Постанова президії ЦК Профспілки від 22.12.2008 р. № П-18-1

ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА


22.12.2008
м. Київ № П–18-1

Про роботу органів управління освітою, установ
і закладів освіти, профспілкових організацій
Харківської області, спрямовану на виконання
положень Закону України „Про охорону праці”
щодо створення безпечних умов праці і навчання,
передбачених в колективних договорах

Президія Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України відмічає, що обласне управління, міські, районні відділи освіти держадміністрацій, керівники установ і закладів освіти спільно з відповідними організаційними ланками профспілки області цілеспрямовано проводять роботу щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання для учасників навчально-виховного процесу.

Харківська організація Профспілки спрямовує зусилля на реалізацію Програми основних напрямків діяльності на 2006-2010 роки.

З метою захисту наданих законодавством прав і гарантій учасникам навчально-виховного процесу та встановлення додаткових пільг працівникам галузі укладена Регіональна угода між Головним управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації та обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2008-2009 роки, в якій максимально враховані положення Галузевої Угоди.

Укладено колективні договори в усіх установах і закладах освіти в районах, містах – угоди з відповідними органами управління освітою, зміст положень яких зорієнтований на виконання завдань, визначених законодавством в галузі освіти, вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці”, спрямованих на створення безпечних умов праці і навчання.

Заслуговує на увагу організація роботи в закладах освіти Харківського, Золочівського, Печенізького районів, Московського, Київського, Жовтневого районів м. Харкова, м. Чугуєва.

Разом з тим, в окремих закладах освіти є ряд невирішених питань по виконанню вимог, передбачених Законом України „Поро охорону праці”, нормативних документів (довідка додається).

Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відзначити, що Харківський обласний комітет, районні, міські комітети і ради, профкоми установ і закладів освіти цілеспрямовано домагаються спільно з органами управління та керівниками установ і закладів освіти створення здорових, безпечних умов праці для учасників навчально-виховного процесу.
2. Рекомендувати Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації:
2.1. Вжити заходів щодо усунення недоліків з охорони праці, допущених керівниками установ і закладів освіти.
2.2. Забезпечити системний, відомчий контроль за виконанням установами і закладами освіти „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
2.3. Щорічно аналізувати причини нещасних випадків і розробляти конкретні заходи по їх усуненню.
2.4. Домогтися в місцевих бюджетах необхідного фінансування цільових профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”.
2.5. До 1.09.2009 року забезпечити проведення атестації робочих місць працюючих в шкідливих умовах із застосуванням інструментальних вимірів органами СЕС відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 442 від 1.08.1992 року. За результатами атестації передбачити пільги працівникам і обумовити їх в колдоговорах.
2.6. До 1.03.2009 провести навчання відповідальних за експлуатацію енергогосподарств установ і закладів освіти з присвоєнням їм ІV-ї групи по електробезпеці.
2.7. Домогтися поетапного виводу котелень з під приміщень закладів освіти та недопущення роботи в аварійно-небезпечних приміщеннях закладів освіти.
2.8. До 1.09.2009 року завершити укомплектування служб охорони праці в міських, районних відділах, закладах освіти відповідно до вимог ст. 15 Закону України „Про охорону праці” та „Типового положення про службу охорони праці” для забезпечення функціонування системи управління охороною праці.
2.9. Забезпечити планову роботу методичних кабінетів управлінь, відділів освіти з питань якісного навчання і перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України № 27 від 17.02.1999 року.
2.10. Сприяти створенню кабінетів по охороні праці і безпеки життєдіяльності при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в опорних навчальних закладах області.

3. Обласному комітету Профспілки забезпечити постійний громадський контроль за усуненням недоліків з охорони праці в закладах освіти, виконанням положень Закону України „Про охорону праці”.
4. Кримському республіканському, обласним комітетам і радам, Київській міській раді та Севастопольському міському комітету Профспілки працівників освіти і науки України:
4.1. Спільно з відповідними службами охорони праці, безпеки життєдіяльності управлінь і відділів освіти і науки забезпечити постійний контроль за станом безпеки праці і навчання, виконанням вимог Закону України „Про охорону праці”, заходів, направлених на поліпшення умов праці, соціального захисту працюючих, які передбачені колективними договорами, угодами.
4.2. Затвердити представників Профспілки з питань охорони праці, Положень про їх діяльність та провести навчання їх з питань охорони праці відповідно Порядку навчання представників профспілки з питань охорони праці, затвердженого постановою Президії ФПУ від 30.06.2005 р.

5. Технічній інспекції праці ЦК Профспілки, представникам Профспілки з питань охорони праці:
5.1. Забезпечити ефективний громадський контроль за безпекою праці, надавати допомогу закладам освіти у вирішенні питань, передбачених Законом України „Про охорону праці” та колективними договорами.
5.2. Визнати за необхідне подальше налагодження ділової співпраці представників Профспілки галузі з органами Державного нагляду за охороною праці.

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на головного технічного інспектора праці ЦК Профспілки Медвідя М.К.

Голова Профспілки Л . С. Сачков


Додаток
до постанови президії ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України


Протокол № П-18-1 від 22.12.08

Д о в і д к а

про роботу органів управління освітою, установ і закладів освіти, профспілкових організацій Харківської області, спрямованих на виконання положень Закону України ”Про охорону праці” щодо створення безпечних умов праці, навчання, передбачених в колективних договорах

Відповідно до плану роботи ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вивчалась робота органів управління освітою, установ і закладів освіти, профспілкових комітетів Дергачівського, Золочівського, Харківського Балакліївського, Великобурлуцького, Печенізького, Чугуївського районів області, Московського, Жовтневого, Київського районів м. Харкова та м. Чугуєва.

Встановлено, що обласне управління, міські, районні відділи освіти, керівники установ і закладів освіти спільно з відповідними профспілковими органами цілеспрямовано здійснюють необхідні заходи щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання, виконання вимог Закону України „Про охорону праці”.

Організація праці і безпеки навчально-виховного процесу в закладах освіти регламентується „Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року.

Заклади освіти забезпечені нормативною документацією з охорони праці. На допомогу членським організаціям обласний комітет Профспілки видає газету „Освіта і право”, де у кожному номері друкуються нормативні документи на допомогу керівникам закладів та первинним профспілковим організаціям. З 2002 року в закладах освіти користуються Збірником нормативно-правових актів України з охорони праці, виданим обкомом профспілки. В області діє електронна пошта, районні, міські профспілкові організації забезпечені комп’ютерною технікою.

На виконання ст. 15 Закону України „Про охорону праці” в обласному управлінні, в міських, районних відділах (управліннях) освіти створена служба з охорони праці; в штатний розклад введена посада інженера з охорони праці, який підпорядковується безпосередньо першому керівнику.

Головним управлінням освіти і науки розроблена „Регіональна комплексна Програма модернізації матеріальної бази закладів освіти Харківської області на 2008-2012 рр.”

Робота з охорони праці, як органами управління освітою так і профспілковими комітетами планується, про що свідчить наявність планів роботи.

Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності регулярно заслуховуються на президіях обласного, районних, міських комітетів профспілки, колегіях обласного управління, районних, міських відділів (управлінь) освіти, педагогічних нарадах, профспілкових зборах установ і закладів освіти, розглядаються на нарадах директорів та їх заступників („Про стан травматизму з учасниками навчально-виховного процесу та в побуті”, „Про стан охорони праці, пожежної безпеки в позашкільних закладах”, „Виконання вимог охорони праці та правил безпеки в кабінетах хімії” та ін.).

Проводиться відповідна робота щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року, роботи в осінньо-зимовий період, по зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів: здійснюється поточний ремонт шкіл, дошкільних, позашкільних закладів, їдалень, технічного обладнання.

Між Головним управлінням, відділами (управліннями) освіти та обласним, районними, міськими комітетами профспілки укладені Угоди щодо соціального захисту працівників закладів освіти, які зареєстровані в управліннях соціального захисту.

Згідно наказів відділів освіти організовано та проводиться навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, директорів, їх заступників, певних категорій працівників, на яких покладені обов’язки з цих питань.

Наказами керівників закладів освіти призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці. Розроблені інструкції з охорони праці за професіями або видами робіт.

Колективні договори, зареєстровані в управліннях соціального захисту, мають всі із перевірених закладів освіти. До розділу „Охорона праці” передбачені додатки з переліком професій і посад з важкими і небезпечними умовами праці, робота на яких дає право на доплати, надбавки, додаткові відпустки та інші пільги і компенсації згідно ст. 7 Закону України „Про охорону праці”.

Своєчасно проводяться випробування опору заземлюю чого контуру та ізоляції, про що свідчать акти випробувань.

За роботу в шкідливих умовах праці , за особливий характер праці, роботу з дезинфікувальними засобами працівникам встановлені доплати і надбавки, надаються додаткові оплачу вальні відпустки згідно з колективним договором.

Голови районних, міських комітетів профспілки є членами комісій районних, міських держадміністрацій з приймання закладів освіти до нового навчального року, екзаменаційних комісій з перевірки знань з охорони праці керівників навчальних закладів, їх заступників, працівників певних категорій. Всі голови районних, міських комітетів профспілки пройшли навчання і перевірку знань, одержали відповідні посвідчення.

Жовтневий райком профспілки м. Харкова перед укладанням колективних договорів проводить анкетування з цих питань працівників в первинних профспілкових організаціях.
Профкому ЗОШ № 127 цього року виділено окреме приміщення, оформлені стенди, є необхідна література, законодавчі і нормативні акти з охорони праці.

Працюючі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту. Відділи освіти визначили опорні, базові навчальні заклади з охорони праці, безпеки життєдіяльності, які стали центрами навчально-методичної роботи з цих питань.

Заслуговує на увагу проведення спільної роботи з охорони праці органів управління освітою і профспілкових організацій Харківського, Золочівського, Печенізького районів, Московського, Жовтневого районів м. Харкова, м. Чугуєва.

Проведення системної роботи головним управлінням, управліннями і відділами міст і районів, закладами освіти по охороні праці, дійового громадського контролю профспілковими комітетами за створенням безпечних умов праці і навчання дозволило переважній більшості колективів установ і закладів освіти повністю виключити виробничий травматизм.

В закладах освіти щорічно знижується кількість травм, пов’язаних з виробництвом, зменшується захворюваність працюючих.

На 87,2 тисячі працюючих в установах і закладах освіти області, членів галузевої профспілки, в 2006 році трапилось 19 випадків травм на виробництві; в 2007 році – 26, в 2008 – 10.

Разом з тим в окремих з перевірених закладів освіти є невирішені питання в проведенні профілактичної роботи з охорони праці, виконанні вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці”.

В області не проводиться постійно централізоване навчання спеціалістів охорони праці питанням практичної організації роботи на місцях, координування роботи служб охорони праці регіональних органів управління освіти щодо єдиних підходів до досягнення нормативних показників з охорони праці.

Головне управління освіти і науки Харківської обласної держадміністрації не проводить аудит з охорони праці, передбачений ст.13 Закону України „Про охорону праці, за станом роботи з цих питань регіональних органів управління освітою.

Не проводиться оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

Відповідальні особи за експлуатацію енергогосподарства не мають відповідної групи по електробезпеці, не повністю працюючі забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. Не вирішено питання утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, акумуляторів, хімреактивів, моніторів тощо. (Московський, Київський, Жовтневий райони м. Харкова, Дергачівський, Великобурлуцький, Балакліївський, Чугуївський райони, м. Чугуїв).

Атестація робочих місць за умовами праці у Московському, Жовтневому м. Харкова, Харківському, Чугуївському, Дергачівському, Великобурлуцькому районах не проведена.

В області 87 котелень експлуатуються в підвальних та прибудованих приміщеннях закладів освіти, в тому числі 8 котелень на газу.

Не пройшли технічну перевірку та опосвідчення 42 % котельних установок, не всі оператори, кочегари котельних установок пройшли спеціальне навчання і отримали посвідчення.

В Московському, Київському, Жовтневому районах м. Харкова, Великобурлуцькому, Дергачівському районах кошти на охорону праці відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці” не виділяються.

Порушуються правила електробезпеки, збереження хімреактивів, експлуатації обладнання в кабінетах хімії, комп’ютерної техніки, майстернях, спортивних залах. Не витримуються норми по освітленню, повітряному обміну.

Обласний методично-науковий інститут безперервної педагогічної освіти (ректор Покроєва Л.Д.) розробив методичний супровід для самостійного оволодіння та удосконалення знань слухачів з питань охорони праці. Іншими словами, питання охорони праці базуються на само вивченні, тобто навчання всіх категорій педагогічних працівників під час курсів підвищення кваліфікації не проводиться.

Комісія вважає, що обласний, районні, міські комітети профспілки, комітети первинних профспілкових організацій послабили вимоги до керівних органів освітою, керівників установ і закладів освіти з цих гострих проблем і не використовують в повному обсязі права, надані їм Законами України „Про охорону праці”, „Про колективні договори і угоди”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Про наслідки роботи комісії ЦК Профспілки з охорони праці інформовано Головне управління освіти, обласний комітет профспілки.

Комісія ЦК Профспілки вважає за необхідне
1. Забезпечити виконання органами управління освітою, керівниками установ і закладів освіти вимог Закону України „Про охорону праці”.
2. Обласному, міським, районним комітетам профспілки, профспілковим комітетам установ і закладів освіти:
- домогтися усунення керівниками установ і закладів освіти недоліків з безпеки праці;
- домогтися в місцевих бюджетах достатнього фінансування цільових профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”;
- забезпечити суворий громадський контроль формування зобов’язань з охорони праці в колективному договорі та організацію їх виконання.

Головний технічний інспектор
праці ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України М.К. Медвідь

Листопад, 2008 р.
Постанова

Схожі публікації


Догори