Пропозиції ЦК Профспілки до програми діяльності Уряду "Український прорив для людей, а не політиків"

01012, м . Київ, Майдан Hезалежності, 2 2, Nezalezhnist Square, Kyiv, 01012, Ukraine
Teл. / факс: +38 (044) 278-62-51 tel./fax: +38 (044) 278-62-51
e-mail:dimao@uprotel.net.ua e-mail:dimao@uprotel.net.ua

Poзpaxyнковий paxyнок №26000300000922 y міській дирекції Укрсоцбанку м.Києва, MФO 322012, код 3KIIO 02605316


26.12.2007 № 02-5/523-1
Кабінет Міністрів України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, розглянувши проект Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей а не політиків», просить розглянути та врахувати при її доопрацюванні пропозиції, що стосуються галузі освіти, зокрема до розділу 1.2. ЯКІСНА ТА СУЧАСНА ОСВІТА.

В Програмі має бути передбачено визнання державою освіти пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства ( ст. 4 Закону України «Про освіту»), що забезпечується її фінансуванням у обсягах відповідно до законодавства у галузі освіти (ст.. 61 Закону України «Про освіту»).

Пріоритетним напрямом діяльності держави має бути створення належних умов праці та підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників з урахуванням Рекомендації про положення учителів, Рекомендації про статус викладацьких кадрів вищих навчальних закладів, схвалених ЮНЕСКО.

До програмних завдань необхідно включити:
- забезпечення в повному обсязі законодавчо встановлених гарантій педагогічним, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам закладів освіти, визначених ст.. 57 Закону України «Про освіту», зокрема щодо рівня посадових окладів, їх підвищення за вчені звання та наукові ступені, безоплатного забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа житлом з опаленням та освітленням, надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво та придбання житла;
- ведення оплати праці на основі ЄТС в повному обсязі із встановленням розміру мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу, з дотриманням при цьому вищезазначених гарантій працівникам освіти;
- запровадження пенсійного забезпечення педагогічних працівників на рівні 80-90 відсотків заробітної плати відповідно до п.34 Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. N 347/2002;
- встановлення доплати за першим місцем роботи педагогічним працівникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у сільській місцевості (пп.. 13 п. 1 Указу Президента України № 1013);
- збільшення розміру адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали угоду про роботу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах (пп.. 22 п. 1 Указу Президента України № 1013);
- виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до законодавства ( ст. 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”);
- підвищення розмірів стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів не нижче прожиткового мінімуму;
- забезпечення пільгового проїзду у транспорті студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів відповідно до ст.9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;
- індексації визнаної державою заборгованості педагогічним та науково-педагогічним працівникам із виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту”;
- реалізації в повному обсязі Державної програми «Вчитель», Програми «Шкільний автобус», Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002 - 2008 роки ;
- затвердження та реалізації державної програми "Студентський гуртожиток";
- розробки та реалізації державної програми «Житло для педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Заходи, пов’язані з оптимізацією мережі шкільних закладів повинні здійснюватись з безумовним дотриманням норм законодавства в галузі освіти щодо наповнюваності закладів ( ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту»).
Позиція щодо випереджаючого зростання зарплати освітян має бути доповнена показником, порівняно з яким буде забезпечуватись таке випереджаюче зростання, а саме порівняно з заробітною платою працівників промисловості.

Формування державного замовлення має здійснюватись відповідно до потреб суспільства та забезпечення конституційних гарантій громадян на доступність і безоплатність вищої освіти в комунальних та державних навчальних закладах на конкурсній основі (ст. 53 Конституції України).
Підвищенню ролі соціального партнерства слугуватимуть програмні засади щодо забезпечення колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних прав, пільг та гарантій працівникам галузі, реалізації в повному обсязі положень Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», в тому числі забезпечення відрахування закладами, установами, організаціями системи освіти первинним профспілковим організаціям коштів на фізкультурну, оздоровчу, культурно-масову роботу (ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), виділення коштів на охорону праці у закладах та установах освіти у обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці (ст.19 Закону України «Про охорону праці»).

На поліпшення умов виховання та навчання дітей та учнів будуть спрямовані заходи щодо внесення змін Бюджетний кодекс України в частині фінансування позашкільних та дошкільних навчальних закладів з районних бюджетів.
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, представляючи майже двохмільйонний загін освітян, науковців та студентської і учнівської молоді, висловлює глибоку надію, що зазначені вище пропозиції будуть розглянуті та враховані при доопрацюванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків», що сприятиме досягненню економічного зростання та кардинального поліпшення якості життя людей, забезпеченню розбудови України як справедливої та конкурентоспроможної держави.

Голова Профспілки Л.С.Сачков
Пропозиція

Схожі публікації


Догори