ЦК Профспілки спрямовано зауваження та пропозиції до законопроекту "Про вищу освіту"

Центальним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на прохання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянуто проект Закону України "Про вищу освіту" (реєстраційний № 6194 від 16.03.2010) і спрямовано відповідні зауваження та пропозиції у листі від 27.04.2010 № 02-5/192 з проханням їх врахувати.
Із проектом Закону "Про вищу освіту" ( нова редакція) можна ознайомитись на сайті http://portal.rada.gov.ua/
Пропозиції зокрема полягають у необхідності приведення норм щодо визначення статусу вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної власності до вимог статей 325, 326, 327 Цивільного кодексу України.
Висловлено позицію про обов’язковість зменшення терміну навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Зауважено, що забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним «бакалавр» має здійснюється коледжами, а освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» мають забезпечувати університети, академії на основі повної загальної середньої освіти або рівня молодшого спеціаліста через оволодіння освітньо-професійними програмами для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з видачею відповідного документа про освіту.
Зазначено, що потребує врегулювання процедура продовження здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі рівнів бакалавра та молодшого спеціаліста. Необхідно передбачити норму щодо недопущення їх відрахування з числа студентів, забезпечення стипендіями в літній період тощо. Також вимагає удосконалення порядок прийому на навчання для здобуття рівня бакалавра на основі молодшого спеціаліста.
Запропоновано передбачити норму щодо введення до складу органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, Вченої ради, Педагогічної ради, Науково-методичної ради, робочих та дорадчих органів представників профкомів та погодження з ними питань, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників та студентів. До повноважень спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та керівника вищого навчального закладу слід віднести також сприяння діяльності профспілкових організацій, в тому числі студентів, як це передбачено для органів студентського самоврядування. Правовідносини з профспілковими організаціями, в тому числі студентів мають врегульовуватись також через норми Статуту. З виборними профспілковими органами мають погоджуватись питання передачі в оренду майна, земельних ділянок, закріплених за навчальним закладом.
Висловлено незгоду із намірами щодо прийняття на навчання за державним замовленням студентів не менше 51 відсотка від кількості, прийнятих на перший курс лише за денною формою навчання. Потребують іншої диференціації показники фінансування підготовки фахівців з вищою освітою професійними коледжами, коледжами, академіями, університетами, зменшивши такі показники в професійних коледжах, збільшивши відповідно для коледжів, академій, університетів.
Положення законопроекту потребують встановлення додаткових критеріїв для надання вищим навчальним закладам статусу «професійний коледж», «коледж», «академія», «університет», зокрема, крім кількості студентів, передбачити норми щодо чисельності науково-педагогічних працівників, наявність у них вчених звань, наукових ступенів тощо. До структурних підрозділів вищих навчальних закладів слід обов’язково віднести такі, як санаторії-профілакторії, студентські спортивно-оздоровчі табори.
Положеннями законопроекту має бути забезпечено єдині підходи щодо таємного голосування при обранні на всі посади науково-педагогічних працівників, в тому числі ректора, проректора, їх помічників, а не лише стосовно завідувачів кафедрами, професорів, ректорів.
Необхідно усунути суперечності між положеннями законопроекту в частині віднесення посад до категорії педагогічних, відповідності їх положенням Національного класифікатора професій. Оскільки передбачене в законопроекті визначення статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників унеможливить віднесення до цих категорій працівників осіб, які посідають аналогічні посади у інших вищих навчальних закладах, а також поза основним місцем роботи, запропоновано їх наступне визначення:
Педагогічні працівники – особи, які мають відповідну вищу освіту та здійснюють педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах (професійних коледжах, коледжах, університетах, академіях).
Науково-педагогічні працівники – особи, які мають відповідну вищу освіту, як правило, наукові ступені, вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури та займаються науково-педагогічною діяльністю у коледжах, університетах, академіях, консерваторіях.
Внесено пропозиції щодо унормування робочого часу науково-педагогічних працівників, зокрема установивши їм скорочену тривалість робочого часу в середньому 6 годин на день або 36 годин на тиждень чи 1548 годин впродовж навчального року. Максимальний обсяг навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників на ставку не повинен перевищувати 720 академічних годин впродовж навчального року. Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження за кожною із посад науково-педагогічних працівників має встановлюватися вищим навчальним закладом у Статуті чи Колективному договорі. Необхідно унормувати інші види педагогічної роботи для викладачів професійних коледжів, зокрема виконання обов’язків класного керівника, оплати за перевірку письмових робіт, завідування предметними (цикловими) комісіями, кабінетами, відділеннями, лабораторіями у співвідношенні до тарифної ставки.
Через норми закону врегулювати питання державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним, науковим працівникам та спеціалістам зокрема щодо встановлення:
середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам університетів, академій, коледжів, в тому числі таких структурних підрозділів, на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам професійних коледжів та інших навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості;
доплат спеціалістам, які працюють у вищих навчальних закладах, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому в галузях економіки;
підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наявності наукового ступеня кандидата та доктора наук відповідно на 15 та 25 відсотків, за вчені звання доцента та професора - на 25 та 33 відсотки, за почесні звання «народний» та «заслужений» - на 40 та 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати),
а також надання науково-педагогічним, педагогічним, науковим працівникам та спеціалістам щорічної грошової винагороди в розмірі одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків та допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
виплату педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівникам та спеціалістам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
забезпечення безоплатного медичного обслуговування працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються, а також організації харчування у вищих навчальних закладах.
З метою забезпечення єдиних підходів до оплати праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників національних вищих навчальних закладів, необхідно доповнити законопроект нормою щодо підвищення посадових окладів цих працівників та ставок погодинної оплати праці не менше як на 130 відсотків, як це передбачено для окремих вищих навчальних закладів зі статусом національних.
Доповнити законопроект нормами щодо забезпечення педагогічних і науково-педагогічних працівників житлом, а пенсійне забезпечення педагогічних працівників установити на рівні 80-90 відсотків заробітної плати.
Необхідно доповнити законопроект нормами щодо зарахування часу роботи на посадах науково-педагогічних працівників у коледжах до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років. Передбачити норму про зарахування до цього стажу педагогічним працівникам професійних коледжів та науково-педагогічним працівникам коледжів часу служби в армії, а також виконання ними роботи на виборних посадах.
Запропоновано передбачити норму про забезпечення студентів, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної та комунальної власності за державним замовленням, академічними стипендіями, в тому числі в канікулярний період, в розмірі не нижче прожиткового мінімуму. Окремим категоріям студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах державної та комунальної власності за державним замовленням, і не мають права на академічну стипендію, передбачити забезпечення соціальними стипендіями.
Передбачити норму щодо виготовлення документів про вищу освіту, а також студентських квитків, залікових книжок за рахунок коштів державного бюджету.
Доцільно зазначити, що студенти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, належать до осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, страхувальниками яких є вищі навчальні заклади.
З метою законодавчого врегулювання питання матеріального забезпечення молодих спеціалістів при їх працевлаштуванні держава має гарантувати надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням. Тим з них, хто закінчили вищі навчальні заклади з відзнакою – підвищення посадових окладів. При отриманні направлення на роботу до іншої місцевості - забезпечувати житлом. Стосовно випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, виписати норму про надання одноразової допомоги в розмірі не менше п'ятикратного прожиткового мінімуму.
Стосовно оплати за навчання, то зміна розміру оплати за надання освітніх послуг має бути пов’язана із собівартістю наданих послуг, з урахуванням прогнозного рівня інфляції на наступні роки навчання, з урахуванням коригування на рівень інфляції за попередній рік.
Запропоновано передбачити, що операції з підготовки кадрів вищими навчальними закладами не підлягають під дію закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», як це було передбачено в 2004 році законом № 2229 .
Передбачити норму щодо відрахування вищими навчальними закладами коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці та стипендіального фонду в межах виділених бюджетних асигнувань.
0
29 квітня 2010
4 406

Схожі публікації


Догори