Розпорядженням КМУ дано право трудовим колективам самостійно приймати рішення про відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 грудня 2009 р. N 1564-р
Київ
Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1007 "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1125, зміни, що додаються.
2. Міністерству освіти і науки протягом трьох місяців підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, що регулюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, стосовно розширення їх автономії з навчальної, економічної та фінансово-господарської діяльності.
3. Головним розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів, у підпорядкуванні яких є загальноосвітні навчальні заклади, забезпечити в установленому порядку:
державну реєстрацію загальноосвітніх навчальних закладів, які прийняли рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, як юридичних осіб, внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, оформлення та видачу загальноосвітнім навчальним закладам свідоцтва про державну реєстрацію та виписки із зазначеного Реєстру;
складення кожним загальноосвітнім навчальним закладом (незалежно від того, веде він бухгалтерський облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією (бухгалтерією) індивідуального кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану спеціального фонду за кожною виконуваною ним бюджетною програмою (функцією).
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям в установленому порядку забезпечити:
протягом 2010 року підготовку та подання пропозицій щодо внесення відповідними органами управління освітою змін до статутів загальноосвітніх навчальних закладів в частині можливості самостійного ведення бухгалтерського обліку, визначення вичерпного переліку повноважень керівників загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема щодо розпорядження майном і коштами;
вирішення протягом 2010 - 2011 років питання щодо оформлення (переоформлення) державних актів на право постійного користування загальноосвітніми навчальними закладами земельними ділянками та видачі їм таких актів.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах їх повноважень:
забезпечити здійснення передбачених пунктами 3 і 4 цього розпорядження заходів;
визначати у разі надання в оренду нерухомого майна загальноосвітніми навчальними закладами, у яких відкриті в органах Державного казначейства реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки, умови внесення орендної плати на їх спеціальні реєстраційні рахунки (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису).
6. Державному казначейству забезпечити з 1 січня 2010 р. застосування спрощеної процедури відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями (бухгалтеріями) і які прийняли рішення щодо відкриття таких рахунків, та недопущення надання необґрунтованої відмови у їх відкритті.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО


Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1564-р


ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1007
1. В абзаці другому пункту 1 слова "для кожної бюджетної установи (закладу)" замінити словами "за зверненням бюджетної установи (закладу)".
2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що бюджетні установи (заклади) соціально-культурної сфери приймають рішення щодо відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків самостійно, про яке повідомляють у тижневий строк після його прийняття головного розпорядника бюджетних коштів. Рішення приймається на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.
У разі коли бюджетною установою (закладом) прийнято рішення про відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і самостійне ведення бухгалтерського обліку, до штатного розпису працівників такої установи (закладу) вводиться посада головного бухгалтера (бухгалтера) в межах фонду заробітної плати.
У разі коли бюджетною установою (закладом) прийнято рішення про відкриття в органах Державного казначейства реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків і продовження обслуговування централізованою бухгалтерією (бухгалтерією), право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків із зазначених у пункті 1 цього розпорядження рахунків має керівник такої бюджетної установи (закладу) (інші посадові особи, яким надано право першого підпису), а другого підпису - головний бухгалтер (бухгалтер) централізованої бухгалтерії (бухгалтерії). Підписи на зазначених документах скріплюються печаткою органу чи установи, при яких діє централізована бухгалтерія (бухгалтерія).".

Схожі публікації


Догори