Стипендія студентам-чорнобильцям

Студент коледжу є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії. За результатами 1 та 2 семестрів 2007/2008 навчального року мав незадовільні оцінки. Академічну заборгованість перездав у строки, встановлені навчальним закладом. Чи має він право на стипендію — на яку і за який період?

Серед компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до третьої категорії постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, пунктом 6 частини першої статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року N 796-XII гарантовано виплату стипендії, підвищеної на 100 процентів, незалежно від місця навчання на території України.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007 р. N 107-VI норму щодо такого підвищення стипендії скасовано. Відповідно до підпункту 3 пункту 28 розділу II цього Закону підвищення стипендії здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з цим постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» внесено зміни до Порядку призначення і виплати стипендії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».
Як відомо, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 зміни, внесені Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» зокрема до пункту 6 частини першої статті 22 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).
Однак до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Питання стипендіального забезпечення», відповідні зміни допоки не внесено.

Тому на даний час стипендіальне забезпечення студентів здійснюється згідно з цим Порядком з урахуванням змін, внесених до нього постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

Зокрема, для студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, в тому числі з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" та за результатами семестрового контролю мали середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання, з 1 січня 2008 року розмір стипендії складав 200 гривень на місяць.

Щодо студентів-чорнобильців, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, тобто мали середній бал успішності 3,0- 3,99 – за п’ятибальною та 4-6 балів – за дванадцятибальною системою оцінювання, то їм обов'язково мала призначатися соціальна стипендія у розмірі 100 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії, встановленої для студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації. В нашому випадку – це стипендія в розмірі 200 гривень на місяць.

Крім того студентам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії, додатково до академічної чи соціальної стипендії, що виплачується за рахунок видатків стипендіального фонду вищого навчального закладу, призначається ще додаткова соціальна стипендія у сумі 150 гривень за рахунок коштів, передбачених на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Варто зазначити, що п. 35 Порядку установлено норму про збереження за студентами впродовж 2008 року розміру стипендії, яка виплачувалась у грудні 2007 року, якщо розмір додаткової соціальної стипендії менший від отримуваної. Це зокрема стосується студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які навчалися на відмінно та мали підвищену на 25 або на 38 відсотків стипендію, сума якої у грудні 2007 року становила відповідно 166,25 грн. та 202,16 грн.
Стосовно права на призначення стипендії студенту за умови ліквідації академічної заборгованості роз’яснюємо таке.

Пунктом 18 Порядку установлено, що академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Поняття семестрового контролю визначено Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міносвіти України від 02.06.1993 № 161.

Згідно з підпунктом 3.12.2.1. цього Положення семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються вищим навчальним закладом.
Згідно з підпунктом 3.12.2.3. положення студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

Навчальний семестр – це складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

В свою чергу - навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.

Навчальний курс - це завершений період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Таким чином, якщо студент ліквідував академічну заборгованість за перший семестр 2007/2008 навчального року до початку другого семестру, то стипендія йому призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю і виплачується впродовж другого семестру в розмірах, що діяли в цей період залежно від середнього балу успішності. При ліквідації академзаборговності за другий семестр стипендія призначається з першого числа з першого числа місяця, що настає після його закінчення і виплачується на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, включаючи канікули в розмірах, що діяли в цей період з урахуванням середнього балу успішності і виплачується до визначення результатів наступного семестрового контролю. При цьому слід нагадати, що з 1 вересня 2008 року розміри стипендії студентів та учнів збільшено. Зокрема розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації складає 400 грн. на місяць.

Начальник управління соціально-економічного захисту
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України А.Клименко
Питання та відповіді

Схожі публікації


Догори