Постанова V пленуму ЦК Профспілки від 15.11.2007 року

П Л Е Н У М
П О С Т А Н О В А
 
15.11.2007                                        м. Київ                                        №  Пл. - 5
 
Про роботу організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України щодо реалізації положень Програми основних напрямів діяльності Профспілки на 2006-2010 роки, спрямованих на поліпшення умов праці педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників освіти
 
Заслухавши  інформацію про роботу організаційних ланок Профспілки працівників освіти і науки України щодо реалізації положень Програми основних напрямів діяльності Профспілки на 2006-2010 роки, спрямованих на поліпшення умов праці педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників освіти, пленум відмічає, що передумовою реалізації Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки слугуватиме створення ефективної системи підготовки та перепідготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів, їх професійного вдосконалення, забезпечення оптимальних умов праці, підвищення соціального статусу.
Навчальний процес в закладах середньої освіти забезпечують понад півмільйона, у вищих навчальних закладах - біля 22 тисяч педагогічних працівників. Науково-педагогічні посади обіймають понад 68 тисяч осіб. Крім того, в системі освіти працює більше 660 тисяч інших категорій працівників, віднесених до учасників навчально-виховного процесу. 87,3 відсотка педагогічних працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра. Науковий ступінь отримали понад 39 тисяч науково-педагогічних працівників, вчене звання професора та доцента – біля 32 тисяч осіб. До роботи на мовах сумісництва залучено майже 12 тисяч працівників викладацького складу, в той же час понад 9 тисяч викладачів працюють на неповну ставку. Спостерігається зростання питомої ваги педагогічних працівників шкіл пенсійного віку з 11,7 до 14,8 відсотка від їх загальної чисельності впродовж п’яти років. Водночас число працівників віком до 30 років зменшилось з 22,5 до 18,8 відсотка.
Ускладнення кадрових проблем значною мірою зумовлено процесом нормування праці. Відсутність окремих учителів-предметників спричиняє збільшення навчального навантаження інших спеціалістів.
Водночас щорічне скорочення мережі освітніх закладів, зменшення наповнюваності класів та груп призвело до збільшення кількості педагогів з неповним навантаженням та негативно вплинуло на рівень заробітної плати. Без вагомих підстав на місцях скорочують навантаження учителів початкових класів з передачею окремих предметів вчителям-спеціалістам.
Проблеми з нормуванням навантаження викладачів вищої школи полягають у встановленні його обсягу від 700 до 900 годин без диференціації за посадами науково-педагогічних працівників. Має місце перевищення норм навчального навантаження на ставку. Недотримання вимог нормативно-правових актів стосовно встановлення необхідної чисельності науково-педагогічних працівників за рахунок видатків спеціального фонду спричиняє заниження обсягів фонду оплати праці. Допускається зменшення фактичної чисельності викладацького складу порівняно з штатним розписом, що призводить до інтенсифікації викладацької праці, погіршення якості надання освітніх послуг.
Накопичуються проблеми, пов’язані з існуючими умовами праці. Біля 52 тисяч освітян працюють у шкідливих умовах. Викликає обґрунтовану тривогу аварійний стан 104 загальноосвітніх навчальних закладів. 220 шкіл вимагають капітального ремонту та заміни зовнішньої та внутрішньої мереж. Потенційну небезпеку становлять 770 котелень, що експлуатуються під будівлями навчальних закладів. Мають місце порушення санітарних норм щодо наповнюваності класів, норм освітленості на робочих місцях. Атестація робочих місць здійснюється лише в окремих загальноосвітніх закладах двох третин регіонів України. Показник забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання складає 28,4 відсотка, лабораторним обладнанням – 10-15 відсотків від потреби.
За наявності в цілому позитивної динаміки охоплення педагогів навчанням у закладах післядипломної освіти, в окремих територіях не забезпечено дотримання законодавчо визначених державних гарантій щодо підвищення кожним педагогом кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.
Відсутність критеріїв оцінки результатів професійного росту педагогічних та науково-педагогічних працівників, зволікання з розробкою Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників закладів освіти посилюють вплив суб’єктивного фактору під час оцінки професійної компетентності освітян.
Потребують розробки та реалізації механізми посилення матеріальної зацікавленості працівників залежно від рівня кваліфікації. Забезпечення в повній мірі виконання норм освітянських законів, Галузевої угоди щодо виплати винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам, здійснення заохочувальних виплат іншим категоріям працівників, широке використання місцевих можливостей для стимулювання творчої праці здійснюється лише в окремих регіонах.
Перебування на квартирному обліку майже 20 тисяч педагогічних та науково-педагогічних працівників, обмеження прав щодо житлово-побутових гарантій сільським педагогам, недосконалість механізмів використання передбачених в бюджеті коштів на кредитування будівництва чи придбання житла  свідчать про недостатність дій на шляху до вирішення цього соціального аспекту умов праці освітян.
Вимагають вирішення проблеми, пов’язані з необхідністю підвищення рівня пенсійного забезпечення педагогів на основі удосконалення чинного законодавства та врахування положень Національної доктрини розвитку освіти.
Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України постановляє :
1. Відзначити, що організаційні ланки профспілки усіх рівнів проводять певну роботу для реалізації положень Програми основних напрямів діяльності Профспілки на 2006-2010 роки, спрямованих на поліпшення умов праці педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників освіти.
2. Вважати пріоритетним напрямом діяльності Профспілки питання створення належних умов праці та підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників на основі безумовного забезпечення відповідних норм статті 57 Закону „Про освіту” з урахуванням Рекомендації про положення учителів, Рекомендації про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів.
3. Президії ЦК Профспілки :
3.1. Активізувати роботу з народними депутатами, комітетами Верховної Ради України для  передбачення в державному та місцевих бюджетах на 2008 рік видатків на освіту в обсязі, що відповідає положенням ст. ст.61 та 57 Закону України «Про освіту», а також для реалізацій положень ст..19 Закону України «Про охорону праці», ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо рівня оплати праці, оснащення робочих місць навчальними та методичними посібниками, технічними засобами навчання, підвищення кваліфікації, охорони праці, атестації робочих місць, лікування, оздоровлення, соціальної підтримки молодих спеціалістів, забезпечення встановлених пільг та гарантій тощо.
3.2. Більш широко використовувати можливості для участі у законотворчій діяльності стосовно функціонування освіти, трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, домагатися введення в практику обов’язкової соціальної експертизи законопроектів з метою їх оцінки, зокрема щодо ефективності та соціальних наслідків.
3.3. Підготувати пропозиції про необхідність уніфікації підходів до оплати праці працівників, яким присвоєні почесні, вчені, педагогічні звання та наукові ступені.
3.4. Установити дієвий контроль Профспілки, технічної інспекції праці, представників Профспілки з питань охорони праці за станом і безпечними умовами праці, взаємодіяти з державними органами нагляду, давати їм подання на призупинку роботи до усунення виявлених грубих порушень вимог охорони праці і екологічної безпеки.
3.5. Внести пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо ініціювання розробки державної програми «Житло для педагогічних та науково-педагогічних працівників».
4. Президії ЦК Профспілки, територіальним організаціям Профспілки:
4.1. Забезпечити систему заходів в рамках планів роботи Центрального комітету та територіальних організацій Профспілки для забезпечення взаємодії з органами управління освіти всіх рівнів з метою поліпшення умов праці працівників освіти, сприяти об’єктивній процедурі висування та заохочення кращих працівників освіти, освітніх закладів в ході реалізації пріоритетних національних проектів і цільових державних, регіональних програм у сфері освіти та сприяти їх реалізації.
4.2. Взяти участь у підготовці пропозицій щодо створення банку даних про реальні потреби в педагогічних працівниках навчальних закладів та про випускників вузів, які здобули педагогічну освіту.
4.3. Домагатися законодавчого забезпечення розміру трудових пенсій педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.
5. Територіальним організаціям Профспілки:
5.1. Домагатися запровадження ефективних та системних заходів в стимулюванні оплати праці найбільш творчих, ініціативних працівників.
5.2. Вжити заходи для розвитку соціального партнерства на регіональному, територіальному та місцевому рівнях, домагаючись:
- врахування в регіональних та територіальних угодах зобов’язань соціальних партнерів стосовно удосконалення кадрової політики, підвищення мотивації залучення молодих спеціалістів, сприяння професійному росту, здійснення заходів для працевлаштування та перенавчання працівників, що вивільняються в ході реструктуризації мережі закладів освіти;
- розвитку системи безперервної освіти, збереження та поліпшення ефективності роботи установ підвищення кваліфікації, удосконалення системи інформування педагогічних працівників про можливі форми підвищення кваліфікації;
- усунення  порушень норм законів та Галузевої угоди щодо порядку та розмірів виплати винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.
5.3. Забезпечити участь представників Профспілки в роботі комісій з приймання закладів освіти до нового навчального року, сприяти попередженню виникнення ситуацій, які загрожують життю і здоров’ю учасників навчально-виховного процесу.
5.4. Активізувати роботу з організації звернень працівників освіти, зокрема педагогічних працівників сільської місцевості в судові інстанції з приводу порушення чинного законодавства щодо забезпечення їм відповідних житлово-побутових гарантій.
6. Профкомам первинних профспілкових організацій:
6.1. Домагатися передбачення:
- в колективних договорах визначення роботодавцем за роками програми обов’язкового направлення працівників для навчання, в тому числі і для заочного здобуття педагогами вищої освіти, та підвищення кваліфікації; 
- в кошторисах установ і закладів освіти видатків в обсягах відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці” та забезпечити контроль за цільовим витраченням цих коштів.
6.2. Розглядати на засіданнях профкому кожний нещасний випадок на виробництві, даючи принципову оцінку обставинам та причинам його виникнення, домагатися від роботодавців виконання ефективних профілактичних заходів та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
6.3. Сприяти  укладанню та поширенню тристоронніх угод „вищий навчальний заклад-студент-працедавець”, домагатися безумовного забезпечення передбачених законодавством виплат адресної грошової допомоги випускникам, які здобули освіту педагогічного профілю та уклали зазначені вище угоди.
7. Профспілковим комітетам вищих навчальних закладів:
7.1. Домагатися дотримання вимог законодавства в частині нормування праці науково-педагогічних працівників.
7.2. Забезпечити внесення пропозицій керівникам навчальних закладів щодо здійснення заходів для захисту професійних інтересів працівників, створення належних виробничих умов та сприяти  їх виконанню з метою недопущення погіршення умов праці і найму викладацького складу в умовах реалізації Болонського процесу.
 
 
Голова Профспілки                                                                     Л.С.Сачков
Постанова

Схожі публікації


Догори