Угода про співпрацю

Угода
про співпрацю Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України з Федерацією профспілок України у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці


Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України (далі – Держпромгірнагляд) в особі Голови департаменту Саварина Михайла Васильовича, що діє на підставі Положення про Держпромгірнагляд, з однієї Сторони, та Федерація професійних спілок України (далі – ФПУ) в особі Голови ФПУ Юркіна Олександра Валентиновича, що діє на підставі Статуту ФПУ, з другої Сторони, іменовані разом «Сторони»,
керуючись законодавством України, усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, прагнучи посилити ефективність державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці,
керуючись принципами партнерства та соціального діалогу,

уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань у суспільному виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

2. Сторони зобов’язуються співпрацювати за такими основними напрямами:
2.1. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці;
2.2. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної політики в галузі охорони праці;
2.3. Розроблення проектів актів законодавства з метою поліпшення нормативно-правового регулювання цієї сфери трудових відносин і гармонізації національного законодавства про охорону праці із законодавством ЄС;
2.4. Участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
2.5. Здійснення заходів щодо вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, регіонах і посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на результати цієї роботи.
Організація спільних засідань органів державного нагляду за охороною праці і профспілок, нарад, круглих столів, семінарів, заходів щодо проведення в Україні Всесвітнього дня охорони праці тощо;
2.6. Узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов’язаних із виробництвом. Спільний розгляд заяв і скарг працівників з цих та інших питань;
2.7. Підвищення рівня підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці, участь у роботі комісій з перевірки їхніх знань;
2.8. Участь у комісіях з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим нормативам з охорони праці;
2.9. Активна співпраця у формуванні відповідних розділів Генеральної, галузевих, регіональних угод та опрацювання рекомендацій щодо формування зобов’язань з охорони праці в колективних договорах;
2.10. Організація роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації;
2.11. Сприяння обміну одержаною в межах міжнародного співробітництва інформацією з питань охорони праці та участі представників кожної Сторони у відповідних заходах, що організовуються уповноваженими органами СНД, ЄС, МОП.

3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення результативності у співпраці за основними напрямами, зазначеними в пункті 2 цієї Угоди. Зокрема:
3.1. Держпромгірнагляд, його територіальні управління, державні інспекції забезпечать:

3.1.1. Своєчасне інформування відповідних профспілкових органів про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій з питань безпеки й умов праці, залучення до участі в цих перевірках представників профспілок з питань охорони праці;
3.1.2. Обов’язкове включення представників профспілок з питань охорони праці в комісії зі спеціального розслідування кожного нещасного випадку на виробництві, об’єктивність розслідування і врахування думки цих представників;
3.1.3. Створення при Держпромгірнагляді спільної робочої групи щодо визначення стратегії вдосконалення нормотворчої діяльності у сфері охорони праці та розроблення проектів найважливіших актів законодавства, зокрема:
законопроекту про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»;
законопроекту про внесення змін до законодавства про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в частині профілактики, запровадження економічних важелів впливу на роботодавців тощо;
законопроекту про Загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні на 2006-2011 роки;
проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
проекту наказу Держпромгірнагляду про внесення змін до Положення щодо порядку опрацювання і затвердження нормативно-правових актів з охорони праці;
3.1.4. Обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників профспілок з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством. Надання аргументованої відповіді, якщо за підсумками розгляду подання (висновку) прийнято негативне рішення.

3.2. Федерація професійних спілок України, її членські організації, технічна інспекція праці профспілок, виборні органи місцевих, обласних, регіональних, республіканських профспілок, первинні профспілкові організації:
3.2.1. Забезпечать участь представників профспілок з питань охорони праці в роботі, що проводитиметься спільно Сторонами в ході реалізації зобов’язань згідно з пунктом 2 і підпунктом 3.1 цієї Угоди;
3.2.2. Вживатимуть заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та в усіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці, підвищення рівня їхніх знань.
З цією метою ФПУ, її членські організації додатково розглянуть проблеми кадрового забезпечення профспілкової роботи з охорони праці, а також започаткують системне навчання зазначених представників;
3.2.3. Інформуватимуть органи державного нагляду за охороною праці про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань;
3.2.4. Оперативно реагуватимуть на будь-які запити органів державного нагляду за охороною праці з питань згідно з компетенцією та цією Угодою і, за необхідності, забезпечать надання відповідних матеріалів, документів або інформації;
3.2.5. Запрошуватимуть представників другої Сторони до участі в заходах, що організовуються профспілками і стосуються питань охорони праці;
3.2.6. Підтримуватимуть пропозиції та заходи, спрямовані на вдосконалення структури, зміцнення системи державного нагляду за охороною праці, додержання вимог законодавства про незалежність органів нагляду.

4. Сторони щорічно на спільній нараді підводять підсумки виконання цієї Угоди.
5. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення Угоди до своїх територіальних управлінь і державних інспекцій, до членських організацій ФПУ і первинних профспілкових організацій.
6. У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення.
7. Угоду може бути припинено не раніше ніж через 3 місяці після подання однієї з Сторін щодо виходу з цієї Угоди.

Угоду укладено в двох примірниках - по одному для кожної Сторони.

Голова Держпромгірнагляду МНС України
Підпис М.В. Саварин
« 22 » березня 2006 року

Голова Федерації профспілок України
Підпис О.В. Юркін
« 22 » березня 2006 року
Угода

Схожі публікації


Догори