Доплата за вчене звання доцента начальнику відділу міжнародних зв’язків

Умови встановлення доплат за вчене звання доцента визначені в наказі Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». Відповідно до п.4 зазначеного наказу граничний розмір доплати за вчене звання доцента становить 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Передбачено, що зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням.

Відповідність ученого звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчального закладу.

Проте чинними нормативно-правовими актами не встановлено конкретних норм щодо порядку визначення такої відповідності, що ускладнює прийняття керівником рішення про відповідність вченого звання доцента роботі на посаді начальника відділу вищого навчального закладу.

Вимога щодо наявності вчених звань при заміщенні посад передбачена ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» лише стосовно науково-педагогічних працівників.

Для роботи на інших посадах, зокрема начальника відділу міжнародних зв’язків, наявність вченого звання не вимагається.

Однак, право на прийняття остаточного рішення про відповідність вченого звання профілю діяльності працівника надано керівникові навчального закладу. Така процедура має здійснюватися також за погодженням з виборним профспілковим органом (профспілковим комітетом), до повноважень якого відповідно до ст. 247 Кодексу законів про працю України належить вирішення разом з власником або уповноваженим ним органом питань оплати праці працівників, зокрема умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Поставити будь-яким органом чи особою під сумнів правильність встановлення відповідності роботи працівника вченому званню - означає порушити право керівника на визначення такої відповідності, надане пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та п.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557.

У той же час за наявності необхідного обсягу фонду оплати праці працівникам, які досягають успіхів у роботі, відповідно до абзацу «а» підпункту 2 пункту 4 наказу  № 557 можуть установлюватись надбавки за високі досягнення у праці в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), в тому числі тим особам, які мають вчені звання.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Схожі публікації


Догори