Нове в стипендіальному забезпеченні

Як уже відомо, ст..60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  з 1 січня 2008 року мінімальну академічну стипендію для учнів професійно-технічних навчальних закладів встановлено у розмірі 150 грн., для студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації - 200 грн., для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - 300 грн. на місяць, а з 1 вересня 2008 року відповідно 200 грн., 400 грн. та 530 грн.
     Однак через відсутність механізму визначення її розмірів залежно від успішності навчання студентів та учнів, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, невизначеність із розмірами соціальних, іменних стипендій тощо до цього часу стипендія студентам виплачувалась у розмірах, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. N 882 «Питання стипендіального забезпечення».
     І ось нарешті 5 березня постановою Уряду за № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення» внесено зміни до порядку стипендіального забезпечення з урахуванням законодавчо встановленого розміру мінімальної академічної стипендії.
      Приводимо текст постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 «Питання стипендіального забезпечення» з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 5.03.2008 № 165.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
від 12 липня 2004 р. N 882
 
Київ
 
Питання стипендіального забезпечення
 
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2006 року N 150,
від 15 лютого 2006 року N 157,
від 5 березня 2008 року N 165
 
Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Затвердити Порядок призначення і виплати стипендій, що додається.
 
2. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, забезпечити призначення і виплату починаючи з 1 липня 2004 р. стипендій відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
 
3. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 950 "Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1474), крім пункту 4, абзац другий якого після слова "працівникам" доповнити словом "державних";
 
постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2003 р. N 448 "Про збільшення розміру стипендіального забезпечення студентів вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 631).
 
5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади та наукові установи, привести власні нормативно-правові акти з питань стипендіального забезпечення у відповідність з цією постановою.
 
6. Доручити Міністерству освіти і науки давати роз'яснення щодо застосування цієї постанови.
 
7. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2004 року.
 
Прем'єр-міністр України                                                 В. ЯНУКОВИЧ 
 
Інд. 28
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2004 р. N 882 
 
 
ПОРЯДОК
призначення і виплати стипендій
 
Загальні питання
 
1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів:
 
1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів (далі - учні);
 
2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління (далі - студенти);
 
3) курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти);
 
4) учнів VIII - XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;
 
5) учнів I - II курсів училищ фізичної культури;
 
6) слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);
 
7) клінічних ординаторів;
 
8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва (крім аспірантів та докторантів, розмір стипендії яких визначено Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044).
(підпункт 8 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
2. Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
 
Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника навчального закладу.
(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
 абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
3. Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.
 
4. Стипендії призначаються зазначеним у пункті 1 цього Порядку особам:
 
академічні:
 
зазначеним у підпунктах 1 - 3 - за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах та виявленою при цьому успішністю;
 
зазначеним у підпунктах 4 - 8 - на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ;
 
соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.
 
Стипендії виплачуються раз на місяць.
(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
5. Академічними стипендіями є:
 
1) стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам і курсантам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативними актами;
(підпункт 1 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
2) іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 
3) ординарні (звичайні) академічні стипендії.
 
Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.
(абзац п'ятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
6. Соціальні стипендії призначаються:
 
1) студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
 
2) студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;
 
3) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
 
4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи;
 
5) студентам і курсантам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;
 
6) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.
(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 05.03.2008 р. N 165)
 
7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням, студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.
(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником.
 
8. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії.
 
До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, декани факультетів (завідуючі відділеннями), представники профспілкових та самоврядних організацій учнів, студентів, курсантів.
 
У своїй роботі стипендіальна комісія навчального закладу керується законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки учнів, студентів, курсантів, цим Порядком, статутом навчального закладу.
 
За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії.
 
Абзац п'ятий пункту 8 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
На час проходження практики або іншої трудової діяльності, яка провадиться з дозволу навчального закладу, стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
 
У разі коли учень, студент, курсант має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не в змозі його забезпечити, особі виплачується академічна та/або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з пунктами 15, 16 і підпункту 1 пункту 31 цього Порядку (за умови письмової відмови від безоплатного харчування).
 
(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
9. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.
 
91. Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.
(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165) 
 
Іменні або персональні стипендії навчального закладу, ординарні (звичайні) академічні стипендії учнів, студентів, курсантів
 
10. Професійно-технічні навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічної стипендії учням:
 
1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
(підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
2) з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги при призначенні стипендії;
 
3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
 
4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи;
(підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
 від 05.03.2008 р. N 165)
 
5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
 
6) які навчаються гірничих професій, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.
(пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150) 
 
11. Пункт 11 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
(абзац перший пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
 
студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
 
учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.
(пункт 12 доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Дія цього пункту не поширюється на учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
(пункт 12 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
121. Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, призначається:
 
соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) - у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 
академічна стипендія (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання.
 
У разі призначення переліченим у цьому пункті стипендіатам, крім соціальної, академічної стипендії, зазначеної у підпунктах 1 і 2 пункту 5 цього Порядку, виплачується одна стипендія, розмір якої більший.
(Порядок доповнено пунктом 121 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
13. Учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним згідно з пунктами 12 і 121 цього Порядку на:
 
для учнів - 40 гривень;
 
для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 50 гривень;
 
для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 60 гривень.
(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
14. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учням, студентам, курсантам за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.
 
Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 12 цього Порядку на гривень:
(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
для учнів - 65;
(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" або "бакалавр" - 85;
(абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - 85.
(абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
15. Курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків ординарної (звичайної) академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, призначеної згідно з пунктами 12, 13 і 14 цього Порядку.
(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
16. Учням та студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 13 і 14 цього Порядку, зменшується на 50, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.
(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також на учнів і студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків.
(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
17. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 13, 14 і 16 цього Порядку, збільшується на (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим Порядком): 
 
1) 10:
 
студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42);
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 - педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1877);
 
студентам, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201 (5.01020101) - фізичне виховання*, 6.010203 - здоров'я людини*, 5.02020201 - хореографія*, 6.020204 (5.02020401) - музичне мистецтво*, 6.020205 (5.02020501) - образотворче мистецтво*, 6.020208 - декоративно-прикладне мистецтво*, 6.020302 - історія*, 6.020303 - філологія*, 6.040101 - хімія*, 6.040102 - біологія*, 6.040104 - географія*, 6.040302 - інформатика*, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1877);
 
2) 18:
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42);
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040202 - механіка, 6.040203 - фізика, 6.040204 - прикладна фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333);
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1877);
 
учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил;
 
3) 21:
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0801 - математика, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42), і які одночасно належать до групи спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя, та студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040203 - фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і яким за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна кваліфікація вчителя.
(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
від 15.02.2006 р. N 157,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 05.03.2008 р. N 165)
 
18. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150)
 
Абзац другий пункту 18 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Академічні стипендії клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів
 
19. Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:
 
викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів;
 
доцента - для докторанта.
(абзац третій пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
20. Клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам, що поновили навчання після наданої їм в установленому порядку перерви у навчанні та аспірантам або докторантам, яким в установленому порядку продовжено строк навчання в аспірантурі або докторантурі, академічна стипендія призначається на весь наступний період навчання.
(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150)
 
Призначення і виплата академічних та соціальних стипендій у окремих випадках
 
21. У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з навчального закладу (наукової установи) до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
22. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
23. У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.
 
24. Учням, студентам і курсантам, які навчалися за державним замовленням і:
 
1) перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.
 
Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.
 
Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;
 
2) поновили навчання за державним замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.
 
У разі коли дата поновлення до складу учнів, студентів або курсантів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.
(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
25. Пункт 25 виключено
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Академічні стипендії учнів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, учнів училищ фізичної культури, слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів
 
26. Учням середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл академічна стипендія призначається у такому розмірі (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації): VIII клас - 32, IX клас - 36, Х клас - 40, XI - XII класи - 44 відсотків.
(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
27. Учням училищ фізичної культури академічна стипендія призначається у розмірі 50 відсотків академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації з урахуванням дії пунктів 13, 29 і 33 цього Порядку.
(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
28. Слухачам студій підготовки акторських кадрів та слухачам підготовчих відділень консерваторій академічна стипендія призначається відповідно у розмірі 44 і 48 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації.
(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Соціальні стипендії
 
 
Особи, яким призначається тільки соціальна стипендія
 
29. Студентам і курсантам, зазначеним у підпунктах 2-6 пункту 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов'язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації):
 
100 - особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
 
109 - особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;
 
100 - особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання.
(пункт 29 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
30. Пункт 30 виключено 
(пункт 30 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
31. Розмір соціальної стипендії, що призначається згідно з пунктом 29 цього Порядку:
 
1) зменшується:
(абзац перший пункту 31 замінено абзацом та підпунктом 1 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у підпункті 1 пункту 6 цього Порядку) і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - на 50, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - на 20 відсотків.
 
курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цього Порядку), - на 50 відсотків;
 
2) збільшується на 18 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з пунктом 29 цього Порядку:
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42);
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040202 - механіка, 6.040203 - фізика, 6.040204 - прикладна фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333);
 
студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3333), і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1877).
(пункт 31 доповнено підпунктом 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
32. Пункт 32 виключено 
(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150)
 
33. Якщо згідно з пунктом 31 цього Порядку передбачається зміна розміру соціальної стипендії на двох чи більше підставах, її розмір змінюється за кожною з підстав окремо.
(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
Особи, які одночасно мають право на академічну і соціальну стипендію
 
34. Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 пункту 6 цього Порядку, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу, призначеної згідно з цим Порядком):
 
1) 9:
 
студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
 
студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни);
 
2) 30:
 
учням, студентам і курсантам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії;
 
3) 50:
 
учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;
 
учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни.
 
Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.
 
Розмір соціальних стипендій, призначених згідно з цим пунктом, визначається з урахуванням пункту 31 цього Порядку.
 
(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 150,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 05.03.2008 р. N 165)
 
35. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:
 
учням - 130 гривень;
 
студентам вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 150 гривень;
 
студентам вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 170 гривень.
 
У разі коли зазначені суми додаткової соціальної стипендії менші ніж сума додаткової соціальної стипендії, яка виплачувалась у грудні 2007 р., продовжується виплата додаткової соціальної стипендії у сумі, яка виплачувалася у грудні 2007 року.
 
(пункт 35 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.03.2008 р. N 165)
 
36. Пункт 36 виключено
Постанова

Схожі публікації


Догори