ЦК Профспілки вніс зауваження

13.08.2009 № 02-5/324 Міністерство освіти і науки України


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» і вважає за необхідне зауважити наступне.

Із запропонованого проекту не витікає, що його нормами врегульовано питання порядку надання навчальними закладами платних послуг, як у сфері освітньої діяльності, зокрема з навчання вітчизняних та іноземних студентів понад державне замовлення, здобуття другої вищої освіти, другої кваліфікації молодшого спеціаліста, навчання слухачів підготовчих відділень, переведення з одного до іншого вищого навчального закладу та поновлення навчання студентів, повторного вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів, підготовки аспірантів і докторантів, прийому кандидатських іспитів, навчання іноземних громадян в аспірантурі, докторантурі, їх стажування, надання послуг, пов'язаних з підготовкою до захисту дисертацій, надання консультацій, стажування, довузівської підготовки, організації курсів водіїв, інших курсів, гуртків, надання освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин, проведення додаткових індивідуальних занять, консультацій, організації та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів та виставок та інших, передбачених у розділі 1 Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38, так і у сферах виховання, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення, фізичної культури і спорту, туризму та екскурсій, наукової та науково-технічної діяльності, міжнародного співробітництва, побутових, транспортних, житлово-комунальних та інших послуг ( розділи 2-9 Переліку).

Проектом лише частково передбачено механізм визначення вартості надання платних освітніх послуг. До того ж не можна погодитись з намірами включити до цієї вартості ті послуги чи витрати, які замовники не одержують під час навчання, або ж вони не причетні до їх відшкодування. Зокрема йдеться про включення суми штрафів та пені за рішенням контролюючих та перевіряючих органів; капітальні видатки ( п. 2.2) без розподілу за їх предметними ознаками та видами - відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року N 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» капітальні видатки включають: придбання основного капіталу – код 2100, створення державних запасів і резервів – код 2200, придбання землі і нематеріальних активів – код 2300, капітальні трансферти – код 2400; харчування, оплата за яке має здійснюватись безпосередньо тією особою, яка харчується, а не включатися до вартості надання освітньої послуги; медичне страхування осіб, які вирушають за кордон, витрати на яке мають нести безпосередньо ці особи.

Вартість сировини і матеріалів не може розраховуватися відповідно до затверджених навчальних планів.

Не може вважатися Замовником особа, яка бажає отримати послугу від навчального закладу.

Поряд із пропозиціями про неповне відшкодування коштів замовнику у зв’язку з невиконанням ним умов угоди має бути норма щодо повернення їх замовнику, у разі невиконання навчальним закладом умов угоди.

З питань витрат на заробітну плату мають місце норми, що виключають одна одну та не відповідають меті нормативного акта ( п.п. 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3). Не передбачено положень щодо врахування при визначенні розміру оплати за навчання нормативів визначення чисельності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134).

Зауважуємо, що у будь-якому випадку вартість оплати за навчання вітчизняних студентів не повинна перевищувати вартості підготовки фахівця за державним замовленням відповідного напрямку, спеціальності, освітньо-кваліфікаційного рівня.

Щодо визначення вартості надання послуг у інших сферах ( Порядок 2) , то запропонований механізм повторює зміст порядку надання та визначення вартості освітніх послуг.

Змушені констатувати, що діючий нині Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, затверджений спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 р. N 383/239/131, прийнятий на виконання постанови Уряду № 38, більшою мірою регулює питання встановлення порядку надання таких послуг, ніж запропонований.

Вважаємо за доцільне внести до зазначеного вище порядку зміни, що витікають із норм чинного на даний час законодавства, зокрема вилучити положення щодо передбачення у вартості оплати за навчання суми прибутку, порядку визначення валових витрат тощо.

Водночас просимо ураховувати терміни подання на погодження проектів нормативних актів з питань соціально-економічних та трудових відносин відповідно до п.п. 7 та 13 Порядку проведення соціального діалогу, схваленого Сторонами Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 - 2009 роки.


Голова Профспілки Л.С.Сачков


Схожі публікації


Догори