Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до окремих постанов Кабінету Міністрів України”

06.04.2009 № 02-5/141
Міністерство освіти і науки України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до окремих постанов Кабінету Міністрів України” і не може його погодити з наступних причин.

Переважна більшість положень, передбачених зазначеним проектом, суперечить Законам України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про туризм”, нормам інших нормативно-правових актів.

Зокрема ст. 65 закону “Про вищу освіту” встановлено, що вищий навчальний заклад відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності. Також передбачено, що вищий навчальний заклад не може надавати платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Більшість послуг, які пропонується віднести до платних, є невід’ємною частиною навчального процесу. Отже вартість таких послуг уже фінансується з державного або місцевого бюджетів, або за рахунок фізичних і юридичних осіб.

Пропозиції щодо оплати студентами ліквідації академічної заборгованості у разі їх переведення та поновлення на навчання, за відпрацювання студентами лабораторних занять, що були ними пропущені без поважних причин, не відповідають ст. 53 Конституції України в частині гарантій громадянам безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі та ст. 42 закону “Про освіту”. До того ж ці норми були вилучені з діючого порядку надання платних послуг з 14 листопада 1997 року.

Не можна погодитись з пропозиціями щодо стягування плати за забезпечення студентів форменим одягом, оскільки законодавство не містить норм, зобов’язуючих студентів його придбавати.

Додаткове стягнення коштів за видання та реалізацію навчальних посібників, тестів, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, інших засобів навчання суперечить положенням ст. 65 закону “Про вищу освіту”, п. 85 Положення про організацію навчального процесу.

Неприпустимою є оплата послуг особами, які навчаються, за користування бібліотеками, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу, оскільки це не відповідає положенням ст.51 закону «Про освіту», ст. 54 закону «Про вищу освіту».

Є також неприпустимим стягування з осіб, які навчаються, плати за зберігання речей, в першу чергу в студентських гуртожитках, за надання адміністративних документів, виготовлення документів про освіту (документи про освіту не виготовляються навчальними закладами), за студентські та учнівські квитки, залікові книжки. Відповідно до ст. 9 закону «Про вищу освіту» документи про вищу освіту для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, виготовляються та видаються за рахунок коштів державного бюджету.

Положення щодо стажування та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на платній основі суперечить ст.55 закону «Про освіту» та ст. 52 закону «Про вищу освіту».

Надання консалтингових послуг, які зокрема включають право виконання аудиторських, юридичних та оціночних послуг є невластивими для навчального закладу та такими, що суперечать ст.65 Закону України «Про вищу освіту».

Не можна погодитися з позиціями щодо проведення навчальними закладами нострифікаційних тестів, оскільки відповідно до Положення про визнання іноземних документів про освіту, затвердженого наказом МОН від 20.08.2003 р. № 563, визнання іноземних документів про освіту здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі висновку нострифікаційної експертизи, організація та проведення якої забезпечується Державною акредитаційною комісією.

Потребує розмежування коло користувачів платними послугами з відвідування музеїв, заповідників, ботанічних садів, музеїв, інших структурних підрозділів навчальних закладів з числа об’єктів культури, оскільки для учнів та студентів ст.11 Закону «Про сприяння становленню та розвитку молоді в Україні» передбачено їх право на безоплатне та пільгове користування цими об’єктами.

Доповнення переліку платними послугами щодо проживання в гуртожитках інших категорій громадян та забезпечення їм поліпшених умов проживання суперечить нормам Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 13.11.2007 р. № 1004. Відповідно до п. 2 Загальних положень студентські гуртожитки вищих навчальних закладів призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів тощо. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не можуть здаватися для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою.

Не можна погодитися із пропозиціями щодо відшкодування витрат навчальних закладів та наукових установ, пов’язаних з підготовкою та захистом дисертації на здобуття наукових ступенів шляхом зміни до постанови Кабінету міністрів України від 7.03.2007 № 423, оскільки це суперечить нормам статей 64, 65 закону «Про вищу освіту», а також ст. 44 закону «Про освіту». Запропоновані види робіт, є невід’ємними складовими підготовки наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Не є доцільним приведення переліку послуг з наукової діяльності, що надаються науковими підрозділами вищих навчальних закладів. Вважаємо, що ці структурні підрозділи мають надавати платні послуги з наукової діяльності, передбачені для наукових установ постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 р. № 1180. Платні послуги з наукової діяльності можуть надаватися лише понад обсяги, передбачені державним замовленням. Зазначене необхідно відобразити в проекті постанови. Таким чином недоцільно вносити зміни до її назви про доповнення словами «наукових установ».

Деякі з запропонованих проектом послуг аналогічні послугам, що передбачені в Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38. Окремі види послуг проекту фактично дублюють затверджені освітні послуги, послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Прийняття такого правового акту призведе до погіршення доступності до освіти, порушить рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, зруйнує науковий та світський характер освіти (ст. 6 закону “Про освіту”), призведе до посилення корупції у навчальних закладах, стягування коштів з осіб, які навчаються, на користь навчальних закладів. Замість виконання покладених на них законодавством завдань, навчальні заклади фактично виконуватимуть не властиві для них функції.

Заступник Голови Профспілки Г.Ф. Труханов

Схожі публікації


Догори