Розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії станом на 1 вересня 2008 року

Категорія осіб
Академічна стипендія, грн.
Академічна стипендія, збільшена відповідно до п.17 Порядку призначення і виплати стипендій № 882 *
Додаткова стипендія за «гірський» статус
20% мінімальної
академічної стипендії ** (п.9-1)
на 10 %
на 18 %
на 21%
1
2
3
4
5
6
Учні професійно-технічних навчальних закладів,
які мають середній бал успішності менше ніж 10-12 балів (12-ти бальна шкала) або нижчий ніж 5 (5-ти бальна шкала) та учням першого року навчання до першого семестрового контролю
200
-
236
-
40
які мають середній бал успішності 10-12 балів (12-ти бальна шкала) або 5 (5-ти бальна шкала)
240
-
276
-
40
яким можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу
265
-
301
-
40
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, у разі відмінного навчання
240
-
240
-
40
Студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
які мають середній бал успішності 7.00-9.99 балів (12-ти бальна шкала) або 4.00-4.99 (5-ти бальна шкала) та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
400
440
472
484
80
які мають середній бал успішності 10-12 балів (12-ти бальна шкала) або 5 (5-ти бальна шкала)
450
490
522
534
80
яким можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу
485
525
557
569
80
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, у разі відмінного навчання
450
450
450
450
80
Студенти ВНЗ ІІІ – IV рівнів акредитації,
які мають середній бал успішності 7.00-9.99 балів (12-ти бальна шкала) або 4.00-4.99 (5-ти бальна шк.) та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю
530
583
625,4
641,3
106
які мають середній бал успішності 10-12 балів (12-ти бальна шкала) або 5 (5-ти бальна шк.)
590
643
685,4
701,3
106
яким можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу
615
668
710
726
106
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, у разі відмінного навчання
590
590
590
590
106
Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної стипендії учням:
1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги при призначенні стипендії;
3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи;
5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.
* Академічна стипендія, збільшена на 10 відсотків, виплачується студентам, які навчаються:
за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта;
за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 - педагогічна освіта;
які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями): фізичне виховання, здоров'я людини, хореографія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, історія, філологія, хімія, біологія, географія, інформатика.
Академічна стипендія, збільшена на 18 відсотків, виплачується:
учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил;
студентам, які навчаються за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво;
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, механіка, фізика, прикладна фізика;
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин.
Академічна стипендія, збільшена на 21 відсоток, виплачується:
студентам, які навчаються за напрямами підготовки: фізика, математика, які одночасно належать до групи спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя;
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, фізика, яким за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна кваліфікація вчителя.
**Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Розмір соціальної стипендії станом на 1 вересня 2008 року
Категорія осіб
%
до мінімальної
академічної
стипендії
(п.29)
ПТНЗ
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
Розмір стипендії,
грн..
Розмір стипендії,
визначений відповідно до п.29, *
грн.
Розмір стипендії з урахуванням підвищення на 18 % (п.31)
грн.
Розмір стипендії, визначений відповідно до п.29,*
грн.
Розмір стипендії з урахуванням підвищення на
18 %, (п.31),
грн..**
1
2
3
4
5
6
7
Студенти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії
100
-
400
472
530
625,4
Студенти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)
109
-
436
508
577,7
673,1
Студенти, які є дітьми-інвалідами
та інвалідами I - III групи
109
-
436
508
577,7
673,1
Студенти, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання
100
-
400
472
530
625,4
Студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах
100
-
400
472
530
625,4
Студенти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
-
-
1060
1060
1060
1060
Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків
-
500
-
-
-
-
* Розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з пунктом 29 Порядку, збільшується на 18 відсотків від мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу і виплачується студентам, які навчаються:
- за напрямами підготовки: фізика, прикладна фізика, математика, механіка, гірництво;
- за напрямами підготовки (спеціальностями): математика, механіка, фізика, прикладна фізика;
- за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин.
Додаткова соціальна стипендія для осіб, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію
Категорія осіб
Розмір додаткової
стипендії у % до мінімальної
Розмір додаткової соціальної стипендії, грн..
Збільшення відповідно до п.31 Порядку № 882, грн..
на 18%, грн..
1
2
3
4
Учні професійно-технічних навчальних закладів
з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії
30
60
-
які є інвалідами по зору і слуху
50
100
-
з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни
50
100
-
з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії
-
130
-
Студенти вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
із малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)
9
36
72
які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни)
9
36
72
з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії
30
120
72
які є інвалідами по зору і слуху
50
200
72
числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни
50
200
72
з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії
-
150
-
Студенти вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації
малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)
9
47,7
95,4
які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни)
9
47,7
95,4
з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії
30
159
95,4
які є інвалідами по зору і слуху
50
265
95,4
з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни
50
265
95,4
яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії
-
170
-
Учням, студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається:
соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) - у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання.
Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Академічні стипендії Президента України Кабінету Міністрів України
Категорія осіб
Назва стипендії
Президента України,
грн..
Кабінету Міністрів України, грн..
1
2
3
Учні професійно-технічних навчальних закладів
600
500
Студенти ВНЗ
I-II рівнів акредитації
800
700
Студенти ВНЗ III- IV рівнів акредитації
1000
850

Схожі публікації


Догори