Стипендіальне забезпечення

Статтею 60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» з 1 січня 2008 року мінімальну академічну стипендію для учнів професійно-технічних навчальних закладів встановлено у розмірі 150 грн., для студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації - 200 грн., для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - 300 грн. на місяць, а з 1 вересня 2008 року відповідно 200 грн., 400 грн. та 530 грн.

5 березня поточного року постановою Уряду за № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» внесено зміни до порядку стипендіального забезпечення з урахуванням законодавчо встановленого розміру мінімальної академічної стипендії, які полягають у наступному.

На відміну від раніше діючого порядку, за яким розміри стипендій визначалися у відсотках від прожиткового мінімуму на одну особу, починаючи з січня поточного року розмір академічних стипендій (крім стипендій аспірантів і докторантів) визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

Постановою Кабінету Міністрів України № 165 академічну стипендію Президента України з 1 січня встановлено у розмірі:
- учням професійно-технічних навчальних закладів - 600 грн. на місяць;
- студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації - 800 грн. на місяць;
- студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації - 1000 гривень на місяць;

Іменні та академічні стипендії, засновані Кабінетом Міністрів України, з 1 січня виплачуються у розмірі:
- учням професійно-технічних навчальних закладів - 500 грн. на місяць;
- студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації - 700 грн. на місяць;
- студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації - 850 грн. на місяць.

Соціальні стипендії призначаються на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків; студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії; студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи; студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах; студентам і курсантам, які мають сім’ї з дітьми, але на відміну від попереднього порядку, в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчаються у вищому навчальному закладі за денною формою навчання.

Учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, переведеним на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується, як і раніше, за результатами попереднього семестрового контролю, але не з першого місяця наступного навчального семестру, а з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника навчального закладу.

Обмежено 10 відсотками спрямування навчальним закладом коштів, передбачених для виплати стипендій, на надання матеріальної допомоги та заохочення учнів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів, аспірантів, які навчаються за державним замовленням, з метою підвищення їх життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності.

У разі коли учні, студенти, курсанти мають право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі це забезпечити, за умови письмової відмови від безоплатного харчування їм можуть виплачуватися як академічна, так і соціальна стипендії без урахування зменшення їх розміру.

Унормовано виплату стипендій стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського. Їм виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

В професійно-технічних навчальних закладах право на першочергове призначення академічної стипендії надається учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків; з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги під час призначення стипендії; з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи; які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання; які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
- студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
- учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, в обов’язковому порядку призначається соціальна стипендія.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 165 її розмір для учнів професійно-технічних з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання в цих навчальних закладах у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, становить 500 грн. на місяць, а для студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації з числа цієї категорії осіб - 1060 гривень на місяць.

При відмінному навчанні додатково до соціальної стипендії таким стипендіатам також виплачується академічна стипендія.

Якщо учням, студентам, курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам, курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, поряд з соціальною стипендією, призначається ще такий вид академічної стипендії, як стипендія Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами, іменні або персональні стипендії навчального закладу, їм виплачується одна, більша за розміром, академічна стипендія.

Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії особам, які за результатами семестрового контролю мають 10—12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання, збільшується:
для учнів професійно-технічних навчальних закладів на 40 грн.;
для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, на 50 грн.;
для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, на 60 грн.

За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.

Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу визначається шляхом підвищення мінімальної академічної стипендії:
для учнів професійно-технічних навчальних закладів на 65 грн.;
для студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації на 85 грн.;

Учням та студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, виплачується стипендія в розмірі 50 відсотків від ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної для учні та студентів відповідних навчальних закладів з урахуванням їх успішності, включаючи розміри іменних або персональних стипендій навчального закладу. Тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, розмір стипендії зменшується на 20 відсотків порівняно із стипендією, призначеною на загальних підставах. Стипендія учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, не зменшується.

Розмір академічної стипендії студентам, які:
- навчаються за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта;
- за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 - педагогічна освіта;
- здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями): фізичне виховання*, здоров’я людини*, хореографія*, музичне мистецтво*, образотворче мистецтво*, декоративно-прикладне мистецтво*, історія*, філологія*, хімія*, біологія*, географія*, інформатика*
збільшується на 10 відсотків порівняно з розміром ординарної академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної на загальних підставах.

Розмір академічної стипендії студентам, які навчаються:
- за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво;
- за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, механіка, фізика, прикладна фізика;
- за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин;
- а також учням професійно-технічних навчальних закладів (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, збільшується на 18 відсотків порівняно з розміром ординарної академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної на загальних підставах.

Розмір академічної стипендії студентам, які навчаються:
- за напрямами підготовки: фізика, математика і які одночасно належать до групи спеціальностей 0101 — педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя;
- за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, фізика і яким за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна кваліфікація вчителя, збільшується на 21 відсоток порівняно з розміром ординарної академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної на загальних підставах.

Академічні стипендії клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів

Академічна стипендія установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, відповідно:
клінічним ординаторам і аспірантам - за посадою викладача-стажиста;
докторантам - за посадою доцента.

Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової установи) до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

За час перебування учнів, студентів, курсантів, які навчалися за державним замовленням в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тим, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Учням, студентам, курсантам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

Особам, які поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю. У разі коли дата поновлення до складу учнів, студентів або курсантів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.

Соціальні стипендії

Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія та її розміри

Особи, які за результатами семестрового контролю, мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого вони втратили право на призначення академічної стипендії, мають право на обов’язкове призначення соціальної стипендії.

Зокрема студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії; які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання; студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах, соціальна стипендія призначається у розмірі 100 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи, соціальна стипендія призначається у розмірі 109 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Розмір цієї соціальної стипендії зменшується на 50 відсотків, якщо стипендіати навчаються в індустріально-педагогічних вищих навчальних закладах I - II рівня акредитації за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, її розмір зменшується на 20 відсотків.

Курсантам, які перебувають на державному утриманні, крім курсантів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також курсантів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків; курсантів, з числа осіб, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії, соціальна стипендія зменшується на 50 відсотків.

Студентам, які навчаються:
- за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво;
- за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, механіка, фізика, прикладна фізика;
- за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 — розробка корисних копалин розмір соціальної стипендії збільшується на 18 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Якщо передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.

Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію

Студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни), яким призначено академічну стипендію, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 9 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Учням, студентам і курсантам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 30 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху; учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу .

Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

Розмір цих соціальних стипендій визначається з урахуванням зазначених вище підстав для її зменшення чи збільшення.

Особам, яким згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі, в тому числі:
учням — 130 грн.;
студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 150 грн.;
студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 170 грн.

У разі коли зазначені розмір додаткової соціальної стипендії менший ніж розмір стипендії, яка виплачувалась у грудні 2007 р., додаткова соціальна стипендія має виплачуватися у сумі на рівні грудня 2007 року.

Стипендії виплачуються раз на місяць. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 5 жовтня 2006 року N 230-V , який набрав чинності з 1 січня 2008 року право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Схожі публікації


Догори