаємодію із засобами масової інформації на всіх етапах проведення звітів і виборів.
10.4. Своєчасно узагальнювати дані про хід звітно-виборної кампанії в галузевій Профспілці, забезпечити інформування ФПУ.

Голова Профспілки Л.С.Сачков
Постанова

Схожі публікації


Догори