Про роботу секції вищої школи ЦК Профспілки

ПРО РОБОТУ СЕКЦІЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ ОДЕСЬКОГО ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ З ПИТАНЬ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ КОМІТЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


В умовах нестабільної політичної ситуації, кризових явищах в економіці держави захистити права та інтереси працівників, студентської молоді можуть лише організаційно міцні профспілки. Зміни, які відбуваються в усіх сферах життя, в тому числі і в нашій галузі, вимагають від профспілки оперативного реагування, підвищення результативності роботи всіх її організаційних ланок, впровадження у свою діяльність нових ефективних методів роботи, сучасних засобів інформаційних технологій. Секція вищої школи Одеського обкому Профспілки створена з метою підвищення ефективності роботи профспілкових комітетів щодо захисту трудових, соціальних, економічних, духовних прав та інтересів працівників та студентської молоді. У своїй практичній діяльності секція керується Статутом профспілки працівників освіти і науки України, рішеннями з’їздів, конференцій, постановами пленумів, президій. Робота секції ведеться системно відповідно до плану роботи. Члени секції беруть участь у підготовці засідань президії, пленумів обкому Профспілки. На засіданнях секції розглядались такі питання: фінансове забезпечення колективних договорів та угод, дотримання чинного законодавства щодо оплати праці, трудових відносин, захисту духовних інтересів членів Профспілки, підвищення ролі первинних профспілкових організацій, створення належних умов праці, про шляхи удосконалення діяльності первинних профспілкових організацій ВНЗ на сучасному етапі, про наукову пенсію та інші. Особливого значення секція надає мотивації профспілкового членства. Конкретні заходи щодо соціально-економічного, правового захисту, захисту професійних і духовних інтересів працівників та послідовна організаторська робота відіграли позитивну роль у збереженні та збільшенні членства у Профспілці. За останні три роки чисельність збільшилась з 58221особи в 2005 році до 61710 в 2007 році. Ця динаміка обумовлена також авторитетом та професіоналізмом виборних профспілкових органів, якісним складом голів первинних профспілкових організацій . Серед 15 голів профкомів вищих навчальних закладів 1 має звання професора, 7 – доцента, 10 – науковий ступінь кандидата наук. Профкоми вищих навчальних закладів вживають різних заходів, спрямованих на покращення своєї діяльності: на засіданнях секції голови профкомів діляться досвідом роботи щодо забезпечення здорового морально-психологічного клімату, творчої праці викладачів та ефективної роботи обслуговуючого персоналу. Результатом цього є значне зменшення чисельності скарг порівняно з попередніми роками. Завдяки принципам соціального партнерства та за рекомендаціями секції вищої школи було вирішено ряд соціальних питань у більшості профорганізацій. Зокрема питання надання завідувачам лабораторій вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації надбавки за стаж роботи відповідно до статті 57 закону України «Про освіту», виплати преміальних обслуговуючому персоналу Одеського національного політехнічного університету, Одеського державного економічного університету, Одеської національної юридичної академії, Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Одеської національної академії харчових технологій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298; виплати одноразової грошової допомоги при виході на пенсію в Одеському національному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, Одеському державному економічному університеті, Одеській національній юридичній академії у розмірі 6 окладів відповідно до Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Значну увагу секція приділяє колективним договорам та угодам. На її засідання неодноразово виносилося питання дієвості колективних договорів, їх фінансового забезпечення. Секція рекомендувала профкомам активніше здійснювати контроль за їх виконанням. В 2007 році Федерація профспілок області проводила обласний конкурс на кращий колективний договір. Кращим серед вищих навчальних закладів визнано колективний договір Одеського державного економічного університету (голова профкому –Мащевська В. В.), профспілкова організація була нагороджена дипломом та грошовою премією. У більшості вищих навчальних закладах через колективний договір вирішуються соціальні питання: так у зв’язку з ювілейними датами чи при виході на пенсію при певному стажі роботи виплачується додаткова премія в розмірі посадового окладу. В межах кошторису по спец. фондах та при наявності економії фонду оплати праці надається матеріальна допомога одиноким пенсіонерам, на поховання працівника членам родини, крім того, інвалідам та одиноким матерям. На засіданні секції вищої школи, яке відбувалося в Одеському національному політехнічному університеті, обговорювалося питання виконання розділу «Оплата праці» колективних договорів. Обговорення було викликано тим, що доплати за науковий ступінь та вчене звання, за роботу в нічний час у вищих навчальних закладах були різні, не відповідали законодавству. Секція виробила єдиний підхід у вирішенні цього питання. Зараз ці доплати відповідають нормам. Обком Профспілки започаткував проведення профспілкового моніторингу ступеня виконання на місцях прийнятих законів, положень колективних договорів і угод та досягнутих результатів. Результати моніторингу обговорювалися на засіданні секції. Дані моніторингу свідчать, що в регіоні покращився стан виконання законодавчих та нормативних актів, спрямованих на підвищення рівня захисту соціально-економічних, духовних прав працівників освіти. Житлова проблема вирішується дуже повільно, але зрушення є. У вищих навчальних закладах є контрольні списки тих, хто потребує житла, в тому числі молоді вчені. Однак через недостатність фінансування не проводилась атестація робочих місць за умовами праці в деяких закладах, тому секція рекомендувала більш наполегливо вирішувати це питання. Не залишаються поза увагою секції вищої школи питання пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників. Це питання стало предметом для обговорення на засіданні, що проходило в Одеській національній юридичній академії, на якому були присутні фахівці з обласного пенсійного фонду. За рішенням секції було направлене звернення до Прем’єр-міністра, Голови Верховної ради та голови ЦК Профспілки щодо включення зовнішнього сумісництва при обчисленні наукової пенсії. Актуальним для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є питання входження до Болонського процесу. У Будинку вчених відбулося засідання секції з порядком денним «Про участь профспілки у здійсненні освітньої політики в контексті сучасних світових тенденцій, реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти України». Учасники секції обговорили постанову секції працівників вищої школи та студентської молоді ЦК Профспілки з цього питання і погодились з тим, що профспілкові організації не повинні стояти осторонь цього процесу. У засіданні секції брали участь: Цвих В.Ф. ­ голова секції вищої школи ЦК Профспілки, Єфименко В.Г. ­ голова ради профспілкових комітетів вищих навчальних закладів, Волков В.Е. ­ декан факультету автоматизації, комп’ютерних систем та управління підприємництвом Одеської національної академії харчових технологій. На засіданні секції також обговорювався проект змін до Закону «Про вищу освіту» з урахуванням вимог Болонського процесу. У ході обговорення члени секції визначили ряд найважливіших питань, які не знайшли відображення у проекті змін до Закону. Було запропоновано обговорити ці поправки у колективах вищих навчальних закладів, на засіданнях Вчених Рад та надіслати до робочої групи пропозиції від вищих навчальних закладів Одеського регіону. Зокрема, були такі пропозиції:

- надати більше ступенів свободи економічної діяльності вищих навчальних закладів: ­ віднести до їх компетенції кошторис, питання кредитування та ефективність використання інтелектуальної власності;

- дозволити кожному вищому навчальному закладу вирішувати питання проведення додаткових співбесід та тестування;

- встановлення гарантованого рівня посадових окладів та ставок заробітної плати науково-педагогічним працівникам, їх підвищення за наукові ступені, вчені звання; виплати надбавок за вислугу років, доплат та інших винагород, як це передбачено статтею 57 Закону України «Про освіту».

Життєво важливою сферою діяльності Профспілки є охорона праці і здоров’я працівників і студентів. Учасники секції Страхова Т.В., Мащевська В.В., Крачковська М.А. взяли активну участь у підготовці пленуму обкому з питання здійснення контролю за дотриманням законодавства у вищих навчальних закладах щодо охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, створення належних умов для оздоровлення працівників. Секція запропонувала провести семінар з питань охорони праці для голів профспілкових комітетів та голів комісій з охорони праці і здоров’я. На засіданні секції, яке проходило в Одеському державному екологічному університеті, обговорювали питання здійснення громадського контролю за створенням безпечних умов праці та відпочинку за участю представника територіального управління Держпромгірнагляду по Одеській області та начальника юридичного відділу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Секція особливу увагу приділяла контролю за безпечними умовами праці, вивчала досвід роботи в Одеській національній юридичній академії, Одеському державному екологічному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, Одеському державному економічному університеті, Одеській національній академії харчових технологій, де керівники закладів спільно з профспілковими комітетами дбають про створення належних умов праці: за сучасними вимогами красиво та функціонально обладнані аудиторії, кабінети, спорткомплекси, кімнати гігієни, поновлено бібліотеки, конференц-зали оснащені сучасним обладнанням. Згідно з даними моніторингу вищі навчальні заклади щорічно витрачають на капітальні ремонти значні кошти. У 2007 році витрачено більш 53 млн. грн. Запропонований колегією Міністерства освіти і науки України та президією ЦК Профспілки Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов та охорони праці надав можливість привернути увагу керівників закладів до створення безпечних умов праці. Члени секції беруть активну участь у проведенні та підведенні підсумків цього конкурсу. На засіданні секції постановили направити листи ректорам вузів, які не брали участі у конкурсі. Одним із головних напрямів роботи секції вищої школи залишається правовий захист законних трудових і соціальних прав членів Профспілки. Так на засіданнях секції розглядались питання правильного застосування законів про працю, правового забезпечення виборних органів Профспілки, здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, соціальне страхування. Зважаючи на те, що в проекті закону України «Про Держбюджет України на 2007 рік» були статті, які погіршували б соціальний стан працівників, зокрема щодо перерахунку пенсій науковим працівникам, які працюють за строковими договорами, секція підготувала текст звернення, яке від обкому направлено до Прем’єр-міністра, Голови комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України, голови ЦК Профспілки. Організаційному зміцненню Профспілки значною мірою сприяють її культурна діяльність, здатність профспілкових лідерів вирішувати питання культурного та фізичного розвитку своїх членів, домагатися створення сприятливих умов у трудових колективах для відпочинку і дозвілля, здорового способу життя. Цьому питанню був присвячений пленум обкому Профспілки, у процесі підготовки якого члени секції вищої школи: Щербина С.М., Мащевська В.В., Рева Л.В., Щедров І.М. побували в кожному вузі. В 2007 році заслухали виконання цієї постанови пленуму в Одеському національному політехнічному університеті. Члени секції Моісеєв Л.М. та Байдак Ю.В. взяли активну участь у підготовці матеріалів до президії. З ініціативи секції вищої школи було проведено засідання, на якому одне з питань порядку денного було присвячено вшануванню пам’яті Л.Х. Калустьяна ­ людини великого серця, який майже 60 років працював в Одеському національному університеті ім. Мечникова, був визнаним викладачем, вченим, громадським діячем, надзвичайним організатором. Учасники секції ділилися своїми враженнями, спогадами про колегу. На засіданні секції також обговорювалось проведення обласної спартакіади серед викладачів та працівників вузів. За участю членів секції щорічно спільно з управлінням освіти і наукової діяльності та обкому Профспілки, Одеським обласним управлінням з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України проводяться обласні студентські ігри серед вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. У 2006-2007році у змаганнях з 15 видів спорту взяли участь ­ 3166 студентів. З ініціативи членів секції вищої школи започатковано проведення обласного фестивалю-конкурсу художньої самодіяльності студентів серед вищих навчальних закладів, який традиційно проводиться напередодні Дня студентів. У конкурсі беруть участь творчі колективи з 13 вищих навчальних закладів, загальна кількість учасників – понад 400 чоловік. Членами журі (члени секції) було переглянуто більше 120 конкурсних номерів в 6 різноманітних жанрах. Усі дипломанти нагороджувалися дипломами, лауреати – дипломами та цінними подарунками від обкому Профспілки. Високий рівень організації культурно-освітньої, фізкультурно-спортивної роботи продемонстрували профкоми працівників та студентів Одеського національного політехнічного університету, Одеської національної академії харчових технологій, Одеського державного економічного університету, Одеської державної академії будівництва і архітектури, Одеської національної юридичної академії, Одеського національного університету. Суттєвою умовою для успішного вирішення цих завдань є реалізація чинного законодавства щодо відрахування роботодавцями профспілковим організаціям коштів не менш 0,3% від ФОП на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу. На жаль, не вирішене це питання в трьох вищих навчальних закладах. На засіданні секції було вирішено звернутися до ректорів цих вищих навчальних закладів щодо забезпечення відрахувань. Значна увага в профспілкових організаціях вищих навчальних закладів приділяється системному підходу до організації оздоровлення працівників та членів їх сімей. Всіма видами оздоровлення у 2006 році охоплено 2532 працівники, у 2007 році – 3042 працівники. На жаль, погіршується стан оздоровлення студентів, останні 2 роки в деяких вищих навчальних закладах не функціонували спортивно-оздоровчі табори та бази відпочинку. На засіданні секції вищої школи розглядались питання оплати лікарняних та оздоровлення працюючих і членів їх сімей, аналізувався стан захворюваності. Було висловлено побажання отримувати більше путівок у літній період, запропоновано звернутись до Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Одеської області з цього питання. Від Фонду отримано відповідь, що це питання можна вирішити тільки шляхом надання додаткових путівок. Зараз скарг з цього приводу практично немає. Щороку проводиться конкурс з організації оздоровлення і відпочинку дітей працівників. Комісія за участю членів секції Страхової Т.В, Моїсеєва Л.М. за підсумками обласного огляду відзначила кращі первинні профспілкові організації. Вони були нагороджені дипломами обкому Профспілки і грошовими преміями. Федерацією профспілок України 2007 рік оголошено Роком первинної профспілкової організації та запроваджено проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію. Положення про проведення цього конкурсу обговорювалось на засіданні секції. Члени комісії обласного етапу огляду-конкурсу Страхова Т.В., Щедров І.М. свідчать, що профкоми в рамках конкурсу стали більш предметно займатися питаннями соціального захисту працюючих, контролем за виконанням колдоговорів, охороною праці, житлово-побутовими умовами, організацією відпочинку членів Профспілки. Важливим у підтримці високого рівня обізнаності профактиву та високої результативності профспілкових заходів є інформаційне забезпечення членів Профспілки. У кожному вищому навчальному закладі користуються популярністю власні газети, які завжди є у профспілкових комітетах. ЦК Профспілки розробив збірник нормативно-правових актів з питань регулювання трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників та студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації, а обком профспілки забезпечив ними кожну первинну профспілкову організацію. В Одеській державній академії холоду, Одеському національному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, Одеській національній юридичній академії для інформаційного забезпечення використовують мультимедійні інформаційні технології. З метою покращення інформаційного зв’язку з усіма нашими спілчанами Одеська обласна організація Профспілки заснувала власну газету «Освітянський профспілковий вісник», в першому номері якої висвітлені питання модернізації вищої освіти на законодавчому рівні, секція готує матеріали в наступні номери. Треба налагодити інформаційну роботу таким чином, щоб вона допомагала членам Профспілки бути обізнаними зі своїми правами, юридично грамотними, а значить сильними і наполегливими у відстоюванні власних інтересів. Практика роботи секції вищої школи обкому Профспілки свідчить, що в цілому ведеться велика робота з акцентом на мотивацію профспілкового членства, збереження єдності дій первинних профспілкових організацій, їх організаційне та фінансове зміцнення, захист трудових, соціально-економічних прав і інтересів працівників і студентів. Робота секції буде продовжуватися.

На завершення наші побажання:

Всім побільше сил, натхнення і реальних звершень. Також вітаємо всіх з нашим професійним святом – Днем працівників освіти.
0
7 жовтня 2008
5 569

Схожі публікації


Догори