Про проект положення щодо заміщення посад науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

В ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянуто проект Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України третього і четвертого рівнів акредитації, що надійшов на розгляд і погодження з Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з тим, що низка його норм не відповідає чинному законодавству, потребує удосконалення та доопрацювання, в даний час його не погоджено. Запропоновано в подальшому врахувати наступне.

Основними заходами з виконання Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004– 2007 роки, затвердженої постановою КМУ від 18.03.2003 р. № 356, Уряд зобов’язав МОН розробити та затвердити до 2005 року Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Зокрема відповідно до заходів з виконання програми мають бути розроблені та затверджені галузеві випуски Довідників кваліфікаційних характеристик професій (посад) працівників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, закладів освіти. Їх відсутність унеможливлює забезпечення трудових прав науково-педагогічних працівників. Згідно із ст.96 КЗпП України, ст.6 закону «Про оплату праці» основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає зокрема тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). На необхідності розробки Довідників кваліфікаційних характеристик посад працівників освіти і науки також наголошувалось у матеріалах Рахункової палати України, інформація якої розглядалась в Комітеті з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України у березні 2009 року. Рішенням Комітету від 4 березня № 25 рекомендовано Кабінету Міністрів України розробити та затвердити кваліфікаційні характеристики професій (посад) працівників бюджетної сфери.

Як наслідок, кваліфікаційні вимоги до окремих посад науково-педагогічних працівників не відповідають вимогам ст. 48 закону «Про вищу освіту». Має місце упередженість до окремих з них. Зокрема це стосується вимоги щодо наявності наукового ступеня кандидата наук, як для заміщення посади асистента, так і до завідувача кафедри.

Унеможливлюється участь у конкурсі випускників магістратури, аспірантури, докторантури, що передбачено ст. 48 закону «Про вищу освіту». Для претендентів на посаду професора встановлено вимогу щодо стажу науково-педагогічної роботи не менше 15 років, а до керівника кафедри, - не менше 10 років. При цьому, як уже зазначалося в попередніх зауваженнях, так і не визначено, яка робота чи діяльність зараховується до науково-педагогічного стажу. Діючими на даний час нормативними актами визначено лише порядок обчислення педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років, наукового стажу для виплати надбавки за науковий стаж та для призначення наукової пенсії, спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років, страхового стажу для призначення пенсії за законодавством про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Нормативний акт повинен містити положення щодо порядку заміщення усіх посад науково-педагогічних працівників, а не вибірково. Законом «Про вищу освіту» виписана процедура обрання за конкурсом лише керівника вищого навчального закладу. За іншими посадами такий механізм не передбачений, тому посилання на його норми є безпідставними. Якщо ж передбачати норму щодо обрання за конкурсом проректорів, директорів (начальників) інститутів, інших заступників керівника, деканів факультетів через положення статутів, то це має стосуватися також всіх інших посад науково-педагогічних працівників.

При визначенні поняття конкурсу доцільно використати вже діючі його характеристики. Зокрема за цією спеціальною формою добору працівників мають обиратися ті претенденти, які за своїми якостями найбільше відповідають професійно-кваліфікаційним вимогам та виявлятися найкращі серед учасників.

Положення окремих абзаців є взаємовиключними. В одному випадку забороняється оголошувати конкурс при реорганізації, в той же час в останніх двох йдеться саме про такий механізм добору.

Щодо конкурсної комісії, то законами «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положенням про державний вищий навчальний заклад, Примірним статутом вищого навчального закладу, такого робочого органу не передбачено. Статтею 36 закону «Про вищу освіту» встановлено вичерпний перелік робочих органів. Частиною другою ст. 37 цього закону виписано процедуру створення конкурсної комісії лише для обрання керівника вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації. З тим, щоб надати правовий статус такому формуванню, як конкурсна комісія, що забезпечує процедуру обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників, необхідні зміни до нормативно-правових актів з питань діяльності вищих навчальних закладів з визначенням її повноважень. Оскільки штатними нормативами вищих навчальних закладів, затвердженими постановою КМУ 17.08.2002 р. № 1134, не передбачено додаткових посад науково-педагогічних працівників для забезпечення роботи конкурсної комісії, мають бути виписані положення щодо категорій працівників, залучених до участі у такій комісії, звільнення їх від виконання основних обов’язків, умови матеріального забезпечення, організації праці тощо.

Запропонований механізм попереднього обговорення кандидатур на засіданнях кафедр не відповідає положенням вищезазначених нормативно-правових актів. Головування на засіданні кафедри іншими особами (проректором, деканом факультету, інституту) не відповідає положенням ст. 30 закону «Про вищу освіту», згідно із якою керівництво кафедрою здійснює завідуючий.

Норма щодо обрання доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів вченими радами вищих навчальних закладів не відповідає положенням ст. 34 закону.

Обов’язковість щодо укладення трудового договору у формі контракту передбачена статтями 30, 39, 40 закону «Про вищу освіту» лише для керівника вищого навчального закладу, керівників факультетів, завідувачів кафедрами. Тому ще раз привернуто увагу розробників на неприпустимість норми про укладання строкового договору або контракту з усіма, без виключення, обраними за конкурсом з науково-педагогічними працівникам. Такі пропозиції порушують трудові права науково-педагогічних працівників. Запропоновано Положення відповідних розділів привести у відповідність із чинним законодавством.

Управління соціально-економічного захисту
0
9 квітня 2009
8 438

Схожі публікації


Догори