Постанова IV пленуму ЦК Профспілки від 28.03.2007 року

ПЛЕНУМ


ПОСТАНОВА

28.03.2007
м. Київ
№ Пл-4

Про роботу Київської міської організації Профспілки щодо підвищення ролі первинних профспілкових організацій установ і закладів освіти в організаційному зміцненні Профспілки

Пленум Центрального комітету Профспілки відзначає, що Київська міська організація Профспілки приділяє належну увагу підвищенню ролі первинних профспілкових організацій на сучасному етапі соціально-економічних розвитку суспільства у здійсненні захисту трудових прав, створенні здорових і безпечних умов праці і відпочинку, зміцнює організаційну єдність, налагоджує синхронність у діях всіх ланок. Саме на рівні первинної профспілкової організації реалізується мотиваційний аспект профспілкового членства, вирішуються проблеми свідомого визначення працівниками галузі свого ставлення до перебування в Профспілці.
Об’єктивна необхідність активізувати діяльність первинних організацій, привернути увагу суспільства до проблем, які вирішує Профспілка, та поширити кращий досвід роботи знайшла своє відображення в Програмі основних напрямів діяльності галузевої Профспілки на 2006-2010 роки, рішеннях виборних органів Федерації профспілок України та галузевої Профспілки.
Діяльність всіх організаційних ланок координується Київською міською радою Профспілки відповідно до Статуту Профспілки, Положення про міську організацію Профспілки. Увага до проблем первинних профспілкових організацій знайшла своє відображення у „Стратегії розвитку Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2007 – 2010 роки”. За останній період міська організація виросла майже до 200 тисяч членів Профспілки і об’єднує 1072 первинні профспілкові організації.
Голосіївська, Дарницька, Дніпровська, Оболонська, Печерська, Святошинська, Солом’янська районні ради Профспілки на паритетних засадах співпрацюють з управліннями освіти, укладають угоди, здійснюють контроль за їх виконанням, відстоюють інтереси освітян міста під час формування районних бюджетів, домагаються реалізації у місті освітніх та соціальних програм.
Колективними договорами охоплено 94,7 відсотки навчальних закладів, установ і організацій освіти міста, зокрема всі ВНЗ І-IV рівнів акредитації.
Гарантії членів виборних органів первинних профспілкових організацій відображені в п. 8.8 Угоди між Головним управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації та Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2006/2007 роки.
За ініціативи Київської міської ради Профспілки проведено акцію протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, в якій взяли участь понад 14 тисяч освітян, представників майже всіх первинних профспілкових організацій м. Києва, що сприяло зниженню тарифів. Проаналізовано стан отримання субсидій працівниками галузі.
Президія Київської міської ради Профспілки ініціювала збір підписів серед членів профспілки на підтримку вимоги невідкладного фінансування у повному обсязі ст. 57 Закону України „Про освіту”.
Одним з пріоритетних напрямів у роботі Київської міської організації є навчання та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і активу, щомісячне навчання голів первинних профспілкових організацій. „Круглі столи”, ділові ігри, тренінги сприяють кращому засвоєнню інформації.
В первинних профорганізаціях ВНЗ, районних, міській організаціях Профспілки ведеться робота з резервом профспілкових кадрів. Однак у м. Києві, територіальних організаціях Профспілки система роботи з резервом профспілкових кадрів та просування резерву профактиву на профспілкову роботу потребує кардинального удосконалення, вжиття відповідних кроків для гармонійного поєднання досвідчених та молодих працівників.
Київська міська організація Профспілки удосконалює форми і методи інформаційного забезпечення, приділяє увагу впровадженню новітніх інформаційних технологій, є однією з трьох територіальних організацій (поряд з Вінницькою і Донецькою), які мають представницьку сторінку у мережі Інтернет.
Популярним серед профспілкового загалу м. Києва є інформаційний вісник „Єдність” – періодичне видання, яке розповсюджується серед усіх первинних організацій міста та направляється в усі регіональні ланки Профспілки.
Нормативно-правовими документами визначені права і повноваження профспілкових комітетів щодо контролю за додержанням законодавства з охорони праці. Установи і заклади освіти беруть участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці, за підсумками якого у 2005 році відзначено 7 закладів освіти м. Києва.
Разом з тим, в галузі не повною мірою виконуються норми Закону України „Про охорону праці”, в тому числі в окремих вищих навчальних закладах м. Києва.
Київська міська організація Профспілки постійно приділяє увагу створенню належних умов для реалізації прав та повноважень, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” щодо задоволення духовних інтересів працівників освіти і студентської молоді, розвитку культурно-масової, фізкультурної роботи. Суттєво перешкоджає цьому напряму профспілкової діяльності призупинення дії ст. 44 Закону України про профспілки в частині відрахувань роботодавцями первинним організаціям необхідних коштів на зазначені цілі.
У місті Києві здійснюється фінансова політика, спрямована на прозоре і раціональне використання міського, районних профспілкових бюджетів, кошторисів первинних організацій. Однак у 2006 році Київська міська рада Профспілки не повною мірою виконала статутні вимоги щодо відрахування профспілкових внесків до ЦК Профспілки.

Пленум ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відзначити позитивну практику роботи Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, спрямовану на організаційне зміцнення Профспілки, підтримку інтеграційних процесів у профспілковому русі та у галузевій Профспілці зокрема, підвищення ролі первинних профспілкових організацій, їх виборних органів у справі захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти і студентської молоді.

2. Київській міській раді, районним радам у м. Києві Профспілки працівників освіти і науки України:
2.1. Спрямовувати зусилля на підвищення ролі і статусу первинної ланки, зміцнення довіри рядових членів організації до Профспілки, формування у них відчуття особистої значущості та причетності до дій численного профспілкового загалу освітян.
2.2. Керуючись принципами єдності профспілкового руху, солідарності всіх членів Профспілки, домагатися свідомого членства у профспілці кожного спілчанина через його участь у роботі первинної організації.
2.3. Продовжити практику співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах соціального партнерства з метою підвищення рівня оплати праці, матеріального забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників установ і закладів освіти м. Києва.
2.4. Продовжити роботу щодо виконання в повному обсязі програми „Турбота”, прискорення темпів забезпечення житлом працівників освіти.
2.5. Підвищувати рівень проведення районних семінарів, занять шкіл профспілкового активу з тематикою, присвяченою удосконаленню колективно-договірного регулювання трудових відносин в установах і закладах освіти, веденню профспілковою стороною переговорного процесу.
2.6. Домогтися удосконалення організації управління охороною праці, атестації робочих місць за умовами праці в установах і закладах освіти
2.7. Забезпечити участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці вищих навчальних закладів відповідно до постанови колегії МОН України, президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.04.2004 року.
2.8. Надати практичну та методичну допомогу районним радам Профспілки в оснащенні комп’ютерною технікою, налагодженні електронної системи зв’язку, інформаційного забезпечення організаційних ланок всіх рівнів.
2.9. З метою недопущення порушень законодавства про профспілки, конфліктних ситуацій передбачити в угодах між районними радами Профспілки та відповідними управліннями освіти:
- умови надання радам Профспілки приміщень з необхідним обладнанням для їх статутної діяльності;
- можливість для повноважних представників Профспілки безперешкодного доступу до установ і закладів освіти, де працюють члени Профспілки.
2.10. Надати практичну та методичну допомогу первинним профспілковим організаціям щодо їх участі у міському та Всеукраїнському оглядах-конкурсах первинних профспілкових організацій Профспілки.

3. Первинним профспілковим організаціям м. Києва:
3.1. Підвищувати рівень профспілкових зборів, їх тематики. Використовувати профспілкові збори як один із основних засобів інформування членів Профспілки про діяльність профкому, вищих виборних органів Профспілки, активізації ролі рядового члена профспілки.
Ширше практикувати на зборах звіти голів профкомів про свою роботу.
3.2. Здійснювати дієвий громадський контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів про охорону праці, створенням безпечних умов праці і навчання відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, трудового законодавства, реалізацією прав працівників та студентів у сфері охорони здоров’я.
3.3. Гарантувати кожному члену Профспілки представництво його прав та інтересів при вирішенні конфліктних ситуацій, індивідуальних трудових спорів, в тому числі в судових органах.
3.4. Передбачати у кошторисах первинних профспілкових організацій кошти на матеріальне стимулювання голів профкомів, профорганізаторів, які працюють у Профспілці на громадських засадах.
3.5. З метою посилення мотивації профспілкового членства всебічно поширювати інформацію про діяльність Профспілки та її результативність.
3.6. Постійно дотримуватись статутних норм та внутріспілкових нормативних актів при веденні профспілкового діловодства.

4. Кримському республіканському комітету, обласним комітетам і радам Профспілки:
4.1. Застосовувати позитивну практику роботи Київської міської організації Профспілки, спрямовану на організаційне зміцнення Профспілки, підвищення ролі первинних профспілкових організацій.
4.2. Провести необхідну роботу з народними депутатами України, вжити всіх можливих заходів з метою передбачення Верховною Радою України в проекті Державного бюджету на 2008 рік фінансування в повному обсязі ст. 57 Закону України „Про освіту”, ст. 19 Закону України „Про охорону праці”, ст.44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, підтримати ініціативу Київської міської організації Профспілки щодо збору серед працівників освіти підписів на вимогу виконання ст. 57 Закону України „Про освіту” в повному обсязі,
4.3. Удосконалювати систему підготовки, стажування та просування резерву керівників організаційних ланок Профспілки, поєднання досвідчених та молодих профспілкових кадрів.
4.4. Організувати в 2007 році якісне навчання представників Профспілки з питань охорони праці всіх рівнів відповідно до Порядку і Типової програми навчання представників профспілки з питань охорони праці.
4.5. В зв’язку із проведенням в 2007 році Року боротьби профспілок із приховуванням нещасних випадків на виробництві провести роботу, спрямовану на недопущення фактів незадовільної організації, поверхового і тенденційного підходу до розслідування, ухилення від фіксації в актах дійсних технічних та організаційних причин травмування працівників, відсутності ефективних профілактичних заходів.
4.6. Забезпечити дотримання статутних норм щодо відрахування членських профспілкових внесків.
4.7. Розгорнути роботу та забезпечити участь первинних профспілкових організацій територіальних організацій Профспілки у Всеукраїнському огляді-конкурсі первинних профспілкових організацій Профспілки працівників освіти і науки України.

5. Президії ЦК Профспілки:
5.1. Звернутись до Федерації профспілок України щодо прискорення виконання домовленостей між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців з питання запровадження в повному обсязі Єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетної сфери.
5.2. Продовжити роботу з метою домогтися від органів державної законодавчої та виконавчої влади фінансування у повному обсязі ст. 57 Закону України „Про освіту”, відновлення дії ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
5.3. Звернутись до вищих органів державної влади щодо реалізації положень Національної доктрини розвитку освіти України, зокрема встановлення педагогічним працівникам пенсійного забезпечення на рівні 80-90 відсотків їх заробітної плати.
5.4. Забезпечувати представництво інтересів працівників галузі з питань їх пенсійного забезпечення під час розробки і узгодження проектів законодавчих та нормативно-правових актів, а також у разі здійснення недержавного пенсійного забезпечення працівників установ освіти. Більш активно співпрацювати при цьому з депутатами всіх рівнів.


Голова Профспілки - Л.С. САЧКОВ
Постанова

Схожі публікації


Догори